Search form

Mako 10

Yesu ahinya mbuli za kusola na kwasana.

Matayo 19:1-12; Luka 16:18

1Yesu niyo aita Yudeya kugwila mto wa Yolodani. Mafyo ya wantu yamwizila naho, niyo akonga kuwahinya saviya adamanyaga.

2Mafalisayo watuhu wambasa na kumjeza kwa kumuza, “Chigambile, vino sigilizi zetu zamunga mgosi amwase mkaziwe?”

3Yesu awahitula na kuwauza, “Musa nakawasigila mbwani?”

4Niyo wamhitula, “Musa nakazumila mgosi kuwandika talaka na amwase mkaziwe.”

5Yesu awagamba, “Musa awawandikilaga mwiko uno ko udala we myoyo yawo. 6Mna chipindi Chohile akaumba wantu aumbaga mgosi na mvyele. 7Ivyo mgosi namwase tati yakwe na mami yakwe, na kuhangana hamwenga na mkaziwe. 8Nawo nawatende mwili umwenga. Ivyo hawatende waidi naho, mna yumwe. 9Kwa ivyo chilunganywe ni Chohile, mntu hakungigwa kuchisenta.”

10Weze wauye kunyumba, wanampina wamuza Yesu imbuli iyo. 11Naye awagamba, “Mgosi yoyose na mwase mkaziwe ywa nkongo na kuguha mtuhu, adamanya chilanga kwa mkaziwe wa nkongo. 12Iviya naho, mvyele akumwasa mgosiwe ywa nkongo na kuguhigwa ni mtuhu, naye adamanya chilanga kwa mgosiwe wa nkongo.”

Yesu awajimbika wana wadodo.

Matayo 19:13-15; Luka 18:15-17

13Wantu wamwenga nawamwigaila Yesu wana wadodo awajelekele mikono, mna wanampina nawakawakwahila wantu wadya. 14Yesu eze awone ivyo, niyo ehiwa na kuwagamba wanampina wakwe, “Walekeni wana wadodo weze kwangu, msekuwachinda kwaviya Useuta wa Chohile wimwe wantu sa wana wano. 15Nawagambilani ichindedi, mntu yoyose hekuhokela Useuta wa Chohile sa wana wadodo, hawingile ng'o.” 16Awakumbatila awo wana na kuwajeleka mikono na kuwajimbika.

Mntu mgoli

Matayo 19:16-30; Luka 18:18-30

17Umo Yesu akahalawa, mntu yumwenga amgulukila, kamfikila madi na kumuza, “Mhinyi ywedi, nitende mbwani niuhokele ujima wa mazuwa yose?”

18Yesu amuza, “Nimbwani ukunitanga ywedi? Hahana mntu ywedi mna ni Chohile ichedu. 19Kumanya ivyo mwiko ukulonga, usekukoma, usekugonya, usekubawa, usekumzigiliza mnyawo, usekutenda mdanti, watunye tati yako na mami yako.”

20Yudya mntu amgamba, “Mhinyi, natozaga sigilizi zino kukongela udodo wangu.”

21Yesu niyo amkaula na kumunga. Niyo amgamba, “Kuna chimwenga chisigale, katage vyose unanavyo, niyo wawenka wachiwa izihela, nawe nautende na ugoli kwembingu. Ukaheza aho, wize unitimile.” 22Yudya mntu eze eve ivyo, niyo ehiwa, niyo ahalawa kwa chinyulu kwa viya nani mgoli vidala.

23Yesu apagasa na kuwagamba wanampina wakwe, “Navitende vidala mgoli kwingila mo Useuta wa Chohile!”

24Wanampina wakwe wehelwa imbuli idya. Mna Yesu ajendeleza kuwagamba, “Wanangu, ni vidala kwingila mo Useuta wa Chohile! 25Ni vihufu ngamiya kujinka mwe langa dya singano, ukaleka wagoli kwingila mo Useuta wa Chohile”

26Wanampina niyo weheleswa na kuzana, “Uneva nivyo, nakombolwe ni yuhi?”

27Yesu awasinya na kuwahitula, “Vino havikudahika kwa mntu, mna siyo kwa Chohile. Kwa Chohile, chila chintu chadahika.”

28Petulo amgamba, “Kaula, suwe chileka chila chintu na kukutimila weye!”

