Search form

Luka 9

Yesu awasigila wanampina Mlongo na waidi

Matayo 10:5-15; Mako 6:7-13

1Yesu awetanga hamwenga wanampina mlongo na waidi niyo awenka nguvu za kugulusa mpepo na udahi wa kuhonya manyonje. 2Niyo awasigila kulonga Useuta wa Chohile na kuhonya wanyonje, 3akawagamba, “Msekuguha chochose mwe ntambo yenyu, msekuguha nkome, hegu mkwiji hegu nkande hegu hela, naho hata suche mbili. 4Hohose mkuhokelwa, ikalani umo mnyumba kubula mumlawe mo mzi uwo, 5hohose hemkuhokelwa, halaweni houmzi uwo, mpugute tifili mwe viga vyenyu vitende ukuzi kwawo.”

6Wanampina niyo wajinka mwe vijiji wakalonga Mbuli yedi nakuhonya wantu chila hantu.

Mkanganyo wa Helode

Matayo 14:1-12; Mako 6:14-29

7Helode, chilongozi wa Galilaya eze eve mbuli zoseni nazikalaila, kazaganywa vidala, kwaviya wantu wamwenga nawakagamba kugamba Yohana Mta kubatiza kauyuka. 8Watuhu nawakagamba Eliya kalaila, watuhu nawakagamba yumwenga mwa wawoni wa chikale kauyuka. 9Helode agamba, “Sikanta umtwi wa Yohana, mna yuno mntu ni yuhi hwiva izimbuli zino?” Niyo ajendeleza kujeza kumwona Yesu.

Yesu alisa Fyo Kulu

Matayo 14:13-21; Mako 6:30-44; Yohana 6:1-14

10Wasigilwa weze wauye niyo wamgambila Yesu chila chintu wadamanye. Niyo ahalawa nawo, waita wenye kwe mzi ukwitangwa Betisaida. 11Idifyo dya wantu dize dive imbuli iyo, niyo wamtimila. Kawahokela, alonga nawo mbuli za Useuta wa Chohile, nakuhonya wadya waungile kuhonywa.

12Umo zuwa dikakonga kuswa, wadya wanampina wakwe mlongo na waidi wambasa nakugamba, “Lagana na wano wantu chani waite, kwe imizi na kwezinkonde zimjihi wakalonde nkande na hantu ha kugona kwa viya hano chili hechedu.”

13Mna awagamba “Wenkeni nyuwe wenye chintu cha kudya.”

Wahitula, “Chinanayo ni migate mishano na wasamaki waidi. Waunga chikagule nkande ya fyo jima?” 14Nahana wantu wakubula magana milongo mishano

Yesu awagamba wanampina wakwe, “Wagambeni wantu wekale mwe mabunga ya wantu milongo mishano shano.”

15Wanampina weze wabinde kudamanya niyo wantu wekale hasi, 16Yesu niyo aiguha idya imigate mishano na wadya wasamaki waidi, asinya kulanga, amjimbika Chohile, aibesula, awenka wanampina wawasangile wantu. 17Woseni wadya niyo weguta, wanampina walogota ntangulu mlongo na mbili za viya visigazwe.

Kweila kwa Petulo kwa Yesu

Matayo 16:13-19; Mako 8:27-29

18Zuwa dimwenga umo Yesu akamlombeza Chohile echedu, wanampina wambasa. Awauza, “Idifyo dyanigamba miye ni yuhi?”

19Wamhitula “Wamwenga wagamba wi Yohana Mta kubatiza, watuhu wagamba wi Eliya, watuhu nawo wagamba wiyumwenga ywa wawoni wa chikale kauyuka.”

20Awauza, “Nanywi mwagaze?, Mwanigamba miye ni yuhi?”

Petulo ahitula, “Wi Kulisito ywa Chohile.”

Yesu asimwila masulumizo na file yakwe

Matayo 16:20-28; Mako 8:30-9:1

21Yesu niyo awalemeza wasekumgambila mntu yoyose imbuli iyo. 22Alonga naho kwawo, “Mwana ywa Mntu aungigwa asulumizwe na kulemelwa ni vilongozi wadalahala na mlavyantambiko mkulu na wahinya Sigilizi. Nakomwe, mna mazuwa matatu yakutimila nauyuke.”

23Niyo alonga kwa woseni, “Yoyose akunga anitimile aungigwa elemele, aguhe msalaba wakwe chila zuwa, nakunitimila. 24Kwaviya yoyose akunga ahonye ujima wakwe nawaze, mna yoyose akunga awaze ujima wakwe nauhonye. 25Kuna wedi wani kwa mntu kuhokela isi njima, mna aho aza ujima wakwe? 26Mntu ananiwonela soni na amahinyo yangu, Mwana ywa mntu naye namwone soni umo akeza mo ukuka wakwe na Ukulu wa Tate na wandima wa kwembingu wakukile. 27Nawagambilani chindedi, watuhu hano hawabanike kubula wauwone Useuta wa Chohile.”

Mwili wa Yesu wahitukila

Matayo 17:1-8; Mako 9:2-8

28Mazuwa mfungate eze alonge mbuli izo, Yesu awaguha Petulo na Yohana na Yakobo niyo waita he kagulu kumlombeza Chohile. 29Umo akalombeza, uso wakwe uhitukila, suche zakwe nazo niyo zang'alisa. 30Aho wantu waidi nawehadya wakasimwila naye. Nani Musa na Eliya, 31wantu waidi Musa na Eliya walaila wakaoneka mgati mo langazi wo ukuka ukulaila kwembingu. Nendile wakalonga na Yesu mwa yadya nayamlaile kudya Yelusalemu. Chani achintize yawandikwe mwakwe. 32Petulo na weyawe nawadotwa ni ntongo, mna niyo wenuka nakuwona ukulu wa Yesu na wantu waidi wachimale naye. 33Wadya wantu weze wamwase Yesu, Petulo amgamba, “Zumbe, utana wani uno wihano! Nachizenge mahema matatu, dimwenga dyako, dimwenga dya Musa na dimwenga dya Eliya.” Hamanyaga vitendese chiya akutamwila.

