Search form

Luka 21

Malavyo ya Mvyele abanikilwe ni mgosi

Mako 12:41-44

1Yesu eze enule meso awawona wagoli waidi wakajela malavyo mwe shanduku mndani mwe nyumba nkulu ya Chohile. 2Niyo amona mvyele yumwenga afilwe ni mgosiwe, ajeleka wahela waidi mndani mwe chiya ichiya. 3Yesu niyo agamba, “Nawagambilani chindedi, mvyele yuno afilwe ni mgosiwe kajeleka majeleko makulu mwe ino mpamba kujinka wose. 4Kwa viya wantu wose walavya malavyo yawo mwe hela ziya zisigale mwe zimbuli zawo. Mna yuno mvyele na uchiwa ananawo kalavya chiya chikunga chimwambize mo wikazi wakwe.”

Yesu Asimwila mwe Uvuni wa Nyumba nkulu ya kuvikila

Matayo 24:12; Mako 13:1-2

5Mna wanampina watuhu na wakalonga mwe mbuli ze Nyumba nkulu ya Chohile, ivyo ihambigwe kwa mayuwe ya zahabu, hamwenga na majeleko yalavigwe kwa chausa cha Chohile. Mna Yesu niyo agamba, 6“Yose mkuyawona sicho chintu, nayeze mazuwa hamuwone hata yuwe dimwenga, mnanga mo mnyawe, chila chintu nachibanangwe.”

Nkunto na Masulumizo

Matayo 24:3-14; Mako 13:3-13

7Mna niyo wamwuza, “Mhinyi, mbuli izo na zilaile ini? Naho ni chilagiso chani chikunga chilagise mbuli izo zihaguhi kulaila,”?

8Yesu niyo awahitula, “Kaulani, sima mnadantwe. Wantu walozize naweze waketanga zina dyangu, wakagamba, ‘Miye nuyo Kulisito!’ ‘Chipindi chibula!’ Mna nyuwe msekuwatimila. 9Mna mkeva mbuli za nkondo na nkunto ze isi msekogoha, ayo yaungwa yakonge kulaila, mna udumo wa yose haunati.”

10Akaheza Yesu niyo ajendeleza kulonga agamba, “Si naitowane na si ntuhu, naho useuta nautowane na useuta. 11Chila hantu na kulaile chisingisa chikulu mwe isi, nakutende na sala na manyonje ya kwinkilizana, na kutenda na mbuli za kutisa na vilagiso vikulu kulaila kwembingu. 12Mna nyumani mbuli izo hezinati kulaila, namgwilwe na kusulumizwa, na mwigalwe kwe kukantilwa mwe nyumba zo kuvikila na kuwagwilani, naho namwigalwe kulongozi kwa maseuta na wakulu kwa chausa che dizina dyangu. 13Ivyo namlavye ukuzi wangu kulongozi kwawo. 14Mna mwekambe mndani mwe myoyo kugamba ivyo mkunga mweile hemnati kulahwa. 15Kwa viya naniwenke mbuli zedi zo kulonga zikunga zileke wakuweihiwa hawadahe kulemela hegu kuhigana na nyuwe. 16Welesi wenyu, walukolo wenyu na wambuya zenyu nawawalemele, na watuhu na mkomwe. 17Wantu wose nawawaihiwe kwa chausa cha zina dyangu. 18Mna hata luvili lumwenga mwe mitwi yenyu halwage. 19Kwa viya yo uijimizi mnanawo, wikazi wenyu hawage.

Yesu Asimwila mwe Uvuni wa Yelusalemu

Matayo 24:15-21; Mako 13:14-19

20“Chipindi namuwone umzi wa Yelusalemu uzungulukwa ni wankondo, aho manyani kugamba kubalangwa kwakwe kwihaguhi. 21Aho wadya nawatende Yudeya wagulukile kwe milima, wadya we komzi wafose, na wadya wekwe zinkonde wasekuya komzi wa Yelusalemu. 22Kwa viya mazuwa ayo ‘Na yatende ya nkunto’, chani yadya yose yawandikwe mwa Mawandiko Yakukile yachinte. 23Wavyele wasoka na wakonkeza nawaluwone mwa mazuwa ayo! Kwa viya nakutende na nkunto nkulu mwe isi na maya ya Chohile nayawagwele wantu wano. 24Watuhu nawakomwe kwa mabamba, watuhu na waguhigwe mateka kulaila mwe chila si na mzi wa Yelusalemu na uguhigwe ni wantu wa si ntuhu kubula chipindi chawo chize chisile.

Kwiza kwa Mwana ywa Mntu

Matayo 24:29-31; Mako 13:24-27

25“Nakutende na vilagiso mwedizuwa na mo mnenge na mwezintondo. Mwe zisi zose nazitende na nkunto wantu na welelwe kulawana na mawimbi makulu kwe bahali. 26Wantu na wafe kififimbazi kwa chausa cha woga wakagoja mbuli zikunga zilaile mwe isi yose, kwaviya vyose vina nguvu kwembingu navisingiswe. 27Nawamwone mwana ywa Adamu akasela mwa maingu kulaila kwa Chohile, kamema nguvu na ukuka. 28Umo izimbuli izo zikakonga kulaila, chimalani niyo mwenule mitwi yenyu kulanga kwa viya ukombolwa wenyu wihaguhi.”

Hinyo dya mtini

Matayo 24:32-35; Mako 13:28-31

29Yesu niyo awagambila mligano ukugamba, kaulani ivyo wili mtini na miti mituhu yose. 30Mkawona kugamba mani yo mtini yakonga kusuka bunkulani wenye kugamba chipindi cha zuwa kali chihaguhi. 31Saivyo, mneza kuwona mbuli izo zikalaila mmanye kugamba Useuta wa Chohile wihaguhi. 32Nawagambilani chindedi, cheleko chino cha haluse hachijinke, izimbuli izo zose hazinati kulaila. 33Mbingu ne isi vyose na vijinke, mna ulosi wangu haujinke.

Ungi wa Kusinya

34“Mkaulise myoyo yenyu inase kuzamilwa ni mbuli zimwe isi ino, saviya ukozi na kutumbwazikila wikazi, mkaulise kwa viya zuwa idyo nadiwezile kwa kuwetukizani. 35Kwaviya zuwa idyo na diwezile saviya mtego ukufyuka kwa wose wakwikala mwe isi. 36Elo, nagamba mcheleze mkalombeza chila zuwa chani mwinkwe nguvu za kwenega mbuli zose izo nazilaile nanywi mchimale kulongozi kwa Mwana ywa Mntu.” 37Yesu nomsi nakekala mwe Nyumba nkulu ya Chohile akahinya, nechilo nakaita kugona ko lugulu lwe Mizeituni. 38Mtondo wantu wose nawakaita kwe Nyumba nkulu ya Chohile chani wakamwetegeleze.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index