29Yesu niyo awagamba, “Nawagambilani chindedi, mntu yoyose akunga ase nyumba yakwe hegu walukolo wakwe hegu walumbu zakwe hegu tati yakwe hegu mami yakwe hegu wana wakwe hegu nkonde zakwe kwa chausa changu na Mbuli Yedi, 30nahokelese mwa mazuwa aya. Nahokele nkanana gana, nyumba na walukolo na walumbu na mame na wana na nkonde hamwenga na nkuto. Mwa mazuwa yakwiza nahokele ujima wa mazuwa yose. 31Mna wadya wa wakutunywa nawatende wakubelwa, na wadya wa wakubelwa nawatende wa wakutunywa.”

Yesu alonga mbuli ya file yakwe nkanana ya katatu

Matayo 20:17-19; Luka 18:31-34

32Yesu na wanampina wakwe nawemweisila kwita Yelusalemu. Yesu nakawalongwela, niyo wanampina wehelwa, na wantu nawakamtimila nawo wengilwa ni woga. Aho Yesu awasenta naho wanampina wakwe mlongo na waidi hankanda na kuwagambila mbuli zikunga zimlaile. 33Awagamba, “Tegelezani, chaita Yelusalemu. Uko Mwana Mntu nenkizwe kwa walavyantambiko wakulu na wahinya Sigilizi. Wowo nawo nawamkantile akomwe na kwinkizwa kwa Wantu sawo Wayahudi. 34Nawambele na kumtwela mate na kumhuta nakumkoma. Mna mazuwa matatu yakutimila kubanika, kwakwe nauyuke.”

Lombezo dya Yakobo na Yohana.

Matayo 20:20-28

35Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo niyo wambasa Yesu nakumgamba, “Mhinya, chaunga uchidamanyize chintu.”

36Yesu awauza, “mwonga ni wadamanyize mbwani?”

37Wamhitula, “Umo ukekala mwe ichiti chako cho Useuta mo ukuka wako, chaunga chikale hamwenga na weye, yumwenga kulume kwako na mtuhu naye kumoso kwako.”

38Yesu awagamba, “Hammanyize icho mkulombeza. Vino mwadaha kunywela chiya cha masulumizo naninywele hegu kubatizwa ubatizo hunga nibatizwe?”

39Wamhitula, “Chavidaha.”

Yesu awagamba, “Heye, namnywele chiya cha masulumizo hungigwa ninywele na kubatizwa ubatizo hungigwa nibatizizwe. 40Mna sikudaha kusagula ni yuhi akunga ekale kulume hegu kumoso kwangu. Ni Chohile akunga awenke hantu aho kwa wadya awasagule.”

41Wadya wanampina watuhu mlongo weze weve chiya Yakobo na Yohana wendile wakalombeza, niyo wawehiwa. 42Yesu niyo awetanga hamwenga nakuwagamba, “Mvimanya wadya wakugambigwa ni vilongozi wa Wantu sawo Wayahudi wakulongoza kwa kukundagiza wantu, wana udahi mkulu kwa wantu. 43Mna sivyo ivyo kwenyu. Mntu yoyose mgati mwenyu akunga atende mkulu kwenyu aungigwa atende mndima ywenyu, 44na mntu yoyose akunga atende wa nkongo, aungigwa atende mndima wa wose. 45Kwaviya Mwana ywa Mntu hezile kusankanilwa, mna keza kuwasankanila wantu, na kulavya ujima wakwe chani kuwakombola wantu walozize.”

Yesu amhonya Batimayo endaga tuntu

Matayo 20:29-34; Luka 18:35-43

46Niyo wabula Yeliko. Yesu na wanampina wakwe hamwenga na fyo dya wantu umo wakahalawa mo mzi, tuntu yumwenga akwitangwa Batimayo mwana Timayo nakekala hankanda he isila akalombeza. 47Eze eve Yesu wa Nazaleti akujinka, niyo akonga kuguta, “Yesu! Ywa Daudi! Nifila mbazi.”

48Wantu walozize wamkwahila na kumgamba, “Nyamala, mna agutisa akagamba, mwa ywa Daudi, nifila mbazi!”

49Yesu niyo achimala nakugamba, “Mwitangeni!”

Wamwitanga yudya mntu na kumgamba, “Kwenke moyo! Inuka akwitanga.”

50Adula mcheka wakwe, apilika na kumbasa Yesu.

51Yesu amuza, “Waunga hutendele mbwani?”

Yudya ntuntu ahitula, “Mhinya, naunga nione naho.”

52Yesu amgamba, “Hita, uzumizi wako ukuhonya.”

Ahadya akonga kuwona, niyo amtimila Yesu mweisila.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index