Search form

Luka 8

Wavyele nawakamwambiza Yesu

1Akajika, Yesu katamba kwe mizi na kaya kulonga Mbuli Yedi yo Useuta wa Chohile. Wanampina mlongo na waidi niyo waita naye, 2wavyele wamwenga wahonyigwe manyonje na kulavigwa mpepo ni Yesu nawo wawabasa. Wavyele awo wendaga ni Maliyamu akwitangwa Magidalena, yudya alavigwe mpepo nchafu mfungate, 3Yona, mkaza Kuza endaga mkulu mwe chitala cha Helode, Suzana, wavyele watuhu walozize. Wavyele awo wajesezaga ugoli wawo kumsankanila Yesu hamwenga na wanampina wakwe.

Mliganyo wa mhandi

Matayo 13:1-9; Mako 4:1-9

4Wantu wajendeleza kwiza kwa Yesu kulaila chila mzi. Umo fyo kulu dya wantu dize didugane, Yesu nakasimwila mliganyo uno.

5“Hendaga na mntu aitile kuhanda mbeyu. Umo akamyaga izimbeyu mwe nkonde, zimwenga zigwela mwe sila. Aho zijatwa, wadege wa kulanga nawo wazidya. 6Izimwenga zigwela mwe luwe. Zize zikonge kuhota, zinyala kwaviya ulongo uswesa mazi. 7Izimwenga zigwela mwe miwa, zikula hamwenga ne miwa, miwa niyo yazifintafinta. 8Mbeyu ntuhu zigwela mwe ulongo wedi. Zakula na kweleka, chila imwenga nkanana gana.”

Yesu naye abindiliza, “Mta magutwi neve!”

Vikuleka akuhinya kwa miliganyo

Matayo 13:10-17; Mako 4:10-12

9Wanampina wakwe wamuza Yesu mliganyo uno ni mbwani, 10Niyo ahitula, “Nyuwe ugubwilwa kumanya chinyele cho Useuta wa Chohile, mna kwa wantu watuhu vyalongwa kwa miliganyo, chani wanasinya wasekuona, wanategeleza wasekukombaganya.

Yesu atambalisa mliganyo wa mhandi

Matayo 13:18-23; Mako 4:13-20

11“Mliganyo uno nikugamba, mbeyu ni Mbuli ya Chohile. 12Izimbeyu zigwele mwe sila zaligana na wantu wakwiva Mbuli ya Chohile, mna Mwavu eza na kuiguha Mbuli iyo mwe myoyo yawo chani wasekuzumila na kukombolwa. 13Izimbeyu zigwele mwe luwe zaligana na wantu wakwiva Mbuli ya Chohile na kuihokela kwa chinyemi, mna haikwingila mwe myoyo yawo. Waizumila hadodo, mna wanajezwa waileka. 14Izimbeyu zigwele mwe miwa ni mliganyo wa wantu wakwiva Mbuli ya Chohile, mna wafintwa ni nkunto na ugoli na mbwedo wa mwe isi vyaleka wadunduga kweleka matunda. 15Izimbeyu zigwele mwe ulongo wedi zaligana na wantu wakwiva Mbuli ya Chohile, waizumila na kuika mwe myoyo yawo, naho waitoza kubula kweleka matunda.

Taa igubikwe mwe nyungu

Mako 4:21-25

16“Wantu hawakuwasha taa na kuigubika na nyungu hegu kuika kwe divungu. Mna waika mnanga mwe chiya cha kwikiya taa, chani wantu walangazwe umo wakengila mnyumba.

17“Chochose chifisigwe nachilavyanywe kung'aile, naho chochose chigubikwe nachigubulwe na kwikwa kung'aile.

18“Elo msinyise, saviya mkwiva, kwaviya mta chintu nongezezwe, mna yudya hena chintu nahokwe chiya ichidodo akufanyanya ananacho.”

Nine na walukolo wa Yesu

Matayo 12:46-50; Mako 3:31-35

19Nine na walukolo wa Yesu wambasaga, mna hawadahile kumbwila kwa chausa che idifyo kulu dya wantu. 20Mntu yumwenga amgamba Yesu, “Mamiyako na walukolo wako wachimala heise waunga wakuwone.”

21Yesu awagamba wantu wose, “Mnala na walukolo wangu ni wadya wakwiva Mbuli ya Chohile na kuitimila.”

Yesu aikwahila nkung'unto

Matayo 8:23-27; Mako 4:35-41

22Zuwa dimwenga Yesu nakakwela mwe ngalawa hamwenga na wanampina wakwe. Niyo awagamba, “Chiteni ntendele ntuhu ye idiziwa.” Ivyo wakonga kwita. 23Umo wendile mwe ngalawa wakaita, Yesu niyo agona ntongo. Aho nkung'unto nkulu yavumila mwe diziwa, niyo ingalawa yakonga kumema mazi, woseni nawe mwe chilozo chikulu. 24Elo wanampina wakwe niyo wamwinula wakamgamba, “Zumbe, Zumbe! Chafa!”

Yesu eze enuke, niyo akwahila idya inkung'unto na amawimbi ya mazi, niyo vya nyamala. 25Niyo awagamba wanampina wakwe, “Uzumizi wenyu nuhi?”

Mna wehelwa na kogoha kuno wakagambilana, “Yuno ni mntu ywani? Alonga na nkung'unto namawimbi navyo vyamwiva!”

