Search form

Luka 7

Yesu amhonya mtumwa ywa mkulu ywa wankondo wa Lumi

Matayo 8:5-13

1Yesu eze abinde kulonga yoseni yano kwa wantu, niyo aita Kapelinaumu. 2Mkulu yumwenga ywa wankondo gana wa Chilumi nana mtumwa amungise, mtumwa uyo nani mnyonje gaja.3Yudya mkulu eze eve mbuli za Yesu, niyo awasigila wadalahala wamwenga wa Chiyahudi waite wakamlombeze akamhonye umtumwa ywakwe. 4Weze wambwile Yesu, niyo wamlombezesa, “Ichindedi mntu yuno aungigwa umwambize 5kwaviya awaunga wantu wose, naho kachizengela nyumba yo kuvikila.”

6Akaheza Yesu niyo ajesanya nawo. Eze abule haguhi ne nyumba ya yudya mkulu ywa wankondo, niyo yudya mkulu awasigilaga wambuyaze kumgamba Yesu, “Zumbe, usekwehosa kwiza kuno, kwaviya miye sikuwagila kukuhokela mwe nyumbangu. 7Naho miye nami sikuwagila kwiza kwako. Mna longa ulosi du, na mtumwa ywangu nahone. 8Kwaviya miye mwenye nami ni mntu mta udahi, naho nina wankondo we hasi yangu. Ninamgamba yumwenga, ‘Hita!’ Naye aita, na ninamgamba mtuhu, ‘So!’ Naye eza, na ninamgamba mtumwa ywangu, ‘Damanya vino!’ Naye adamanya.”

9Yesu eze eve ivyo niyo ehelwa, niyo ahitukila idifyo dya wantu dikumtimila na kugamba, “Nawagambilani, sinati kuwona uzumizi sauno mwe isi yose ya Izulaeli!”

10Wadya wantu wasigilwe wauya kukaya kwa yudya mkulu na kumbwila mtumwa ywakwe kahona.

Yesu auyusa mwana mvyele afilwe ni mgosiwe

11Zuwa dikutimila, Yesu hamwenga na wanampina wakwe waita he mzi ukwitangwa Nayani. Fyo kulu dya wantu niyo dyawabasa. 12Umo wehaguhi ne nchili yo umzi, niyo kwa laila wantu wenule chimba cha mbwanga yumwenga endile ni mwana ichedu ywa mvyele afilwe ni mgosiwe, na fyo kulu dyo mzi udya nendile dikamsindikiza yudya mvyele kokuhamba. 13Zumbe eze amwone uyo umvyele, niyo amfila mbazi, na kumgamba, “Usekwila.” 14Niyo asogela na kuditoza idijeneza, wadya wagosi nawadinule niyo wachimala. Yesu agamba, “Mbwanga! Nakugamba, inuka!” 15Yudya mbwanga abanike enuka, ekala na kukonga kulonga. Yesu amwigala kwa mami yakwe.

16Wantu wose niyo wengila woga na kumtunya Chohile. Niyo wagamba, “Muwoni mkulu kachilaila mgati mwetu! Chohile keza kwambiza wantu wakwe!”

17Mbuli zino za Yesu zijenda mwe si yoseni ya Yudeya na si zoseni zi mguhi.

Wasigilwa kulaila kwa Yohana Mta kubatiza

Matayo 11:2-19

18Wanampina wa Yohana niyo wamgambila Yohana izimbuli zino zose. Naye niyo etanga waidi mgati mwawo 19na kuwasigila kwa Zumbe wakamuze, “Vino weye nuyo alongigwe ni Yohana kugamba neze, hegu chimgoje mtuhu?”

20Weze wabule kwa Yesu, wamgamba, “Yohana Mta kubatiza kachisigila chize chikuze kugamba ni weye nawize, hegu chimgoje mtuhu.”

21Chipindi ichiya Yesu nendile akawahonya wantu walozize wendile wanyonje na wata mpepo nchafu na kuwatenda mantuntu walozize wawone. 22Ivyo Yesu awahitula wanampina, “Hitani mkamgambile Yohana yadya muwone na kwiva, mantuntu wawona, viwete wajenda, wadya wakuhuma matana walenguka, hewekwiva weva, wabanike wauyuswa, na Mbuli Yedi ya Chohile yalongwa kwa wachiwa. 23Chinyemi china wadya hewena nkama na miye!”

