Search form

Luka 2

Kwelekwa kwa Yesu

Matayo 1:18-25

1Mazuwa yadya, Augusito, seuta ywa Lumi kalavya sigilizi kugamba wantu wose wo uzumbe wa isi ya Lumi waungigwa wawazwe. 2Iyo nani nkanana ya nkongo kwa wantu kuwazwa umo Kileniyo endile mkulu ywe isi ya Siliya. 3Wantu wose niyo waita wawazwe, chila mntu ko mzi wakwe elekwe.

4Yusufu naye ahalawaga heisi ya Galilaya mo mzi wa Nazaleti, niyo aita kwe isi ya Yudeya, mo mzi wa Beselehemu, hantu elekagwa zumbe Daudi. Yusufu nakaita uko kwaviya nani mntu akulaila mo lukolo lwa Daudi. 5Niyo aita wawazwe hamwenga na Maliyamu mchumbakwe, endile ni msoka. 6Umo wecheyuko Betilehemu, zuwa dya Maliyamu dyo kwefungula niyo dyabula. 7Niyo efungula mwanawe ywa nkongo, mwana chilume. Amvisa vibwende, amgoneza mwe hondo, kwaviya nahehena he kwikala mwe nyumba za kufikila wajeni.

Wadimi wa ngoto na wandima wa kwembingu

8Mwe isi idya, kwendaga na wadimi wa ngoto mwe zinkonde, wakadima fyo dyawo dya ngoto kwa kuhokelezana neichilo.9Mndima ywa kwembingu ywa Zumbe awalaila, Ukulu wa Zumbe wawang'aziza kosekose, niyo wogoha vidala. 10Mna mndima ywa kwembingu awagamba, “Msekogoha! Siwegailani mbuli yedi ya chinyemi vidala, ikunga iwatamile wantu wose. 11Dyelo ko mzi wa Daudi, kelekwa Mwambula ywenyu, nuyo Kulisito,c Zumbe! 12Chino ni chilagiso chikunga chileke mkammanya, namumbwile mwana mteke, kaviswa vibwende, kagonezwa mwe hondo.”

13Ahadya, bunga kulu dya wandima wa kwembingu dyadugana na yudya mndima ywa kwembingu, wakamtogola Chohile na kugamba.

14“Ukulu una Chohile eyuko kulanga kwembingu,

na utondowazi kwa wantu mwe isi awaungile.”

15Wandima wa kwembingu wadya weze wauye kulanga, wadya wadimi wagambilana, “Haya, chiteni uko Beselehemu chikakaule idyo dilaile, Zumbe achigambile.”

16Ivyo waita kwa kunyaguliza, wambwila Maliyamu na Yusufu hamwenga na yudya mwana umteke kagonezwa mwe hondo. 17Weze wamwone yudya mwana, niyo wawagambila mbuli wagambilwe ni mndima ywa kwembingu zikumlanga umwana. 18Wadya wose wevile, wehelwa kwa yadya wagambilwe ni wadya wadimi. 19Mna Maliyamu niyo ayaika yose mo moyo wakwe, akayafanyanya vitendese. 20Vikaheza wadya wadimi niyo wauya waka mtunya Chohile na kumtogola kwa chausa cha yose wevile na kuyawona, kwaviya yose yadamanyagwa saviya mndima ywa kwembingu endaga awagambilaga.

Umwana enkwa zina

21Mwe zuwa dya mnane, zuwa dyo kumjela ngasu umwana, niyo umwana etangwa Yesu saviya mndima ywa kwembingu alongaga umo nine nahenati kwinula nda.

Yesu alavigwa kwa Zumbe mwe Nyumba inkulu ya Kuvikila

22Yabula mazuwa ya Maliyamu na Yusufu kulenguswa saviya mazwela ye Sigilizi ya Musa ikulagiza, niyo wamwigala umwana Yelusalemu uleke wamlavye kwa Zumbe, 23saviya iwandikwe mwe Sigilizi ya Zumbe, “Chila mwana ywa nkongo wa chilume aungwa aikwe kwa Chohile.” 24Niyo waita chani wakalavye majeleko saviya viungigwe mwe Sigilizi ya Zumbe ikulonga, “Suwa waidi hegu machinda maidi ya wasuwamanga.”