Yesu ahonya mta mpepo

Matayo 8:28-34; Mako 5:1-20

26Yesu hamwenga na wanampina wakwe wajendeleza ne ntambo. Niyo wabula kwe isi ya Gelasi imwe ntendele ntuhu ye diziwa dya Galilaya. 27Yesu eze alawe mwe ingalawa, niyo adugana na mntu kudya ko mzi yudya endaga na mpepo. Mntu yudya nendile hakuvika suche kwa chipindi chitali, naho nendile hakwikala mwe nyumba, mna nakekala kwe zimbila. 28Eze amwone Yesu, kaguta kwa izwi kulu, kedula hasi mwe viga vya Yesu, na kugamba, “Yesu, Mwana Chohile ekulanga! Waunga mbwani kwangu? Nakulombeza, usekusulumiza!” 29Mntu uyo nakalonga ivyo kwaviya Yesu kamlagiza mpepo nchafu imlawe. Nkanana zilozize mpepo uyo nakamwizila uyo, hatahegu wantu nawakamvugaila mntu yudya, nakanyinywa mikono yakwe ne viga vyakwe kwa minyolo, mna nakaikanta minyolo iyo, na mpepo nakamwigala kwe nyika.

30Yesu amuza, “Zina dyako niweye yuhi?”

Amhitula, “Zina dyangu nuyo ‘Nimiye Fyo’,” nakahitula ivyo kwaviya nendile na mpepo zilozize. 31Mpepo zamlombeza Yesu asekuzigala kwe dibome hedina uhelo.

32Nahana fyo dya nguluwe hajihi, dikadya hankanda he kagulu. Ivyo izimpepo zamlombeza Yesu azigale zikengile mwe izinguluwe, naye azumila. 33Ivyo mpepo zamlawa yudya mntu, niyo zengila mwe izinguluwe. Idifyo dyose dye zinguluwe digulukila ntendele ya kagulu kwe diziwa na kudidimila mwa mazi.

34Wantu nawakadima izinguluwe weze wawone chilaile, niyo waguluka na kulonga izimbuli izo mo mzi na mwe zinkonde. 35Wantu niyo waita wakakaule ni chibwani chilaile. Weze wabule kwa Yesu, wambwila yudya mntu alavigwe mpepo kekala he viga vya Yesu, kavika suche, na ana fanyanyi zakwe zedi. Niyo woseni wengila ni woga. 36Wadya wawone imbuli idya, wawagambila wantu yudya mntu mta mpepo viya ahonyigwe. 37Niyo wantu woseni wa si ya Gelasi wamwunga Yesu aite kwaviya nawakogoha vidala. Ivyo Yesu engila mwe ngalawa na kuhalawa. 38Yudya mntu alavigwe izimpepo amlombeza Yesu waitanye. Mna Yesu amgamba, 39“Uya kukaya naho ukawagambile wantu chiya udamanyizwe ni Chohile.”

Yudya mntu niyo aita ko umzi wose, awagambila wantu viya adamanyizwe ni Yesu.

Mndele abanike na mvyele mnyonje

Matayo 9:18-26; Mako 5:21-43

40Yesu eze auye kwe ntendele ntuhu ye diziwa, wantu wamhokela, kwaviya woseni nawakamgoja. 41Akaheza niyo eza mntu yumwenga akwitangwa Yailo, nani mntu mkulu mwe nyumba yo kuvikila. Kedula hasi mwe viga vya Yesu na kumlombeza aite kwakwe, 42kwaviya mwanawe ywa chiche ywe ichedu mta mihilimo mlongo na midi, na akabanika.

Umo Yesu akaita uko, fyo dya wantu na dikamfinta. 43Mgati mwawo nakuna mvyele akulawigwa sakame kwa mihilimo mlongo na midi, alavyaga vyoseni ananavyo kwa wagangana, mna hahana hata yumwenga adahile kumhonya. 44Mvyele uyo kalaila mwe difyo hanyuma ha Yesu nakukufya lepe dye suche yakwe, aho sakame niyo ileka kumlawa. 45Yesu auza, “Sikufywa ni yani?”

Chila yumwenga kalemela, niyo Petulo agamba, “Zumbe, wantu woseni wakuzunguluka nakukufintafinta.”

46Mna Yesu agamba, “Kuna mntu yumwenga anikufize, sibunkula kwaviya nguvu zinilawa.” 47Yudya mvyele kawona kugamba kabunkulwa, Elo eza akazingiza nakwedula hasi he viga vya Yesu. Mwa meso ya chila mntu, akamgambila ivyo vilekile akamkufya na vilekile kahonywa aho. 48Yesu niyo amgamba, “Mwanangu, uzumizi wako ukuhonya. Jenda na utondowazi.”

49Umo Yesu achei akulonga mbili izo, msigilwa yumwenga eza kulaila kwa yudya mkulu akwitagwa Yailo we nyumba yo kuvikila. Amgamba Yailo, “Mwanawo kabanika,” “usekumjela kivuzovuzo mhinya naho.”

50Mna Yesu eze eve ivyo, amgamba Yailo, “Usekogoha, zumila du, nahone.”

51Yesu eze abule kwe nyumba ya Yailo, haungile engile kunyumba na mntu mna Petulo, Yohana, na Yakobo, na tati ya mtu na mami ywa mwana. 52Wantu wose nendile wakaila nakulomboleza kwa chausa cho mwana. Yesu agamba, “Usekwila, mwana habanike katakutongomala du!”

53Wose niyo wamseka, kwaviya nawamanya kugamba kabanika. 54Mna Yesu niyo amtoza umkono na kumwitanga kwa izwi, “Chimala, mwanangu!” 55Muye wakwe umuwiya, niyo achimala ahadya, Yesu niyo awaunga wamwinke chintu cha kudya. 56Welesi wakwe weheleswa, mna Yesu kawalagisa wasekugambila mntu yeyose chilaile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index