Search form

Luka 19

Yesu na Zakayo

1Yesu kajendeleza kwingila Yeliko naho nakajinkanya. 2Nakuna mchisanya kodi mkulu kudya akwitangwa Zakayo, endaga mgoli. 3Nakajeza kusinya Yesu nani yuhi, mna nani mntu mjihi naho hadahile kumwona Yesu kwachausa che difyo. 4Ivyo kalongola kulongozi kwe difyo nakukwela kulanga kwe mkuyu amwone Yesu, kwaviya Yesu nakaunga ajinkile mwe sila iyo. 5Umo Yesu eze abule hadya hantu, kasinya kulanga nakumgamba Zakayo, “Zakayo sunguza usele, kwaviya naungwa dyelo nikale mwe nyumba yako.” 6Zakayo kasunguza kusela na kumhokela kwa chinyemi. 7Wantu wose wawone ivyo wakonga kung'ung'uzika wakagamba, “Mntu yuno kaita na kwikala na mntu mta masa!”

8Mna Zakayo niyo achimala nakumgamba Zumbe, “Zumbe! Tegeleza, naniwenke wachiwa nusu yo ugoli wangu, naho hegu namhokaga mntu yoyose chakwe, nanilihe nkanana nne kujinka.”

9Yesu amgamba, “Dyelo wambulwa wingila mwe nyumba ino, kwaviya mntu yuno, naye, ni mwelekwa ywa Bulahimu. 10Kwaviya Mwana ywa Mntu keza kuzungula na kwambula wagile.”

Mliganyo wa matundu ya Zahabu

Matayo 25:14-30

11Umo wantu waketegeleza yano, Yesu kajendeleza na kuwagambila mliganyo. Kwaviya nehaguhi no mzi wa Yelusalemu, nawo nawakafanyanya kugamba mazuwa yo Useuta wa Chohile nawihajihi na kulaila. 12Ivyo agamba, “Kwendaga na mntu yumwenga mkulu atambaga kwita mwe si ya hale vidala chani akatendwe seuta, akaheza auye kukaya. 13Umo henati kuhalawa, kawetanga wandima wakwe mlongo nakuwenka chila yumwenga tundu dya zahabu nakuwagamba, ‘Kaulani mwadaha kudamanya mbwani mwe chino chani mwingize umo miye sihali.’ 14Mna, wantu wa kwawo niyo wamwihiwa, ivyo wasigila wantu kwakwe kugamba, ‘Hachikunga mntu atende seuta ywetu.’

15“Yudya mntu niyo atendwa seuta nakuya. Akaheza alagiza wadya wandima wakwe enkile yadya matundu weze, chani akaule chila yumwenga icho engize. 16Ywa nkongo keza nakulonga, ‘Zumbe, miye singiza matundu ya zahabu mlongo mwe imwenga waninkaga.’ 17Agamba, ‘Kudamanya vyedi,’ ‘wimndima ywedi! Kwaviya na wi mkanuni kwa vintu vidodo, nahutende mchimaila ywa mizi mlongo.’ 18Mndima ywa kaidi keza nakugamba, ‘Zumbe, miye singiza matundu mashano ya zahabu mwe imwenga waninkaga.’ 19Uyo naye amgamba, ‘Nahutende mkulu mwe mizi mishano.’”

20“Mndima mtuhu keza nakugamba, ‘Zumbe, tundu dyako dya zahabu dino dihano, nasidifisa mwe katambala ka mo mkono. 21Nahakogoha, kwaviya wi mntu mdala. Waguha sicho chako naho wavuna hwihandile.’ 22Amgamba, ‘Wimndima ehiye! Nahukantile kwa ulosi wako mwenye! Kuvimanya kugamba ni mdala, kuguha sicho changu nakuvuna sihandile. 23Nivyedi, elo, nimbwani hwikiye hela zangu kwa wakulavya vyongezekele? Niyo nahokela chongezekele umo ukanivuziza.’

