Search form

Luka 3

Ulongi wa Yohana Mta kubatiza

Matayo 3:1-12; Mako 1:1-8; Yohana 1:19-28

1Mhilimo wa mlongo na mishano wo uzumbe wa zumbe Tibeliyo zumbe ywa Lumi, Pontiyo Pilato endaga mkulu ywa isi ya Yudeya, na Helode endaga chilongozi ywa Galilaya, na mlukolo ywakwe Filipo endaga chilongozi ywa si ya Ituleya hamwenga na Tilakoniti, Lisaniya naye endaga chilongozi ywa Abilene, 2Anasi na Kayafa wendaga walavyantambiko wakulu. Chipindi icho mbuli ya Chohile yambwila Yohana mwana ywa Zakaliya kwedijangwa. 3Yohana niyo abula chila hantu mwe si zose zihakane no mto Yolodani, akalonga, “Kweileni masa yenyu, mbatizwe, Chohile nawalekeileni masa yenyu.”

4Saviya iwandikwe mwe chitabu cha muwoni Isaya

“Izwi dya mntu akwila kwe nyika,

‘Idamanyeni sila ya Zumbe,

mchumize hadya akunga ajinkile!

5Chila kolongo nadigubikwe,

chila gulu na kagulu visalahazwe.

Sila zigonjize zichumizwe,

na sila zibanike zidamanywe vyedi.

6Chila mntu nawone ivyo Chohile nachambule!’ ”

7Yohana nakawagambila wadya wose wezile chani wabatizwe, “Nyuwe welekwa wa nyoka! Ni yuhi awagambileni mwadaha kusumka kanto dya Chohile dikwiza? 8Elo lagisani kwa ntendwa kugamba mweila masa yenyu. Msekwelongela mwe myoyo yenyu, ‘Bulahimu ni tati yetu!’ Nawagambilani kugamba, Chohile adaha kuyahitula mayuwe yano kutende wana Bulahimu! 9Mna haluse hoya imalanywa kale kukanta masina ye miti, chila mti haukweleka matunda yedi naukantwe na kudulwa mo moto.”

10Wantu niyo wamuza, “Haluse chitende mbwani?”

11Niyo awahitula, “Mta nkazu mbili amwinkage imwenga yudya hena, mta nkande atende saivyo.”

12Wachisanya kodi nawo niyo weza chani wabatizwe, wamuza, “Mhinyi, suwe naswi chitende mbwani?” 13Niyo awahitula, “Msekuguha vintu kujinka viya mpangilwe.”

14Wankondo nawo niyo wamuza, wamgamba, “Suwe naswi chitende mbwani?”

Awagamba, “Msekuhoka vintu vya wantu, msekumlongela mntu kwa udanti, naho mzumile maliho mkulihwa.”

15Mna kwaviya wantu nawakagoja kwiza kwa Kulisito, ivyo wakonga kufanyanya mwe myoyo yawo kugamba Yohana nuyo Kulisito. 16Yohana niyo awahitula, “Miye nawabatizani kwa mazi, mna eza mntu mta udahi kujinka miye. Uyo akwiza miye sikuwagila hata kufungula izisigi ze vilatu vyakwe, uyo nawabatizeni kwa Muye Ukukile na kwa moto. 17Ana lungo mo mkono wakwe, naye aheta ingano yakwe. Akajika naike ngano kwedigulu, mna makanka nayoke ko moto houkufa.”

18Ivyo kwa mbuli ntuhu zilozize Yohana niyo awagambila wantu Mbuli Yedi na kuwagamba waleke wavu wawo. 19Naho Yohana nakamkwahila Helode, mkulu ywa Galilaya kwaviya nakamsola Helodiya, mkaza mlukolo ywa Filipo mwe mbuli ntuhu zihiye zilozize. 20Vikajika Helode nakongezeza wavu wakwe hadya eze amjele Yohana mwe digeleza.

Yesu abatizwa

Matayo 3:13-17; Mako 1:9-11

21Niyo wantu wose weze wabatizwe, Yesu naye niyo abatizwa. Umo akalombeza, kulanga kwembingu niyo kwagubuka, 22Muye Ukukile niyo asela mnanga mwakwe mwe mligano uge suwa manga. Niyo izwi kulaila kwembingu dyevika, “Weye nuyo mwanangu, hungisa. Weye waniwagila.”

Lukolo lwa Yesu

Matayo 1:1-17

23Yesu eze akonge ndima yakwe, nakabula mihilimo milongo mitatu. Wantu nawakammanya kugamba ni mwana Yusufu, mwana Eli. 24Eli nani mwana Matati, endaga mwana Lawi, mwana Meliki, mwana Yana, mwana Yusufu, 25endaga mwana Matatiya, mwana Amosi, mwana Nahumu, mwana Hesili, mwana Nagayi, 26endaga mwana Mati, mwana Matatiya, mwana ywa Semeni, mwana ywa Yusufu, mwana ywa Yuda, 27endaga mwana Yohanani, mwana Lesa, mwana Zelubabeli, mwana Shealitieli, mwana Neli, 28mwana Meliki, mwana Adi, mwana Kosamu, mwana Elimadamu, mwana Eli, 29endaga mwana Yoshuwa, mwana Eliezeli, mwana Yolimu, mwana Matati, mwana Lawi, 30endaga mwana Simoni, mwana Yuda, mwana Yusufu, mwana Yonamu, mwana Eliakimu, 31endaga mwana Meleya, mwana Mena, mwana Matati, mwana Natani, mwana Daudi, 32endaga mwana Yese, mwana Obedi, mwana Boazi, mwana Salimoni, mwana Nashoni, 33endaga mwana Aminadabu, mwana Adimini mwana Hesiloni, mwana Pelesi, mwana Yuda, mwana wa Alini, 34endaga mwana Yakobo, mwana Isaka, mwana Bulahimu, mwana Tela, mwana Naholi, 35endaga mwana Selugi, mwana Leyu, mwana Pelegi, mwana Ebeli, mwana Sala, 36endaga mwana Kenani, mwana Alifakisadi, mwana Shemu, mwana Nuhu, mwana Lameki, 37endaga mwana Mesusela, mwana Henoko, mwana Yaledi, mwana Mahalaleli, mwana Kenani, 38endaga mwana Enoshi, mwana Seti, mwana Adamu, endile mwana Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index