Search form

Mako 13

Yesu asimwila mbuli ya kuvunwa kwa Nyumba nkulu ya Chohile

Matayo 24:1-2; Luka 21:5-6

1Umo Yesu akafosa kulaila mwe Nyumba nkulu ya Chohile, mwanampina ywakwe yumwenga amgamba, “Mhinyi, kaula amayuwe na mazengo yano ivyo yekale vyedi!”

2Yesu amhitula, “Wawona mazengo yano makulu? Hahasigale hata yuwe dimwenga nadisigale mlanga mwe mnyawe, chila dimwenga nadidulwe hasi.”

Nkunto na masulumizo

Matayo 24:3-14; Luka 21:7-19

3Yesu nakekala ho lugulu lwa Mizeituni akasinya Nyumba nkulu ya Chohile, Petulo na Yakobo na Yohana na Anduleya wambasa iche du. 4Wamuza, “Chigambile yano yose umo nayalaile naho ni chilagiso chani nachilaile chani chimanye kugamba chipindi icho chibula?”

5Yesu akonga kuwagamba, “Mkaulise, naho mntu anase kuwadanta. 6Wantu walozize naweze na kwetanga wenye kwa zina dyangu, wakagamba, ‘Miye nuyo Kulisito!’ Nawo nawawadante walozize. 7Mneva mbuli za nkondo na mbuli za visimo vya nkondo. Ayo yaungwa yalaile, mna siyo kugamba udumo ubula. 8Kwaviya si imwenga naitowane na si ntuhu, naho seuta nautowane na useuta mtuhu. Nakulaile visingisa chila hantu, naho nakutende nagumbo. Vino vyose navitende enga nkongelo ya usungu wa kwefungula mwana.

9“Mwikale meso vyedi. Kwaviya namwigalwe kwe vitala. Namtoigwe mwe zi nyumba zo kuvikila, namchimaliswe kulongozi kwe vilongozi na maseuta kwa chausa changu chani mlavye ukuzi wa Mbuli Yedi. 10Vyaungwa Mbuli Yedi ya Chohile ilongwe nkongo kwa wantu wa si zose. 11Mnagwilwa niyo mwegalwa mwe vitala, msekogoha na milosi iyo na ivyo na mkalonge, mna longani ayo namwinkigwe mwe chipindi icho, kwaviya ayo mkunga mlonge sayo yenyu, mna nayalawe kwa Muye Ukukile. 12Mntu na amlavye mlukolo ywakwe akomwe, na tati ya mntu na amlavye mwanawe. Wana nawo nawawahitukile welesi wawo na kuwakoma. 13Wantu wose nawaweihiweni kwa chausa changu. Mna akunga ajijimize kubula ko udumo nakombolwe.

Ihizo dya ubanasi

Matayo 24:15-28; Luka 21:20-24

14“Mna namumwone yudya akwitangwa, ‘Ihizo dikwigala ubanasi’ dichimala hantu hehekungwa.” Mntu akusoma naamanye, naho amanye ivyo vili! Elo Yudeya wasumkile kuchenya kwa magulu. 15Mntu yoyose kwedigulu asekusela hasi naho asekwingila kunyumba kuguha chintu chochose. 16Yudya ekwenkonde asekuya kukaya kuguha suche yakwe. 17Mwa mazuwa ayo, wavyele wasoka na wakonkeza nawasulumile vidala mwa mazuwa ayo. 18Mlombezeseni Chohile mazuwa ayo yasekulaila mwe mpeho. 19Mazuwa ayo nayatendese na nkunto nkulu heinati kulaila kukongela Chohile akaumba isi kubula vino dyelo, naho haize ilaile vituhu! 20Uneva Zumbe nendile hahunguze amazuwa ayo, nendile hahana mntu nakadaha kukombolwa. Mna kwa chausa cha wadya wasagulwe kayahunguza.

21“Mwa mazuwa ayo, mntu yoyose akunga awagambe, ‘Kaulani Kulisito ekuno!’ Hegu ‘Yudya ekudya!’ Msekuzumila. 22Kwaviya nawalaile makulisito wadanti na wawoni wadanti. Nawadamanye mpituko na vilagiso chani wawadante hata wadya wasagulwe ni Chohile, vikadahika. 23Msinyise! Siwagambilani kale chila chintu chikunga chilaile.

Kwiza kwa Mwana ywa Mntu

Matayo 24:29-31; Luka 21:25-28

24“Mna mwama zuwa yadya yakaheza kujinka masulumizo yadya, zuwa nadijelwe chiza, mnenge nawo haumulike, 25ntondo nazigwe kulaila kwembingu, na nguvu zo ulanga nazisingisike. 26Akajika, Mwana ywa Mntu nalaile akeza mwa maingu kwa nguvu nkulu no Ukuka. 27Naye nasigile wandima wa kwembingu ntendele zose kuwachisanya wantu wose wasagulwe ni Chohile, kulaila ntendele imwenga ye isi kubula ntuhu.

Hinyo dikulawana na mtini

Matayo 24:32-35; Luka 21:29-33

28“Kaulani mligano wa mti wa mtini. Umo matambi yakwe yakasuka na kulavya mani mateke, mmanye kugamba fula zi haguhi. 29Nivyo naho, umo namuwonele ayo yalaila, mmanye kugamba Mwana ywa Mntu ehajihi vitendese kwiza eho lwivi. 30Mmanye chindedi kugamba cheleko chino hachinjinke kubula ayo yose yalaile. 31Mbingu na isi navijinke, mna ulosi wangu haujinke.

Hahana mntu amanyize zuwa hegu saa

Matayo 24:36-44

32“Hahana mntu amanyize zuwa hegu sa. Hata wandima wa kwembingu hegu Mwana hamanyize, mna ni Tate du nuyo amanyize. 33Chelezani, mwikale vyedi, kwa viya hammanyize isa iyo umo naizile. 34Navikale saviya mntu atambile hale ne kaya na kuwasiza udahi wandima wakwe, chila yumwenga kamwinka ndima ya kudamanya. Niyo amsigila mwamizi naye asinyise. 35Chelezani, kwaviya hammanyize mkulu ywe nyumba nauye ini, vyadahika vikatenda umo diswele hegu chilogati au chilochilo hegu naho nomtondo. 36Anauya kwa kwitukiza, anasekuwabwila mgonile. 37Icho huwagambilani nyuwe, nawagambila wantu woseni, ‘Chelezani!’ ”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index