Search form

Mako 11

Yesu engila Yelusalemu kwa chinyemi

Matayo 21:1-11; Luka 19:28-40; Yohana 12:12-19

1Weze wabule hajihi na Yelusalemu, hajihi ne mizi ya Betifage na Besaniya, wabula mo lugulu lwa Mizeituni. Yesu awasigila wanampina wakwe waidi wawalongwele. 2Awagamba, “Hitani he kaya ihajihi. Mkabula uko, nambwile mwana mpunda afungigwe, henati kukwelwa ni mntu. Mchohweleni mnigaile hano. 3Naho hegu mntu akawauza, nimbwani mwadamanya vino mgambeni, Zumbe amunga amjeseze namvuze ivino haluse.”

4Wanampina wadya waita, wambwila mwana mpunda atalizwe ho lwivi hankanda he sila haguhi na nyumba. Umo wakamchohwela, 5wantu watuhu wachimale hadya wawauza, “Nimbwani mwamchohola mpunda uyo?”

6Wahitula enga viya wagambilwe ni Yesu, na awantu awo niyo wawaleka waite naye. 7Wamwigala mwana mpunda uyo kwa Yesu na kutandika suche zawo mwe yudya mwana mpunda, Yesu niyo ekala mnanga mwakwe. 8Wantu walozize watandaza izisuche zawo mweisila, watuhu nawo wasenga matambi ya miti na kuyatandaza mweisila wakamsingila. 9Wantu walongole na wadya wekunyuma wagutila, “Chohile atogolwe! Ajimbikwe akwiza mwe idizina dya Zumbe! 10Chohile ujimbike Useuta ukwiza wa zumbe Daudi, tati yetu! Chohile ekulanga atogolwe!”

11Yesu engila Yelusalemu, aita kwe Nyumba nkulu ya Chohile na kukaula chila chintu. Mna kwaviya nadiswa, niyo aita ko mzi wa Besaniya na wanampina wakwe mlongo na waidi.

Yesu auligita mtini

Matayo 21:18-19

12Zuwa ditimile umo wakauya kulawa Besaniya, Yesu nakalumwa ni sala. 13Kwa hale awona mti ukwitangwa mtini utimile mani, aubasa hegu napate tini. Mna eze abule haguhi, abwila mani ayodu kwaviya nasicho chipindi chakwe cha kweleka. 14Yesu augamba umtini uwo, “Kukongela vino dyelo kubula mazuwa yose hahana nadye tini kulaila kwako naho!.” Wanampina wakwe niyo wamwiva viya alongile.

Yesu engila mwe Nyumba nkulu ya Chohile.

Matayo 21:12-17; Luka 19:45-48; Yohana 2:13-22

15Weze wabule Yelusalemu, Yesu engila mwe Nyumba nkulu ya Chohile na kukonga kuwagulusa woseni nawakataga na kugula vintu. Niyo agwisa izimeza za wadya nawakasakanya hela, na kugwisa vigoda vya wadya nawakataga wasuwa manga, 16naho haungile yoyose afose na chintu mwe nchili ye Nyumba nkulu ya Chohile. 17Akaheza niyo awahinya wantu, “Iwandikwa mwa mawandiko kugamba, Chohile agamba, ‘Nyumba yangu naitangwe nyumba nkulu ya Chohile ya kulombezeza wantu wa si zose.’ Mna nyuwe mwihitula itende lundu dya wabavi!”

18Walavyantambiko wakulu na wahinyi sigilizi weva imbuli iyo, niyo wakonga kulonda sila ya kumkoma Yesu. Nawakamwogoha kwaviya fyo dyose dya awantu nawekehelwa amahinyo yakwe.

19Ize ibule chisingi, Yesu na wanampina wakwe niyo walawa mo mzi udya.

Hinyo dikulawana na mtini.

Matayo 21:20-22

20Zuwa ditimile nomtondo, umo wakajenda mweisila, wawona udya mtini uligitwe ni Yesu unyala woseni kukongela kwa amaizi. 21Petulo akumbuka chilaile na kumgamba Yesu, “Mhinyi, kaula umtini udya uligite unyala!”

22Yesu awahitula, “Mzumileni Chohile. 23Nawagambilani chindedi, mntu yoyose analugamba lugulu luno, ‘Hita ukedule mwe bahali,’ naye hena nkama mo moyo wakwe, mna zumilani kugamba chiya alongile nachilaile, navitendeke kwakwe. 24Kwa chausa icho nawagambilani, mkavika na kulombeza chintu chochose, zumilani kugamba mchihokela, nanywi namwinkigwe chiya mkunga. 25Nanywi mkalombeza, hegu kuna mntu awatendeleni wihi, musizeni wihi wakwe, chani Tati yenyu wa kwembingu naye awausizeni wihi wenyu. 26Mna uneva hamnawausize amasa watuhu, Tati yenyu wa kwembingu naye hawausizeni wavu wenyu.”

Mbuli ya udahi wa Yesu

Matayo 21:23-27; Luka 20:1-8

27Wengila naho Yelusalemu. Umo Yesu akajenda mwe Nyumba nkulu ya Chohile, walavyantambiko wakulu, wahinya Sigilizi na wadalahala niyo wambasa. 28Niyo wamuza, “Ni kwa udahi wa yuhi ukudamanya mbuli zino? Naho niyuhi akwinkile udahi wa kudamanya yano?”

29Yesu awahitula, “Nami naniwauzeni mbuli imwenga, mnanihitula, na miye naniwagambileni udahi uwo ulawahi. 30Nigambilani, ni yuhi amwinkile Yohana udahi wo kubatiza? Ulaila kwe mbingu hegu kwa wantu?”

31Wakonga kuzana wenye kwa wenye, “Chigambe mbwani? Chinamhitula kugamba, ‘Ulaila kwe mbingu’ nachuze! ‘Kwa mbwani naho hamumzumile Yohana?’ 32Naho hachikudaha kugamba! ‘Ni wantu.’ ” Nawakogoha wantu, kwaviya chila mntu nakamanya kugamba Yohana nani muwoni. 33Niyo wamhitula Yesu, “Hachivimanyize”

Yesu naye awagamba, “Nami saniwagambileni udahi uno wo kudamanya vino ulawahi”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index