Search form

Luka 20

Mbuli ya udahi wa Yesu

Matayo 21:23-27; Mako 11:27-33

1Zuwa dimwenga umo Yesu nakahinya wantu mwe Nyumba nkulu ya Chohile na kulonga Mbuli Yedi, walavyantambiko wakulu na wahinya Sigilizi, hamwenga na wadalahala, weza 2nakumgamba, “Chigambile, Wadamanya mbuli zino kwa udahi wa yuhi? Ni yuhi akwinkile udahi uno?”

3Yesu awahitula, “Gojani niwauze mbuli. Nigambilani, 4Udahi wa Yohana wo kubatiza ulaila kwembingu hegu kwa mntu?”

5Niyo wafanyanya chalumwe, “Chigeze? Uneva chinagamba, ‘Ulaila kwembingu,’ nagambe, ‘Nimbwani, hamumzumile Yohana?’ 6Mna uneva chinagamba ‘Ulaila kwa wantu,’ dino difyo dyose nadichitowe mayuwe, kwaviya wabunkula kugamba Yohana endaga muwoni.” 7Ivyo wahitula, “Hachivimanyize uko ulaile.”

8Yesu awagamba, “Saniwagambileni, ni kwa udahi wani nadamanya mbuli zino.”

Mliganyo ywa Mkodisha nkonde ya mizabibu

Matayo 21:33-46; Mako 12:1-12

9Yesu niyo ajendeleza kuwagambila mligano uno, “Kwendaga na mntu yumwenga nakalima nkonde yakwe ya mizabibu, niyo aikodisha kwa walimizi, niyo atamba kwita si ya hale kakwikala uko kwa chipindi chitali. 10Umo chipindi cho uvuni we zabibu chize chibule, niyo amsigila mndima ywakwe yumwenga kwa wadya walimizi chani wamwinke ntendele yakwe yo ulozo. Mna wadya walimizi niyo wamtowa yudya mndima na kumvuza mikono bule. 11Yudya mntu niyo amsigila mndima mtuhu, mna naye niyo wamtowa saiviya na kumtendela vihiye na kumvuza mikono bule. 12Niyo asigila mtuhu ywa katatu, yuno naye weze wamtowe na kumlumiza niyo wambalaza. 13Vikaheza yudya zumbe mta inkonde ye mizabibu niyo agamba, ‘Nitende zeze? Nani msigile mwanangu hungisa, wadaha wakamwiva.’ 14Wadya walimizi weze wamuwone yudya mwana niyo wagambilana, ‘Yuno nuyo mlisi, haluse chimkome chani uno ulisi utende wetu.’ ” 15Niyo wamlavya mweidya inkonde ye mizabibu, wamkoma.

Yesu niyo auza, “Yuno zumbe mta inkonde nawatende mbwani wadya walimizi?” 16“Neze awakome wadya walimizi na kuwenka walimizi watuhu idya inkonde ye mizabibu.”

Wantu weze weve ziya izimbuli, niyo wamhiga wagamba “Havikudahika!”

17Mna Yesu niyo awasinya, awagamba, “Mawandiko yano Yakukile manakwe ni mbwani?

‘Yuwe dilemelwe ni wazesi,

haluse ditenda yuwe kulu dya msingi.’

18“Mntu yoyose anagwa mnanga mwe diya diyuwe nakantike vihandehande, naho dinamgwela mntu yoyose nadimtiginte enga unga.”

Mbuli ya kuliha kodi

Matayo 22:15-22; Mako 12:13-17

19Wahinyi wa Sigilizi na walavyantambiko wakulu na wamanya kugamba mligano uwo wawalanga wowo, ivyo na wakaunga wamgwile ahadya, mna nawakawogoha wantu. 20Ivyo niyo wakonga kumhanga Yesu, niyo wasigila wazuza waketenda ni wantu wedi chani wamgwile mo ulosi wakwe, na mwe sila iyo wadahe kumlavya mwe mikono ye vilongozi we isi. 21Awo wazuza niyo wamgamba, “Mhinyi, chimanya kugamba walonga na kuhinya mbuli za chindedi, chimanya weye hukupagula, weye wahinya ichindedi chenye che sila ya Chohile. 22Elo chigambile hegu ni vyedi hegu sivyo vyedi mwe sigilizi yetu kuliha kodi kwa mkulu ywa Chilumi!”

