Search form

Luka 6

Mbuli ya Zuwa dya Kuhumula

Matayo 12:1-8; Mako 2:23-28

1Zuwa dimwe dya Kuhumula Yesu na wanampina wakwe nawakajinka mwe nkonde zo uhemba. Wanampina wakwe niyo wakonga kuhasula maiso, wayahugusa ne mikono yawo, na kudya uhemba. 2Mafalisayo wamwenga wauza, “Ni mbwani mkudamanya mbuli ilemezwe mwe sigilizi yetu kudamanywa mwe zuwa dya Kuhumula?”

3Yesu awahitula, “Vino hamsomile viya adamanyaga Daudi hamwenga na weyawe umo nawana sala? 4Yeye nakengila mwe nyumba nkulu ya Chohile, niyo aguha migate ilavigwe kwa chausa cha Chohile na kuidya, niyo awapangila weyawe. Naho Sigilizi zilemeza mntu yoyose kudya migate iyo, mna walavyantambiko du.”

5Akajika Yesu awagamba, “Mwana ywa Mntu nuyo Zumbe ywa Zuwa dya Kuhumula.”

Mntu aholomale mkono

Matayo 12:9-14; Mako 3:1-6

6Mwe Zuwa tuhu dya Kuhumula Yesu aitaga kwe kuhinya mwe nyumba yo kuvikila. Mwe nyumba iyo mwendaga na mntu aholomale mkono wakwe wa kulume. 7Wahinya Sigilizi wamwenga na Mafalisayo wamwenga nawakazungula chintu chikunga chimhose Yesu, elo wamsinyisa hegu namhonye mntu yudya mwe Zuwa dya Kuhumula. 8Mna kwaviya Yesu nakamanya izifanyanyi zawo niyo amgamba yudya mntu mta mkono uholomale, “Souchimale hano.” Yudya mntu enuka niyo achimala hadya. 9Akaheza Yesu niyo awagamba, “Nawauzani, Sigilizi yetu yachunga chidamanye yedi hegu yehiye mwe Zuwa dya kuhumula? Kuhonya ujima wa mntu hegu kukoma?” 10Niyo ahituka na kuwakaula wantu woseni wendile hadya, niyo amgamba yudya mntu, “Chumiza umkono wako.” Naye niyo adamanya seivyo, mkono wakwe niyo wahona.

11Mna wadya wantu niyo wengilwa niyo wehiwa wafanyanya wamtende chisimo chani Yesu.

Yesu asagula wasigilwa mlongo na waidi

Matayo 10:1-4; Mako 3:13-19

12Mwa amazuwa ayo Yesu akwelaga ko lugulu akucheleza chilo chijima akamlombeza Chohile. 13Eze kuche, niyo etanga wanampina wakwe, na kusagula mlongo na waidi mgati mwawo, na kuwetanga wasigilwa, 14Simoni yudya amwinkile zina dya Petulo na mlukolo ywakwe Anduleya, Yakobo na Yohana, Filipo na Batolomayo, 15Matayo na Tomaso, Yakobo mwana ywa Alifayo, na Simoni akwitangwa Zelote, 16Yuda mwana ywa Yakobo na Yuda Isikaliyote amhosize Yesu.

Yesu ahinya na kuhonya wantu

Matayo 4:23-25

17Yesu eze asele kulaila ko lugulu hamwenga na wanampina wakwe, wachimala hantu hachumile. Wanampina wakwe walozize. Fyo kulu dya wantu walaile ntendele zose za Yudeya na wantu walaile Yelusalemu na mpwani ya Tilo na Sidoni, 18Wantu awo naweza kumwetegeleza Yesu na kuhonywa manyonje yawo. Wadya wendile wakasulumizwa ni mpepo nchafu nawahonywa. 19Wantu wose nawakajeza kumkufya, kwa idya nguvu nendile ikalaila mndani mwakwe na kuwahonya wose.

Chinyemi na usungu

Matayo 5:1-12

20Yesu kawasinya wanampina wakwe agamba,

“Chinyemi china nyuwe wachiwa,

kwaviya Useuta wa Chohile ni wenyu!

21Chinyemi china nyuwe mkulumwa nisala vino haluse,

kwaviya namwigute!

Chinyemi china nyuwe mkwila vino haluse,

kwa viya namseke!”

22“Chinyemi china nyuwe chipindi wantu wakawaihiwani, na kuwalemela, na kuwahulutani, na kugambigwa mwiha, kwa chausa cha Mwana ywa Mntu! 23Mbwedani aho mbuli izo nazilaile, kwaviya mwikiwa ntunyo nkulu uko kwembingu. Kwaviya wadalahala wawo wawadamanyizaga saivyo wawoni.”

24“Mna na mvimanye nyuwe mwi wagoli vino haluse,

kwaviya mhokela kale chinyemi chenyu!

25Namvimanye nyuwe mwigute vino haluse,

kwaviya namtende na sala!

Namvimanye nyuwe mkuseka vino haluse,

kwaviya namwomboleze na kwila!

