Search form

Luka 24

Kuyuka wa Yesu

Matayo 28:1-10; Mako 16:1-8; Yohana 20:1-10

1Zuwa dya kuhumula dya nkongo dya juma chilo chilo wadya wavyele niyo waita kwembila, nawenula yadya mavuta wadamanye. 2Wadya wavyele mo kulomboleza wabwila diya diyuwe difingiliswa hale ne mbila.3Mna weze wengile mndani mwe mbila hawauwone umwili wa Zumbe Yesu. 4Umo wachei kwehelwa mwe mbuli iyo, niyo walaila wantu waidi wavaile suche zing'alise wachimala haguhi na wowo. 5Wadya wavyele niyo wengilwa ni woga na kwinama chifudifudi kubula hasi. Wadya wantu wawagamba, “Kwambwani mwamlonda mntu mjima mwe wantu wabanike? 6Hahali hano kauyuka, kumbukani ivyo awagambilagani viya achei Galilaya. 7‘Yongigwa mwana ywa mntu alavigwe mwe wantu wata masa na kusulumizwa na kuyuka zuwa dya katatu.’ ”

8Aho wadya wavyele niyo wakumbuka ulosi wakwe. 9Weze wauye kulaila kwe mbila, niyo wawagambila mbuli zose wadya wasigilwa mlongo na yumwe na wadya nawakamtimila Yesu. 10Awo walongile izimbuli kwa wasigilwa ni Maliyamu Magidalena, Yona, na Maliyamu nine dya Yakobo, hamwenga na wadya wavyele wendile wehamwenga. 11Awo nawo niyo wawagambile wasigilwa mbuli izo. Wasigilwa hawatolotoze imbuli iyo, niyo hawaizumile. 12Mna Petulo niyo afosa aguluka kubula kwembila, eze afuname nakusungila mndani mwakwe aona sanda iyodu. Niyo auya kukaya kuno kehelwa ni mbuli izo zilaile.

Kutalamka kwita Emau

Mako 16:12-13

13Mwe diziwa idyo, wantu waidi mgati mwa wanampina wakwe na wakaita mwe kaya imwenga ikwitagwa Emau, kaya iyo ihale no mzi wa Yelusalemu enga lujendo lwa masa maidi. 14Nawakatamwila wenye mwe mbuli zose zilaile. 15Umo nawakatamwila na kuzana wowo wenye, Yesu mwenye niyo alaila alongozana nawo. 16Nawamona kwa meso mna hawammanyize kugamba ni Yesu. 17Yesu awauza, “Mwatamwila mbuli zani hano he sila?”

Wowo niyo wachimala, kuno wana chihovu. 18Yumwenga akwitangwa Kilopa, amhitula agamba, “Weye ichedu wi mjeni mo mzi uno wa Yelusalemu, vitende humanjize mbuli zilaila mwa mazuwa yano?”

19Yesu awauza, kulaila mbwani? Wamhitula, mbuli za Yesu ywa Nazaleti, yudya nani muwoni, mta udahi wa kudamanya na kulonga ko uso wa Chohile na wantu wose. 20Wakulu wa walavyantambiko hamwenga na vilongozi wetu wamlavya chani akantilwe file, niyo wamsulumiza mo msalaba. 21Mna suwe nachina msuhi kugamba uyo nuyo akunga aikombole Izulaeli, elo dyelo ni zuwa dya katatu kukongela hadya izimbuli izo zilaile. 22Ukaleka ayo wavyele watuhu mwe bunga dyetu wachitusa, nawaita chilochilo kwembila. 23Hawaubwile umwili wakwe, wauya na kugamba walailwa ni wandima wa kwembingu niyo wawagambila kugamba ni mjima. 24Wetu watuhu nawaita kwe mbila wawona ivyo walongile wadya wavyele, mna yeye hawamuwone.

