Search form

Luka 16

Mliganyo wa Mchimaila ugoli

1Yesu niyo awagamba wanampina wakwe mliganyo uno, “Kwendaga na mgoli yumwenga endaga akachimaila ugoli wakwe. Yudya mchimaila niyo alongelezwa kwa mkulu ywakwe kugamba abalanga ugoli wa mkulu ywakwe, 2Akaheza mkulu ywakwe amwitanga niyo amgamba, ‘Ni mbuli zani nizivile kulawana na weye? Lavya mahokelo yose yo ugoli wangu kulawana na viya wingize na viya vifosize, naho hukudaha kutenda mchimaila ywangu naho.’ 3Yudya mchimaila niyo elongela mwenye kugamba, ‘Zumbe dyangu aunga anilavye mo chimaila ugoli. Na nitende mbwani? Kulima sikudaha, naho kwita kwe kulombeza enga mchiwa nawona soni. 4Haluse simanya dyo kudamanya, chani umwo habalazwa mo uchimaila wantu wadahe kunihokela kwe zikaya zawo.’

5“Niyo awetanga wadya wose wakutigizwa ni mkulu ywakwe. Kamuza ywa nkongo, ‘Watigizwa chiyasi chani ni mkulu ywangu?’ 6Niyo amhitula, ‘Mavuta ya nyonyo mapila gana,’ yudya mchimaila ugoli niyo amgamba. ‘Guha ibaluwa yako ye ntigizo,’ mkulu amgamba, ‘ikala hasi uwandike watigizwa mapila milongo mishano.’ 7Akaheza amwuza mtigizwa mtuhu, ‘Weye watigizwa chiyasi chani?’ Niyo amhitula, ‘Majuniya gana ya ngano,’ yudya mchimaila niyo amgamba. ‘Guha ibaluwa yako ya ivyo mwivane,’ ‘Uwandike milongo mnane.’

8“Mna mkulu ywakwe niyo amtogola yudya mchimaila ugoli kwaviya adamanye kwa umanyi, kwa viya wantu wa mwe isi ino ni wabala vitendese kujinka wantu wakunga kwikala mo ng'azi.”

9Yesu niyo ongezeza kugamba, “Nami nawagambilani, jesezani ugoli we isi ino kwa kutenda na wambuya, chani ugoli uwo ukasila, mhokelwe mo wikazi wa ujima wa mazuwa yose. 10Mntu yeyose akunga atende mzumizi mwe mbuli ndodo naatende mzumizi mwe mbuli nkulu, na mntu yoyose yudya hatende mzumizi mwe mbuli ndodo, hakudaha kutenda mzumizi mwe mbuli nkulu. 11Hegu nyuwe sawo wazumizi mwe ugoli we isi ni yuhi akunga awenkeni ukanuni na kuwatunyani mwe ugoli wa chindedi? 12Hegu hwimkanuni na ugoli wa mntu mtuhu kwa uzumizi, ni yuhi akunga awenkeni ugoli wenyu we ichedu?

13“Hahana mndima akudaha kusankanila wakulu waidi, kwa viya na mwihiwe yumwenga na kumungisa mtuhu. Hamkudaha kumsankanila Chohile no ugoli.”

Milosi yesimile ya Yesu

Matayo 11:12-13; 5:31-32; Mako 10:11-12

14Mna mafalisayo weze weve ayo yose, kwa viya wowo na wakaungisa hela niyo wamona Yesu hakuwagila chintu. 15Yesu niyo awagamba, “Nyuwe mwi wantu mkwetenda kugamba mwawoneka wedi kulongozi kwa wantu, mna Chohile kamanya ye mwe myoyo yenyu. Kwaviya yakutogolwa ni wantu ni maihizo kulongozi kwa Chohile.

16“Sigilizi ya Musa na mawandiko ya wawoni yalongwa kubula kwiza kwa Yohana, kukongela chipindi icho Mbuli Yedi ya Useuta wa Chohile yalongwa, naho chila mntu engiza kwa nguvu mo useuta uwo.” 17Mna ni vihufu vitendese imbingu ne isi kujinka, ukaleka kubula helufi imwenga ya Sigilizi yuswe.

18“Mntu yoyose akumwasa mkaziwe niyo asola mntu agonya, yoyose nasole mvyele asigwe agonya.”

Mgoli na Lazalo Mchiwa

19“Hendaga na mntu yumwenga mgoli vidala, na akavala suche zina langi ya zambalau na chitani zina yombe kulu na kudamanya ngasu chila zuwa.” 20Naho nahana mchiwa yumwenga akwitangwa Lazalo, mchiwa uyo naana nkwenje mwili mjima wantu na wakamgoneza ho lwivi lwe nyumba ya yudya mgoli. 21Yudya mchiwa na akaungisa adye nkande ikulagala mnanga mwe imeza hadya akudila yudya mgoli, naho makuli na yakeza yakamlambita mwezi nkwenje ahadya agonile.

22“Yudya mchiwa niyo abanika, wandima wa kwembingu niyo wamguha wakwikala naye haguhi na Bulahimu.” Yudya mgoli naye niyo abanika, niyo ahambwa, 23Elo, kudya kwedibome hedina uhelo akasulumizwa niyo asinya kulanga niyo amwona Bulahimu, kwa luhale, na Lazalo akatenda ehankanda hakwe. 24Elo niyo etanga kwa izwi nkulu, Tate Bulahimu! Nifila mbazi, naho mgambe Lazalo atweze akadole kakwe mwa mazi anitwekeze hata twentwe dimwenga mo lulimi lwangu, kwaviya nasulumila vidala mo umoto uno!

25“Mna Bulahimu niyo amhitula, ‘Kumbuka, mwanangu, kugamba mo wikazi wako mwe isi wenkagwa yedi, Lazalo niyo ahokela yehiye.’ Haluse Lazalo atondowazwa, weye wasulumizwa.” 26Ukaleka ayo, mgati mwenyu na suwe hana bome kulu, chani wakunga kwiza kwenyu kulaila kuno wasekudaha, na wauko wasekudaha kwiza kuno. 27Yudya mgoli agamba, Elo, nakulombeza weye, tate Bulahimu, msigile Lazalo aite kwe nyumba ya tate, 28Kwaviya nina walukolo washano. Chani awagambe wanase kwiza kuno kwa masulumizo.

29“Bulahimu niyo amgamba, ‘Walukolo wako wana mawandiko ya Musa na ya wawoni ya kuwafunda, waleke wayategeleze.’ 30Mna yudya mgoli niyo agamba, ‘siyo ivyo, tate Bulahimu! Mna uneva mntu yumwenga anauyuka nakuwabasa, naweile kulaila mwa masa yawo.’ 31Mna Bulahimu niyo amhitula, ‘Uneva hawanawevile Musa na wawoni, hata anauyuka mntu anawabasa hawamwive.’ ”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index