Search form

Luka 5

Yesu etanga wahinywa wa nkongo

Matayo 4:18-22; Mako 1:16-20

1Zuwa dimwenga Yesu achimalaga hankanda hedi ziwa dya Genesaleti. Wantu walozize nawammemela na kufintana kwita kwakwe kwetegeleza ulosi wa Chohile. 2Awona ngalawa mbili zijeile nanga mpwani, walowa wazasa nawakasunta izinyavu zawo. 3Yesu engila mwe ngalawa imwenga yendaga ya Simoni niyo amgamba aigale hale hadodo na mpwani. Akajika ekala mwe ingalawa iyo na kuhinya fyo dya wantu.

4Eze abinde ukuhinya, amgamba Simoni, “Igale halehale ingalawa kwa mazi amatali, niyo weye hamwenga na mbuyazo mziseleze izinyavu zenyu mlowe samaki.”

5Simoni amhitula, “Zumbe,” “chilowa chilo chijima mna hachipatile chochose. Mna hegu weye walonga seivyo, naniziseleze izinyavu.” 6Weze waseleze izinyavu niyo walowa samaki zilozise naho izinyavu niyo zakonga kukantika. 7Ivyo wawatagusa weyawe wadya nawe mwe ingalawa intuhu weza wawambize. Weza na kumemeza samaki mwe zingalawa zoseni mbili na zimeme niyo zakonga kudidimila. 8Simoni Petulo eze awone ayo yalaile, amfikila madi Yesu na kumgamba, Zumbe! “Halawe hangu, miye ni mta masa!”

9Simoni na wose wendile wehamwenga naye niyo weheleswa kwa chausa che zisamaki walowile. 10Seiviya weyawe dya Simoni, Yakobo na Yohana, wana Zebedayo nawo wehelewa. Yesu amgamba Simoni, “Usekogoha, kukongela vino haluse nautende mlowa wantu.”

11Elo walavya izingalawa zawo mwa mazi na kuzibuza mpwani. Waleka chila chintu na kumtimila Yesu.

Yesu ahonya mntu

Matayo 8:1-4; Mako 1:40-45

12Yesu hadya endaga kwemzi umwenga mgati mwe mizi idya kwalailaga mntu endaga akuhuma matana. Eze amwone Yesu, edula hasi na kumlombeza, “Zumbe, ukaunga, wadaha kunilengusa!”

13Yesu achumiza mkono wakwe na kumdonta. Niyo amgamba, “Lenguka!” Aho unyonje wamlawa mntu uyo. 14Yesu amgamba, “Usekumgambila mntu yoyose, mna hita kwa mlavyantambiko akuwone, naho ukalavye jeleko kwa chausa cho kulenguka kwako saviya Musa asigile, chani wantu waukule kugamba kuhona.”

15Mna mbuli za Yesu niyo zajendesa vidala, na mafyo ya wantu nayo niyo yaita kumwetegeleza na kuhonywa manyonje yawo. 16Mna Yesu nakaita hantu hechedu na kumlombeza Chohile.

Yesu ahonya mntu aholomale

Matayo 9:1-8; Mako 2:1-12

17Zuwa dimwenga Yesu nakahinya. Mafalisayo wamwenga na wahinya Sigilizi walaile mwe chila mzi wa Galilaya na Yudeya na Yelusalemu hadya ekale akahinya. Nguvu za Zumbe nazimwingila ahonye wanyonje. 18Wantu wamwenga naweza wamwinula mntu mwe lusazi aholomale. Niyo wajeza kumwingiza kunyumba wamwike kulongozi kwa Yesu. 19Mna kwachausa che difyo dya wantu, wadunduga kumwingiza mndani. Ivyo wamwinula no lusazi na kumjisiza kulanga kwe digulu, waponkola langa, na kumseleza no lusazi lwakwe mgati mwe difyo kulongozi kwa Yesu.20Yesu eze awone uzumizi wananawo, niyo amgamba, “Mbuyangu, kulekeilwa masa yako.”

21Wahinya Sigilizi hamwenga na Mafalisayo wakonga kulonga wenye, “Yuno ni mntu ywani akumhuluta Chohile? Chohile nuyo ichedu akudaha kulekeila masa!”

22Yesu kabunkula zifanyanyi zawo na kuwagamba, “Ni mbwani mkufanyanya vino mwe myoyo yenyu? 23Vihufu ni vihi kugamba, ‘Masa yako yalekeilwa,’ hegu kugamba, ‘Chimala ujende?’ 24Mna naunga mmanye kugamba, Mwana ywa Mntu ana udahi wa kulekeila masa mwe isi yose.” Akajika amgamba yudya mntu aholomale, “Nakugamba, chimala, guha ulusazi lwako wite kukaya!”

25Ahadya mntu yudya achimala kulongozi kwawo wose, etwika ulusazi lwakwe endile akagonela, aita kaya, kuno akamtunya Chohile. 26Wantu wose niyo wehelweswa! Wengilwa ni woga, wamtunya Chohile, wakagamba, “Dyelo chiwona maula!”

Yesu amwitanga Lawi

Matayo 9:9-13; Mako 2:13-17

27Aho vize viheze, Yesu akafosa niyo amwona mchisanya kodi yumwenga akwitangwa Lawi, ekale mwe kazumba ka kuchisanyiza kodi. Yesu amgamba, “Nitimila.” 28Lawi achimala, asa chila chintu na kumtimila.

29Akaheza Lawi niyo amdamanyiza Yesu ngasu nkulu mwe nyumba yakwe, bunga kulu dya wachisanya kodi na wantu watuhu wendaga wakadya hamwenga nawo. 30Mafalisayo wamwenga na wahinya sigilizi wamwenga wa bunga dya Mafalisayo wawagamba wanampina wa Yesu. “Ni mbwani mkudya na kunywa na wachisanya kodi hamwenga na wata masa?”

31Yesu awahitula, “Wantu hewekulumwa hawakunga mgangana, mna wadya wakulumwa. 32Sizile kuwetanga wakuwoneka wedi weile, mna wadya wata masa wadahe kweila masa yawo.”

Mbuli ya kufunga

Matayo 9:14-17; Mako 2:18-22

33Wantu watuhu wamgamba Yesu, “Wanampina wa Yohana wafunga kudya nkanana zilozize na kumlombeza Chohile, na wanampina wa Mafalisayo nawo wadamanya seivyo, mna wanampina wako wadya na kunywa.”

34Yesu awahitula, “Mwafanyanya kugamba mwadaha kuwachinda wajeni wagonekwe kwe nyinka wafunge wasekudya aho msozi achei hamwenga nawo? Havikudahika! 35Mna mazuwa yeza umo msozi aneza kusigwa mgati mwawo, aho naho nawafunge.”

36Yesu naho awagambila mligano uno, “Hahana mntu akutatula chilaka cha suche mpya na kuchisuma mwe suche isakale. Anadamanya ivyo, nabalange isuche impya, na chiya chilaka che suche impya hachiivane neidya isuche isakale. 37Seivyo hahana mntu akujela divai mpya mwe mikwiji ya kale, kwaviya anadamanya ivyo, divai impya naitule idya mikwiji, divai naitikile hasi, mikwiji nayo naiwole vyabule. 38Mna divai mpya yawagila ijelwe mwe mikwiji mihya! 39Naho hahana mntu naunge anywe divai mpya anaheza kunywa divai ya kale. Agamba, ‘Idya divai ya kale ni yedi,’ vitendese.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index