26“Namvimanye nyuwe uneva wantu wakawatogolani, kwaviya wadalahala wawo watendaga saivyo wawoni wadanti.

Kuwaunga wankondo

Matayo 5:38-48; 7:12a

27“Mna nawagambilani nyuwe mkunitegeleza, waungeni wankondo wenyu, wadamanyizeni vyedi wadya wakuwehiwani. 28Wajimbikeni wadya wakuwaligita, naho walombezezeni kwa Chohile wadya wakuwadamanyiza yehiye. 29Uneva mntu anakutowa mwe funda imwe, mleke akutowe mwe funda ya kaidi nayo, naho uneva mntu anaguha inkazu yako, mwinke ne shati nayo. 30Mntu yoyose akukulombeza chintu, naho mntu yoyose akukuhoka chintu chako, usekumgamba akuvuzize. 31Saviya mkunga wantu wawadamanyizeni nyuwe nanywi muwadamanyize seivyo.

32“Uneva mwa waunga wadya wakuwaungani awodu, ni mbwani mkunga mhokele ntogozi? Kwaviya hata wata masa wawaunga wadya wakuwaunga! 33Naho uneva mkawadamanyiza yedi wadya wakuwadamanyizani yedi, na mhokele ntunyo yani? Kwaviya hata wata masa wadamanya seivyo! 34Naho uneva mwawakopesha wadya mmanyize kugamba nawawaliheni, ni mbwani mkunga mhokele ntogozi? Hata wata masa wawakopesha wata masa, wakatenda na msuhi wakulihwa chiyasi ichiya! 35Mna nyuwe waungeni wankondo wenyu naho wadamanyizeni yedi, wakopesheni naho msekwika fanyanyi za kuvuzizwa. Mkaheza namwinkigwe jeleko kulu, na mtende chindedi wana wa Chohile Mkulu ywa kwembingu Kwaviya uyo ni ywedi kwa wantu wehiye hewena ntogozi. 36Mtende wata mbazi saviya Tati yenyu ana mbazi.

Kuwakantila watuhu

Matayo 7:1-5

37“Mse kukantila watuhu, na Chohile naye hawakantile nyuwe, mse kuwalaha watuhu, na Chohile naye hawalaheni, walekeileni watuhu, na Chohile naye nawalekeile nyuwe. 38Wenkeni watuhu, na Chohile nawenkeni nyuwe. Kwaviya na mhimilwe chihimo chimemile na kusintwa mwe mikono yenyu. Naho chihimo mkunga muwahimile watuhu nicho Chohile naajeseze kuwahimila nyuwe.”

39Yesu naye niyo awagambila mligano uno akawauza, “Tuntu hakudaha kumlongoza ntutu mnyawe, anadamanya ivyo, wose waidi nawagwele mwe bome. 40Hahana mwanampina akumjinka mhinya wakwe, mna chila mwanampina umo akakomeleza mahinyo yakwe, natende saviya mhinya ywakwe.

41“Ni mbwani ukusinya kabasi kemwe ziso dya mlukolo ywako, mna hukuwona msomo wi mwe diziso dyako? 42Hegu naudahe vivihi kumgamba mlukolo ywako, ‘Hake, mlukolo ywangu, goja huuse kabasi mwe diziso dyako,’ mna hukuwona msomo wi mwe diziso dyako mwenye? Msongaganyi weye! Konga kuusa msomo wi mwe diziso dyako mwenye, nivyo naudahe kuwona pwilili na kudaha kuusa msomo wi mwe diziso dya mlukolo mnyawo.

Mti na matunda yakwe

Matayo 7:16-20; 12:33-35

43“Mti wedi haukweleka matunda yaihiye, naho mti wihiye haukweleka matunda yedi. 44Kwaviya chila mti umanyika kulawana na matunda yakwe ukweleka, wantu hawakwaha tini mwe saka dya miwa hegu kutunda zabibu mwe misongoma. 45Mntu ywedi alavya yedi kulaila mwe mpamba imwakwe, na mntu ehiye alavya yehiye kulaila mwe mpamba yakwe ya mbuli zihiye. Kwaviya mntu alonga chiya chimemile mo moyo wakwe.

Wazesi waidi wa nyumba

Matayo 7:24-27

46“Ni mbwani mkunitanga, ‘Zumbe, Zumbe,’ mna hamkudamanya yadya huwagambilani? 47Chila mntu akwiza kwangu na kwiva mbuli zangu na kuzitimila, nani walagise ivyo eli. 48Uyo kekela enga mntu, mo kuzenga nyumba yakwe, asimbisa na kwika msingi wakwe mwe luwe. Fula nkulu ize inye yabohola mo mto yaisingisa inyumba iyo mna haisingisike, kwaviya izengwa vyedi. 49Mna mntu yoyose akwiva izimbuli zangu akaleka kuzitoza aliganywa na mntu azengile nyumba mlanga mwe msanga hesimbile msingi, mazi ya bohole mwe mto yakeisingisa inyumba iyo yagwa hasi, naho yabogozoka!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index