24Wanampina wa Yohana weze wahalawe, Yesu niyo akonga kuwasimwila wantu mbuli za Yohana, “Umo mwitile kwenyika, namwita kusinya mbwani? Vino namwita kusinya nyasi ikusingiswa ni mpeho? 25Vino mlaila kuse mkasinye mbwani? Mntu avikile suche zedi? Bule! Wantu wakuvika suche za chiseuta naho wekala wikazi wa chigoli we mwe nyumba za chiseuta! 26Nigambilani, mwakusinya mbwani kuse? Muwoni? Chindedi, mna muwona akujinka muwoni. 27Kwaviya Yohana nuyo alongigwe mwa Mawandiko kugamba, ‘Chohile kagamba, nanisigile msigilwa ywangu akulongwele kukudamanyiza sila.’ 28Yesu ajendeleza kulonga,” Nawagambilani, “Yohana ni mkulu kujinka mntu yoyose elekwe ni mvyele. Mna mntu mdodo kujinka wose mo Useuta wa Chohile ni mkulu kujinka Yohana.”

29Wantu wose weze weve ayo, na hata wachisanya kodi, niyo nawazumila wedi wa Chohile kwaviya na wakabatizwa ni Yohana. 30Mna Mafalisayo hamwenga na wahinya Sigilizi walemela kumwiva Chohile naho nawalemela kubatizwa ni Yohana.

31Yesu niyo ajendeleza kulonga, “Vino wantu wa dyelo nadaha kuwaliganya na mbwani? Waligana na mbwani? 32Waligana na wana wekale he gwilo. Bunga dimwenga dyagutila kwa tuhu, ‘Chawachemelaga wila wa nyinka, mna hamwavinaga! Chachemaga wila wa ndilo, mna hamwiile!’ 33Yohana Mta kubatiza nakeza hekudya naho hakunywa divai, mwagambaga, ‘Ana mpepo!’ 34Mwana Mntu ezaga, naakadya na kunywa, niyo mwagamba, ‘Mkauleni yuno mntu! Aungisa kudya, naho ni mkozi, mbuya ywa wachisanya kodi na wata masa!’ 35Mna ubala wa Chohile uwoneka wedi naho wachindedi kwa wadya woseni wakuuzumila.”

Yesu mnyumba mwa Simoni Mfalisayo

36Mntu yumwenga Mfalisayo amgoneke Yesu mwe nkande ya chisingi. Niyo Yesu aita kwe kaya ya Mfalisayo uyo, ekala na kudya. 37Mwo umzi udya, nakuna mvyele mta masa. Keva kugamba Yesu naakadya mwe kaya ya Mfalisayo uyo, ivyo aguha kasupa kamemile mavuta ya kupwepweleka vitana. 38Achimala haguhi na Yesu kuno akaila, akachabaza iviga vya Yesu na mesozi yakwe. Niyo avifuta kwa fili zakwe, vikajika asesa na kuvikuluguta mavuta. 39Yudya Mfalisayo eze awone ivyo, afanyanya mo moyo wakwe, “Uneva chindedi mntu yuno nani muwoni, nakabunkula kugamba mvyele yuno akumtoza evivihi, nakamanya kugamba ni mta masa!”

40Yesu amgamba Mfalisayo uyo, “Simoni, nonga hugambile chintu.”

Simoni niyo agamba, “Haya Mhinyi, nigambila.”

41Yesu niyo akonga kulonga, “Nahana wantu waidi wakopaga hela kulaila kwa mntu akukopesha. Yumwenga nakakopa matundu magana mashano na mtuhu naye akopaga matundu milongo mishano. 42Hahana adahile kuliha matundu ayo, ivyo yudya mntu awakopeshaga niyo awalekeila awagamba wose wasekumliha. Haluse ni yuhi namungise mgati mwa wadya waidi?”

43Simoni ahitula, “Nafanyanya kugamba ni yudya alekeilwe mta deni dya matundu yalozize.”

Yesu amgamba, “Ni chindedi.” 44Niyo amhitukila yudya mvyele na kumgamba Simoni, “Wamwona mvyele yuno? Siza mwe kaya yako, huninkile mazi ya kuhaka iviga vyangu, mna mvyele yuno kanihaka iviga vyangu kwa mesozi yakwe na kuvifuta kwa fili zakwe. 45Hunihokele kwa kunisesa, mna yuno kukongela hadya nizile halekile kunisesa mwe viga vyangu. 46Huukulugute mavuta mtwi wangu, mna mvyele uyu kakuluguta mavuta matana iviga vyangu. 47Nakugambila, kwaviya kausizwa masa yakwe yalozize, ivyo naye aungisa. Mna mntu yeyose alekeilwe masa majeche naye aunga kidodo.”

48Niyo Yesu amgamba yudya mvyele, “Kulekeilwa amasa yako.”

49Wantu watuhu wekale mwe meza wakonga kulonga wenye, “Yuno ni yuhi akudaha kulekeila masa?”

50Mna Yesu amgamba yudya mvyele, “Uzumizi wako ukuhonya. Jenda kwa utondowazi.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index