Search form

Luka 4

Kujezwa kwa Yesu

Matayo 4:1-11; Mako 1:12-13

1Yesu kauya kulaila ko mto Yolodani kamema Muye Ukukile niyo alongozwa ni Muye uyo kwita kwe nyika. 2Uko niyo ajezwa ni Mwavu kwa mazuwa milongo mine. Mwe chipindi icho chose hadile chochose, ivyo eze yajinke mazuwa ayo niyo alumwa nisala.

3Mwavu amgamba, “Hegu weye wi Mwana ywa Chohile, digambe diyuwe dino dihituke mgate.”

4Yesu amhitula, “Iwandikwa mwa Mawandiko Yakukile, ‘Mntu hakwikala kwa kudya mgate uwodu.’ ”

5Akaheza Mwavu amkweza hantu henukile kulanga na kumlagisa useuta wi mwe isi yose. 6Niyo Mwavu amgamba, “Nahwike useuta wose uwo una udahi wose na Ukuka na ugoli wose,” “Kwaviya vyose sinkigwa miye, nidahe kumwinka yoyose saviya hunga. 7Elo una nifikila madi kwa kunivikila miye, vyoseni vino navitende vyako.”

8Yesu niyo amhitula, “Iwandikwa vino mwa Mawandiko Yakukile, ‘Mvikile Zumbe Chohile ywako na kumsankanila uyo du!’”

9Akaheza Mwavu amwigala Yelusalemu na kumkweza halanga ho lunenengwe he Nyumba nkulu ya Chohile, niyo amgamba, “Hegu weye wi Mwana ywa Chohile, kwedule hasi kulaila hano. 10Kwaviya iwandikwa mwa Mawandiko Yakukile kugamba, ‘Chohile nawasigile wandima wa kwembingu wakwe wakudime.’ 11Naho viwandikwa kugamba, ‘Nawakutoze mwe mikono yawo, chani unasekwebaja chiga chako mwe diyuwe.’ ”

12Mna Yesu niyo amhitula, “Viwandikwa kugamba, ‘Usekumjeza Zumbe Chohile ywako.’ ”

13Mwavu eze abinde kumjeza Yesu kwa chila sila, niyo amwasa kwa chipindi.

Yesu akonga ndima yakwe uko Galilaya

Matayo 4:12-17; Mako 1:14-15

14Yesu niyo auya Galilaya, atenda kamema nguvu za Muye Ukukile. Mbuli zakwe niyo zajendeleza mwe zi si zose zi mjihi. 15Nakahinya mwe zi nyumba zo kuvikila zawo naho nakatunyiswa ni wantu wose.

Yesu alemelwa uko Nazaleti

Matayo 13:53-58; Mako 6:1-6

16Yesu niyo aita Nazaleti, hantu akwile, mwe zuwa dya kuhumula, engila mwe nyumba yo kuvikila saviya azwele. Niyo achimala chani asome Mawandiko Yakukile, 17niyo enkigwa chitabu cha muwoni Isaya. Kachigubula na kusoma hantu hawandikwe,

18“Muye wa Zumbe wi hamwenga na miye,

kwaviya kanisagula niwagambile wachiwa Mbuli Yedi.

Kanisigila niwagambile wadya wafungigwe kugamba nawalekeilwe,

na wadya hawekuwona nawawone naho,

kanisigila kuwalekeila wadya wakusulumizwa,

19na kulonga kugamba chipindi chibula, Zumbe hadya nakombole wantu wakwe.”

20Akaheza Yesu niyo agubika chiya chitabu, amvuziza mndima, na kwikala hasi. Wantu wose nawe mwe nyumba yo kuvikila wamng'oila meso, 21niyo akonga kuwagambila, “Mawandiko yano dyelo yachinta, saviya mwivile yakasomwa.”

22Wose niyo watamilwa na kwehelwa ni milosi yedi ya mbuli asimwile. Wagamba, “Yuno suyo mwana ywa Yusufu?”

23Yesu awagamba, “Sivimanya kugamba namnigambile mliganyo, ‘Mganga, kwehonye mwenye.’ Naho namnigambe kugamba chiva mbuli zose udamanye uko ko mzi wa Kapelinaumu vidamanye hano he kaya yako. 24Yesu ongezeza, chindedi nawagambilani vino,” kugamba, “Hahana muwoni natunywe kwe isi yakwe mwenye.