25Niyo Yesu awagamba, “Nyuwe wahezi na wata myoyo midala ya kuzumila mbuli zose za wawoni walongile! 26Elo havyungigwe Kulisito asulumizwe akaheza engile mwe ukuka wakwe?” 27Niyo awagambila mbuli zose ziwandikwe mwa Mawandiko Yakukile, kukongela muwoni Musa kubula wose.

28Weze wabule hajihi ne idya ikaya nawakaita, Yesu enga ajendeleza ne ntambo awasa. 29Mna wowo wamlombeza wamgamba, usekwita kwaviya zuwa diswa chilo chengila. Ivyo engila he ikaya na kwikala nawo. 30Eze ekale na kudya nkande hamwenga nawo, aguha mgate aujimbika, aubesula awenka. 31Ahadya meso yawo niyo yagubulwa, wambunkula kugamba ni Yesu, mna ahadya niyo ahalawa kuno wakasinya. 32Niyo wagambilana togolani “Myoyo yetu haisangale vidala umo akatamwila na suwe mwe sila na kuchigambila Mawandiko Yakukile?”

33Niyo wahalawa isa idya, niyo wabula Yelusalemu niyo wawabwila wadya mlongo na yumwe wadugana hamwenga na wantu watuhu we dibunga dyawo. 34Wakalonga, Zumbe kauyuka chindedi, naye kamlaila Simoni.

35Niyo wawagambila mbuli zose mbuli zose zilaile mwe sila neivyo wambunkule Yesu umo akabesula umgate.

Yesu Alaila kwa Wanampina wakwe

Matayo 28:16-20; Mako 16:14-18; Yohana 20:19-23; Ntendwa 1:6-8

36Umo nawakawagambila ayo, Yesu mwenye alaila achimala hagati hawo, awagamba, Mtende na utondowazi.

37Wasetuka na kwingilwa ni woga, nawamanya wawona mpepo. 38Mna yeye awagamba, kwambwani mnankama? Kwambwani mwatenda na nkama mwe myoyo yenyu? 39Kaulani imikono ne viga vyangu, chani mmanye ni miye, nitozanitozani muwone, kwa viya mpepo haina mwili na mavuha enga vino mkuniwona.

40Eze alonge iyo, awalagisa imikono yakwe ne viga vyakwe. 41Umo hawenati kuzumila kwa chinyemi wananacho kuno wakehelwa, awauza, hano mna nkande yoyose? 42Niyo wamwinka chihande cha samaki yokigwe. 43Aiguha, aidya kuno wose wakamsinya.

44Niyo awagamba, “Uno nuwo ulosi nahawagambilani umo nendaga nichei hamwenga na nyuwe, kugamba vyaungwa nichintize mbuli zose niwandikilwe mwe Sigilizi ya Musa, na mwamawandiko ya wawoni na Zabuli.”

45Niyo agubula fanyanyi zawo chani wamanye Mawandiko Yakukile, 46awagamba, “Ivyo nivyo viwandikwe kugamba Kulisito nasulumizwe zuwa dya katatu nauyuke. 47Naho kugamba kwa zina dyakwe wantu wose kukongela Yelusalemu nawagambilwe Mbuli Yedi weile chani walekeilwe masa yawo. 48Nyuwe namtende waukuzi wangu mwe mbuli zino. 49Miye mwenye naniwegaileni yudya Tate ekiye ndagano kugamba namsigile kwenyu, mna ikalani muno mo mzi kubula mwinkigwe idya nguvu ikulaila kulanga.”

Yesu Aguhigwa kwita Kwembingu

Mako 16:19-20; Ntendwa 1:9-11

50Niyo awalongoza kubula Besaniya, enula imikono yakwe awajimbika. 51Umo akawajimbika, awasa, aguhigwa kulanga kwembingu. 52Wamvikila, niyo wauya Yelusalemu kuno wana chinyemi vidala. 53Nawo nawakekala kwe nyumba nkulu ya Chohile chila zuwa, wakamjimbika Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index