23Yesu niyo amanya viya wamtegile, niyo awagamba, 24“Nilagisani ivyo hela iyo ili, nauza iyo isula ne chapa ni yayuhi?”

Niyo wamhitula, “Niya Mkulu ywa Chilumi”

25Yesu niyo awagamba, “Elo mwinkeni mkulu ywa Chilumi ivyakwe na Chohile ivyakwe.”

26Elo wadya wantu niyo wadunduga kumgwiza mwe mbuli yoyose, niyo wehelwa hawahitule, niyo wanyamala dwii.

Mbuli ya Kuyuka

Matayo 22:23-33; Mako 12:18-27

27Mna Masadukayo wadya wakugamba wabanike hawakudaha kuyuka, niyo wamhitula Yesu wagamba, 28“Mhinyi, Musa kachiwandikila vino hegu mntu anabanika kuno kasa mkaziwe heleke wana, vyongigwa mlukolo ywakwe amsole yudya mvyele, chani amwelekele wana yudya mlukolo abanike. 29Mna na kuna walukolo mfungate. Ywankongo asolaga mvyele niyo abanika heleke mwana, 30mlukolo ywa kaidi niyo ampala yudya mvyele naye niyo abanika, 31ywakatatu seivyo vilaile kwa wose mfungate, wose na wabanika heweleke wana. 32Weze wabanike wose yudya mvyele naye niyo abanika. 33Nauza mwe dizuwa idyo dyo kuuyuka, mvyele uyo natende mkaza yuhi? Kwaviya na kasolwa ni wose mfungate.”

34Yesu niyo awagamba, “Wantu we mihilimo ino wasola na kusolwa, 35mna wadya nawafanyanywe kugamba wawagila kuyuswa na kwikala mwe mihilimo ikwiza hawasole hegu kusolwa. 36Naho hawabanike vituhu, kwa viya na watende saviya wandima wa kwembingu, na watende wana Chohile. Kwa viya wauyuka. 37Mna mbuli yo kuyuka ni chindedi, hata Musa ailongaga mwa Mawandiko yakwe Yakukile, hadya awandikaga mbuli ya saka dikwaka moto niyo amtaja Zumbe saviya Chohile ywa Bulahimu na Isaka na Yakobo. 38Uyo suyo Chohile ywa wabanike, mna ni Chohile ywa wajima, kwaviya kwa uyo woseni wekala.” 39Wahinyi Sigilizi watuhu wagamba, “Mhinyi, kuhitula vyedi vidala!” 40Niyo hawamuzize vituhu.

Mbuli ya Mesiya

Matayo 22:41-46; Mako 12:35-37

41Yesu niyo awauza, “Kwa mbwani wantu wagamba Kulisito ni mwana ywa Daudi? 42Kwa viya Daudi mwenye nakalonga mwe chitabu chakwe cha zabuli,

‘Zumbe na kamgamba zumbe ywangu.

Ikala kwe ntendele ya kulume kwangu.

43Kubula aho naniwaike wadya wakukwihiwa enga fumbi dya kwikiya viga vyako.’

44Elo ni vivihi Daudi akumwitanga Yesu ‘Zumbe’, nivivihi naho, Kulisito adaha kutenda mwelekwa ywa Daudi?”

Yesu Awafunda Wahinya Sigilizi

Matayo 23:1-36; Mako 12:38-40

45Yesu niyo awagambila wanampina wakwe ahadya ha wantu wose. 46“Mwedime na wahinya Sigilizi, wakunga kujinka jinka wavika nkazu, wakungisa kulamswa ni wantu kwa kutunywa kwa magwilo, wongisa kwikala hantu na hedi mwe midugano mwa nyumba yo kuvikila na kuguha hantu hedi mwe zingasu, 47Wawahoka ugoli wadya wafilwe ni wagosi zawo mwe zi nyumba zawo, na kulombeza malombezo matali chani wawoneke kulongozi kwa wantu. Kwaviya nawakantilwe vitendese!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index