Search form

Luka 17

Masa

Matayo 18:6-7, 21-22; Mako 9:42

1Yesu niyo awagamba wanampina wakwe, “Vintu naviwahose wantu vyaungwa vilaile, mna namanye mwenye mntu yudya akunga avitende vilaile! 2Na vita vyedi mntu uyo atalizwe yuwe kulu dya kusigintila mwe singo akadulwe mwe bahali ukaleka akahosa yumwenga ywa wadodo wano wakole masa.” 3Kwaivyo mwedime vyedi!

Uneva mlukolo ywako anakola masa, mkwahile, na uneva aneila, mlekeile. 4“Uneva ana kola masa nkanana mfungate kwa zuwa, na chila nkanana auya kwako akagamba ‘neila kwako,’ mlekeile.”

Uzumizi

5Wasigilwa niyo wamgamba Zumbe, “Chongezeze uzumizi wetu.” 6Zumbe niyo ahitula, “Uneva mna uzumizi saviya kapuluzi ka mbeyu ikwitangwa haladali, na mkadaha kuugamba umti uno wo mkuyu, ‘Ng'oka na ukehande mwe bahali!’ Nawo na uweveni.”

Vikungwa mndima

7“Chigambe kwa mliganyo yumwenga ywenyu ana mndima ywakwe akulima kwe nkonde hegu akudima ngoto, togolani akauya kulaila kwe nkonde, namumgambe uyo mndima sunguza so udye nkande? 8Bule! Mna, namgambe, ‘nikiya nkande, naho wikale ahano kubula nibinde ukudya na kunywa, vikaheza wenawe nivyo na udye.’ 9Togola, haumtogole uyo mndima kwa viya kadamanya yadya malagizo, bule? 10Nivyo vili kwenyu nyuwe, uneva mdamanya yadya yose mgambigwe mdamanye, gambani, ‘Suwe chiwandima du, chibinda yadya chungigwe chidamanye.’ ”

Yesu ahonya wadya wantu mlongo wata matana

11Umo Yesu nemwe ntambo ya kwita Yelusalemu, nakajinka mwe mihaka ya Samaliya na Galilaya. 12Umo akengila mwe kaya imwenga niyo adugana na wantu mlongo wata matana. Wachimala kwa luhale, 13waguta wakagamba, “Yesu! Zumbe! Chifile mbazi!”

14Yesu eze awawone niyo awagamba, “Hitani kwa walavyantambiko mkelagise chani wawakauleni.”

Mwesila wakajenda niyo walenguswa. 15Yumwenga ywawo eze awone kahonywa, niyo auya, kuno akamtunya Chohile kwa izwi kulu. 16Niyo amfikila madi Yesu kuno akamtunya. Uyo mntu nani Mfambazi. 17Aho Yesu agamba, “wantu walenguswe hawendile mlongo, awatuhu wekuhi? 18Hawoneke mtuhu awiye kumtogola Chohile mna yuno mjeni uyodu?” 19Akaheza Yesu amgamba yudya mntu, “Chimala wite zako, uzumizi wako ukuhonya.”

Kwiza kwa Useuta wa Chohile

Matayo 24:23-28, 37-41

20Mafalisayo weza wamuze Yesu useuta wa Chohile nawize ini. Awahitula, “Useuta wa Chohile hawize kwa kuwoneka pwilili. 21Naho hahana yumwenga nagambe, ‘Kaula, wihano!’ Hegu, ‘Wihadya!,’ Kwaviya useuta wa Chohile wi mgati mwenyu.”

22Niyo awagamba wanampina wakwe, “Mazuwa yeza ayo mkunga munge muwone zuwa dimwe dya Mwana ywa Mntu, mna hamdiwone. 23Wantu nawawagambeni, ‘Kaulani, ekudya!’ Mna nyuwe msekufosa naho mkawabasa. 24Kwaviya enga lumwemwe viya lukwaka kwembingu na kumulika uko na uko, nivyo Mwana ywa Mntu akunga eze mwe dizuwa dyakwe. 25Mna aungwa nkongo asulumiziswe na kulemelwa ni wantu wa dyelo. 26Saviya mwe dizuwa dya Nuhu nivyo vikunga vitende mwe chipindi cha Mwana ywa Mntu. 27Mwa mazuwa yadya wantu na wakadya na kunywa, naho kusola na kusolwa, kubula zuwa diya Nuhu eze engile mwe safina na fula nkulu niyo yanya na kuwakoma wose. 28Nivyo vyendaga mwa mazuwa ya Lutu. Wantu na wakadya na kunywa, kugula na kutaga, kuhanda na kuzenga. 29Mna zuwa diya Lutu eze akulawe Sodoma, niyo kwalaila moto wa chibiliti usela kulaila kwembingu na kuwakoma woseni. 30Ivyo nivyo vikunga vitende zuwa diya akwizila Mwana ywa Mntu.

31“Mwe dizuwa idyo mntu yudya aungagwa aselezwe hasi kulaila mnanga mwe nyumba asekusela kwita kwe nyumba yakwe akaguhe vintu vyakwe, seivyo mntu ekwenkonde asekuya kaya. 32Kumbukani yadya yamlaile mkaza Lutu! 33Yoyose nadime ujima wakwe nawaze, mna yudya nalavye ujima wakwe na audime. 34Nawagambilani nyuwe, mwe dizuwa idyo, wantu waidi nawatende wagona mwe lusazi lumwenga, yumwenga aguhigwa, yumwenga asigwa. 35Wavyele waidi nawatende wabunda hamwenga, yumwenga naguhigwe, yumwenga nasigwe.” 36Wantu waidi nawatende mwenkonde imwenga, yumwenga naguhigwe, yumwenga asigwa.

37Wanampina niyo wamuza, “Zumbe, mbuli zino nazidamanyike kuhi?”

Yesu niyo awahitula, “Hadya hana chimba chiwoile, naho hakuchima magushu.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index