25“Tegelezani chindedi, kwendaga na wavyele walozize mwe isi ya Izulaeli mwa mazuwa ya Eliya. Mwe chipindi chiya kwendaga hakuna fula kwembingu kwa mihilimo mitatu na myezi mtandatu naho niyo kwatenda na gumbo ditendese mwe si yose. 26Hata ivyo Eliya hasigilwe kwe mntu mgati mwawo, ukaleka du kwa yudya mvyele abanikilwe ni mgosi Saleputa mwe si ya Sidoni. 27Naho kwendaga na wantu walozize wata matana wakekala mwe isi ya Izulaeli mwa mazuwa ya muwoni Elisha, mna na hahana hata mtu yumwenga mgati mwawo alenguswe, mna Naamani uyodu we isi ya Siliya.”

28Wantu wose nawe mwe idya nyumba yo kuvikila weze weve ivyo, niyo wengilwa ni maya. 29Niyo wachimala, wamlavya Yesu kuse ko mzi, na kumwigala halanga ho lugulu hadya mzi wawo uzengigwe. Nawakaunga wamdule hasi kulaila mnkanda mo lugulu, 30mna Yesu niyo ajinka mgati mwawo na kwita zakwe.

Mntu mta mpepo

Mako 1:21-28

31Akaheza Yesu niyo aita Kapelinaumu, mwe mzi wa Galilaya. Na akahinya wantu we Zuwa dya Kuhumula. 32Woseni niyo weheleswa eze wawone ivyo endile akawahinya, kwaviya nakahinya kwa udahi. 33Mwe nyumba yo kuvikila kwendaga na mntu mta mpepo nchafu, niyo aguta kwa izwi kulu, 34“Haa! Yesu ywa Nazaleti, waunga mbwani kwetu? Kwiza uchikome? Sikumanya weye wi yuhi, wi Msigilwa Mkuka ywa Chohile!”

35Yesu niyo aikwahila idya mpepo, “Nyamala naho mlawe yuno mntu!” Mpepo idya yamgwisa hasi yudya mntu kulongozi kwawo, yamlawa hemlumize.

36Wantu wose weheleswa na kugambilana, “Yano ni mahinyo yani? Mntu yuno ana udahi na nguvu za kukwahila mpepo nchafu, nazo zamwiva!” 37Elo mbuli za Yesu niyo zazagala chila hantu mwe isi idya.

Yesu ahonya wantu walozize

Matayo 8:14-17; Mako 1:29-34

38Yesu niyo afosa mwe nyumba yo kuvikila aita kwe nyumba ya Simoni. Mkwewe Simoni ywe chivyele endaga akalumiswa homa, wamlombeza Yesu amhonye. 39Yesu aita na kuchimala hajihi na yudya mvyele aikwamila idya ihoma imlawe. Ihoma nayo niyo yamlawa, aho akonga kuwasankanila.

40Zuwa dize diswe, wamwigaila Yesu wantu wose wendile wakalumwa ni manyonje yesimile, niyo awajelekela mikono chila yumwenga na kuwahonya woseni. 41Mpepo niyo zawafosa wantu walozize, wakaguta kugamba, “Weye wi Mwana ywa Chohile!”

Mna Yesu kazikwahila naho haungile zilonge, kwaviya nawammanya kugamba uyo nuyo Kulisito.

Yesu alonga uko Yudeya

Mako 1:35-39

42Mtondo wakwe eze kuche, Yesu afosa mo mzi na kwita hantu hechedu. Fyo kulu dya Wantu wakonga kumbasa, weze wamuwone, niyo waunga wamchinde asekuhalawa aho hawo. 43Mna awagamba, “Naungigwa nilonge Mbuli Yedi ya Useuta wa Chohile mwe mizi mituhu nayo, kwaviya icho nicho nisigilwe ni Chohile kudamanya.”

44Elo Yesu ajendeleza kulonga mwe isi ya Yudeya mndani mwe zi nyumba zo kuvikila ya Galilaya.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index