25Mazuwa ayo, hadya Yelusalemu nahana mntu akwitagwa Simoni. Mntu uyo nendile kawoneka ywedi kulongozi kwa Chohile. Naho nakagoja vidala wambulwa wa Izulaeli, na Muye Ukukile ne hamwenga naye. 26Naye nakagambigwa ni Muye Ukukile kugamba habanike kubula eze amwone Kulisito asagulwe ni Zumbe. 27Welesi wa Yesu weze wamwigale Yesu mwe Nyumba nkulu ya Chohile chani wamdamanyize saviya vikungwa ni Sigilizi ya Musa, niyo Muye Ukukile amlongoza Simoni kubula mwe Nyumba iyo. 28Simoni amhokela umwana mwe mikono yakwe, amjimbika Chohile agamba,

29“Haluse Zumbe, mlekeile mtumwa ywako,

aite kwa utondowazi saviya ulongile.

30Kwaviya kwa meso yangu suuwona wambulwa wako,

31uutendile uwoneke mwa wantu wose.

32Langailo dikunga diwagubwile wantu sawo Wayahudi yadya ukuunga weye,

naho nadigale ukulu kwa wantu wako wa Izulaeli.”

33Welesi wa Yesu wehelwa ni izimbuli zilongigwe ni Simoni zo umwana. 34Niyo Simoni awajimbika na kumgambila Maliyamu, nine dya Yesu, “Mwana yuno kasagulwa ni Chohile kutenda luhosa lwa kugwa na kuuyuka kwa wantu walozize mwe isi ya Izulaeli. Naho natende chilagiso kulaila kwa Chohile, na wantu walozize nawamlemele. 35Naho fanyanyi za mwe myoyo ya wantu walozize nazigubulwe pwilili. Nawe mwenye, usungu saviya bamba dikutwa naukusenge mo umoyo wako.”

36Hendaga na muwoni yumwenga mvyele akwitangwa Ana, mwana Fanueli, ywa kabila dya Asheli. Mvyele uyo ekalaga na mgosiwe kwa mihilimo mfungate kukongela kusolwa kwakwe. 37Niyo afilwa ni mgosiwe. Naho nana mihilimo milongo mnane na mine. Chipindi chose icho nakekala mwe nyumba nkulu ya Chohile, akalombeza kwa kufunga na kulombeza chilo na msi. 38Yuno nakalaila mwe sila idya, akamtogola Chohile, na kawagambila mbuli ya yudya mwana wantu wose nawakagoja wambulwa wa Yelusalemu.

Kuya Nazaleti

39Yusufu na Maliyamu weze wabinde yose saviya waungigwe ni Sigilizi ya Zumbe, wauya Nazaleti, mo mzi wa Galilaya. 40Yudya mwana niyo akula na kutenda na nguvu, niyo atenda na umanyi, na wedi wa Chohile navihamwenga naye.

Mbwanga Yesu mwe Nyumba nkulu ya Kuvikila

41Welesi wa Yesu nawa mazwela ya kwita Yelusalemu chila mhilimo mwe Pasaka. 42Yesu eze abuze mihilimo mlongo na midi, niyo waita naye mwe sikunkulu iyo saviya nawakaungigwa ni mazwela. 43Sikunkulu ize isile, wakonga kuya kaya. Mna yudya mwana Yesu niyo asigala ko mzi wa Yelusalemu, mna welesi wakwe hawavimanyize. 44Nawakamanya emgati mwe difyo dya wantu, wajenda kubula zuwa diswa. Niyo wakonga kumlonda kwa walukolo wawo na wambuya wawo. 45Weze wamswese, wauya Yelusalemu kumlonda. 46Yeze yabule mazuwa matatu, wambwila mwe Nyumba nkulu ya Chohile, kekala mgati mwa wahinya wa Chiyahudi, awategeleza na kuwauza milosi. 47Wose wamwetegeleze wehelwa ni zifanyanyi zakwe no umanyi ananawo. 48Welesi wakwe weze wamwone wehelwa. Mami yakwe amgamba, “Mwanangu, ni mbwani ukuchitenda vino? Kaula, miye na iso nachikakulonda kwa chinyulu.”

49Yesu awagamba, “Kwa mbwani mwanilonda? Hammanyize kugamba naungwa nikale mwe inyumba ya Tate?” 50Mna wowo hawaimanyize imbuli idya awagambile.

51Yesu niyo auyanya na welesi wakwe kubula Nazaleti, naye nakawevisa ise na nine. Nine azika izimbuli zose mo moyo wakwe. 52Naye Yesu niyo akula na kongezeka chimo na kutenda na umanyi, na kujendeleza kumuwagila Chohile na wantu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index