24“Niyo alonga kwa wadya nawachimale hadya, ‘Guhani idyo iditundu dye zahabu kulaila kwakwe mmwinke mndima yudya mta matundu mlongo.’ 25Mna wamgamba, ‘Zumbe, ana matundu mlongo kale!’ 26Awahitula, ‘Nawagambilani,’ ‘kugamba mtu mta chintu, nongezezwe, mna wadya hewena chintu, hata chiya chidodo wananacho nawahokwe. 27Haluse, kwa wadya wankondo wangu hawaungile miye nitende seuta ywawo, waleteni hano muwakome mwa meso yangu!’ ”

Mwingilo wa kwe ngasu uko Yelusalemu

Matayo 21:1-11; Mako 11:1-11; Yohana 12:12-19

28Yesu eze alonge vino, kawalongweila kwita Yelusalemu. 29Umo akabula hajihi na Betifage na Besaniya ho lugulu lwa Mizeituni, kasigila wanampina waidi walongole, 30awasigila vino, “Hitani kudya ko mzi wikulongozi kwenyu, umo mkengila, namlondole mwana mpunda atalizwe henati kukwelwa. Mchohweleni mumwigala hano. 31Uneva mntu anawauzani ni mbwani mwamchohola, mgambeni kugamba Zumbe amunga.”

32Waita intambo yawo nakubwila chilachintu saviya Yesu awagambile. 33Umo wakamchohola yudya mwana mpunda, umwenye awauza, “Ni mbwani mkumchohola?”

34Wahitula, “Zumbe, amunga,” 35niyo wamwigala mwana mpunda uyo kwa Yesu. Wadula suche zawo mwe mpunda iyo nakumwambiza Yesu kukwela. 36Umo akajendeleza, wantu watandaza suche zawo mwe sila.

37Eze abule haguhi na Yelusalemu, hantu hana seleza kwita kolugulu lwe Mizeituni, fyo kulu dya wanampina wakwe welelwa na kukonga kumhongeza Chohile na kumtogola kwa izwi kulu kwa mpituko zose wawone. 38Wakagamba, “Ajimbikwe seuta akwiza kwa zina dya Zumbe! Utondowazi kwembingu na ukuka kwa Chohile!”

39Niyo Mafalisayo wamwenga mwe difyo walonga wamgamba Yesu. Wagamba, “Mhinya,” “wakwahile wanampina wako wanyamale!”

40Yesu awahitula, “Nawagambilani kugamba uneva wananyamala, mayuwe nayagute.”

Yesu awila Yelusalemu

41Yesu eze abule haguhi no umzi, na eze auwone, kawila, 42akagamba, “Hegu du wamanyize dyelo dino chintu chikudaha kukwigaila utondowazi! Mna haluse hukudaha kuchiwona! 43Kwaviya mazuwa yeza umo wankondo wenyu nawawazunguluke kwa nkondo, aho nawazenge chiwambaza cha kuwachinda nakuwavugaila ntendele zose. 44Nawawakomeni vitendese na wantu we mwe viwambaza vyenyu, hahana yuwe dikunga disigazwe hantu hakwe, kwaviya hawakombaganye chipindi umo Chohile akunga eze awambuleni!”

Yesu engila kwe Nyumba ya Kuvikila

Matayo 21:12-17; Mako 11:15-19; Yohana 2:13-22

45Yesu niyo engila mwe Nyumba nkulu ya Chohile nakukonga kugulusa wakutaga mayombe, 46akawagamba, “Iwandikwa mwa mawandiko kugamba Chohile kagamba, ‘Nyumba nkulu ya Chohile ya Kuvikila naitende nyumba ya kulombezeza.’ Mna nyuwe mwihitula hantu hakwefisiza wabavi!”

47Yesu na kahinya chila zuwa mwe Nyumba nkulu ya Chohile. Walavyantambiko wakulu, wahinya Sigilizi, na vilongozi wa wantu nawakaunga wamkome, 48mna hawabunkule sila yakumkoma, kwaviya wantu wose nawakamwetegeleza, wasekuleka kwiva ulosi wowose.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index