34Iviya akajendeleza kutamwila, ingu dyalaila na kuwagubika kwa chizuli chakwe, wanampina wogoha umo idingu dikawezila. 35Izwi dyevika kulaila mwe dingu, “Yuno nuyo Mwanangu, nisagule mwetegelezeni!”

36Idizwi dize dinyamale, wamwona Yesu ichedu. Wanampina wanyamala kusimwila imbuli ino, chipindi chiya hawamgambile yoyose chochose wawone.

Yesu amhonya mwana mta mpepo

Matayo 17:14-18; Mako 9:14-27

37Zuwa ditimile Yesu na wadya wanampina watatu wasela kulaila kwa kagulu, fyo kulu dyadugana na Yesu. 38Mntu yumwenga aguta kulaila mwe difyo, “Mhinya! Nakulombeza, msinye mwanangu echedu! 39Mpepo nchafu inamwingila aho atula lwasu, kuno yamgwisa chifutu, malovu nayo yalawa mo mlomo, ijendeleza kumlumiza naho haikunga kumlekela aite! 40Nawalombezaga wanampina wako waiguluse, mna waidunduga.”

41Yesu ahitula, “Nyuwe lweleko helwikumzumila Chohile naho lwagile! Nanikale nanyuwe kubula ini? Nanikale na nyuwe kubula ini?” Niwajijimizeni kubula ini? Niyo amgamba yudya mntu, “Mlete mwawo hano.”

42Umo yudya mbwanga akeza, mpepo nchafu imgwisa hasi nakumjela chifutu. Yesu aikwamila impepo iyo, amhonya umbwanga, nakumvuza kwa tatiyakwe. 43Wantu woseni wehelwa mo udahi mkulu wa Chohile.

Yesu asimwila naho mbuli ye file yakwe

Matayo 17:22-23; Mako 9:30-32

Wantu nawechei wehelwa kwa chila chintu naakadamanya Yesu, umo alongaga kwa wanampina wakwe, 44“Mnasekujala chino hunga nilonge nanywi! Mwana ywa Mntu nenkizwe mo udahi wa wantu.” 45Mna wanampina hawakombaganye mbuli iyo manakwe ni mbwani. Naifiswa kwawo chani wasekuikombaganya, naho nawakogoha kumwuza mwe mbuli iyo.

Mkulu kujinka woseni ni yuhi?

Matayo 18:1-5; Mako 9:33-37

46Malosano yakonga mgati mwe wanampina wakauzana ni yuhi mkulu kujinka woseni. 47Yesu niyo abunkula viya nawakafanyanya mwe myoyo yawo, ivyo aguha mwana, amchimalisa hankanda hakwe, 48nakuwagamba, “Yoyose akunga amhokele mwana yuno mwe zina dyangu, anihokela miye, naho akunihokela, iviya amhokela yudya anisigile. Kwaviya yoyose wa hasi mwenyu wose nuyo mkulu kujinka woseni.”

Yoyose hekuhingana nanyuwe ni kwa chausa chenyu

Mako 9:38-40

49Yohana alonga, “Zumbe, chiwona mntu akugulusa mpepo kwa zina dyako, niyo chamgamba aleke, kwaviya hemwe dibunga dyetu.”

50Yesu niyo awagamba, “Msekumlemeza, kwaviya yoyose ehamwenga na nyuwe ni mnyenyu.”

Wantu wa Samaliya walemela kumhokela Yesu

51Chipindi chikasogela umo Yesu naguhigwe kwigalwa kwembingu, kaviwona akonge ntambo kubula Yelusalemu. 52Kasigila wantu wamlongweile, waitile kwe kaya ya Samaliya kumdamanyiza chila chintu kwa chausa chakwe. 53Mna wantu wo mzi udya hawamhokele, kwaviya ni pwilili kugamba emwe ntambo kwita Yelusalemu. 54Umo wanampina Yohana na Yakobo weze wawone vino, wagamba, “Zumbe waunga chisigile moto kulaila kwembingu uwabalange?”+

55Mna Yesu niyo awahitukila na kuwakwahila. 56Wakaheza waita kwe mzi mtuhu.

Wakunga watende wakumtimila Yesu

Matayo 8:19-22

57Umo wakajenda mwe isila, mntu yumwenga amgamba Yesu, “Nahutimile hohose ukunga wite.”

58Yesu amgamba, “Mauzi yana mabome, wadege nawo wana masasa, mna Mwana ywa Mntu hana hantu hekugona.”

59Amgamba mntu mtuhu, “Nitimila.”

Mna yudya mntu agamba “Zumbe, ndakunileka nuye hamhambe tate.”

60Yesu ahitula, “Waleke wabanike wahambe wabanike wawo. Wite ukalonge Useuta wa Chohile.”

61Mtuhu naho agamba, “Zumbe, nahutimile, mna ndakunileka nite halage kukaya kwangu.”

62Yesu amgamba, “Yoyose akukonga kutoza jembe niyo ajendeleza kusinya kunyuma hakuwagila ko Useuta wa Chohile.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index