Search form

Mako 14

Mizungu ya kumgwila Yesu

Matayo 26:1-5; Luka 22:1-2; Yohana 11:45-53

1Nayasigala mazuwa maidi hainati kubula Pasaka na yemigate heijeligwe hamila. Walavyantambiko wakulu na wahinyi wa sigilizi nawakalonda sila wamgwile Yesu chinyele chani wamkome. 2Wagamba, “Chisekumgwila mwe Pasaka kwaviya nawatende nkumbizi.”

Yesu ajelwa mavuta uko Besaniya

Matayo 26:6-13; Yohana 12:1-8

3Yesu nemwe mzi ukwitangwa Besaniya, mwe nyumba ya Simoni, mntu ahumaga matana. Umo Yesu akadya, niyo engila mvyele atozize kasupa kamemile mavuta yakupwepweleka vidala, naho yedi ya yombe kulu. Kasupa kadya nakadamanywa na yuwe dikwitangwa alabasita. Niyo akagubula kadya kasupa ka malashi na kumwitila Yesu mavuta ayo mo mtwi wakwe. 4Wantu wamwenga nawehadya wehizwa ni mbuli idya, niyo wauzana, “Chiya chikuleka akabalanga mavuta yakupwepweleka saviya ni chihi? 5Mavuta ayo nayakadaha kutagwa kwa hela ikudaha kumliha mndima kwa mhilimo umwenga hela mhilimo umwenga hegu hela ya dinali magana matatu na ihela iyo niyo wenkigwa wachiwa.” Niyo wamfuzumila vidala umvyele uyo.

6Mna Yesu agamba, “Mlekeni. Ni mbwani mkumjela sungusungu? Kanitendela chintu chedi vidala. 7Wachiwa namtende nawo chila zuwa, mwadaha kuwambiza chipindi chochose mkunga. Mna hamtende na miye mazuwa yose. 8Mvyele yuno kadamanya viya adahile. Kanijela mavuta mo mwili wangu nyumani ko kuhambwa kwangu. 9Nawagambilani ichindedi, hohose Mbuli Yedi ikunga ilongwe mwe isi yose, chino adamanye nachilongwe, niyo chatenda lukumbusa lwakwe.”

Yuda azumila kumhituka Yesu

Matayo 26:14-16; Luka 22:3-6

10Niyo Yuda Isikaliyote, yumwenga mwe wadya wanampina mlongo na waidi aita kwa walavyantambiko wakulu akamhituke Yesu. 11Welelwa vidala kwiva viya alongile, niyo walagana kugamba nawamwinke hela. Niyo Yuda akonga kulonda luhenyo lwa kumhituka Yesu.

Yesu adya nkande ya Pasaka na wanampina wakwe

Matayo 26:17-25; Luka 22:7-14, 21-23; Yohana 13:21-30

12Mwe idizuwa dya nkongo dye Pasaka heyajeligwe hamila, zuwa dyo kuchinja mwana ngoto ywe Pasaka, wanampina wa Yesu niyo wamuza, “Waunga chite kuhi chikaike hantu ho kudila nkande ye Pasaka?”

13Niyo Yesu awasigila wanampina wakwe waidi, awagamba, “Hitani ko mzi, namdugane na mgosi etwikile biga dya mazi. Mtimileni, 14kubula kaya akunga engile, niyo mgambileni mta ikaya iyo kugamba, mhinya auza, chikuhi ichumba cha wajeni chani nidye nkande ya Pasaka na wanampina wangu?, 15Naye nawalagiseni chumba chikulu chikulanga chikigwe vitana, chiikiyeni aho.”

16Wanampina niyo waita, wabwila chila chintu saviya Yesu awagambile. Niyo waika inkande ye Pasaka.

17Mwe ichisingi, Yesu niyo abula na wanampina wakwe mlongo na waidi. 18Umo we mwe ndala wakadya, Yesu awagamba, “Nawagambila chindedi, yumwe ywenyu chikudyanya, nanihituke.”

19Wadya wanampina niyo wengilwa ni chinyulu, niyo wamuuza Yesu yumwe yumwe, “Hegu ni miye?”

20Yesu awahitula, “Ni yumwenga mgati mwenyu nyuwe wose mlongo na waidi, yudya natweze mgate wakwe mwe bakuli hamwenga na miye. 21Mwana Mntu naabanike saviya Mawandiko yakulonga. Mna nkondo yakwe mntu uyo akunga amhituke. Naviwagila mntu uyo asekwelekwa!”

Nkande ya Zumbe

Matayo 26:26-30; Luka 22:14-20; 1Wakolinto 11:23-25

22Umo wakadya, Yesu niyo aguha mgate, aujimbika, aubesula na kuwenka wanampina wakwe, awagamba, “Guhani, uno nu umwili wangu.”

23Niyo aguha chikombe cha divai, amhongeza Chohile na kuwenka, niyo wose wachinywela hamwenga.

24Awagamba, “Ino ni sakame yangu ikwitika kwa wantu walozize, itende ni lagano dya wantu na Chohile. 25Nawagambila chindedi, saninywe naho divai ino yo mzabibu kubula zuwa heza kunywa divai mpya mo Useuta wa Chohile.”

26Weze waheze kuchema nchemo, niyo waita ko lugulu lwa Mizeituni.

Yesu alotela kugamba Petulo namlemele

Matayo 26:31-35; Luka 22:14-20; 1Wakolinto 11:23-25

27Yesu awagamba, “Nyuwe wose namnisumke, saviya viwandikwe mwa Mawandiko Yakukile, nanimkome umdimi, ne zingoto nazo nazimwaganikane. 28Mna heza kuuyuka, naniwalongwele kwita Galilaya.”

29Petulo amhitula, “Sahwase, hata hegu wose nawakwase!”

30Mna Yesu amgamba Petulo, “Nakugambila chindedi, zogolo hadinati kwila kaidi chilo chino, naunilemele nkanana ntatu kugamba hunimanyize.”

31Mna Petulo amhitula naho kwa nguvu, “Hata haungigwa chibanikanye, sahwase!” Wanampina wose wasigale walonga ivyo.

Yesu alombeza uko Gesemane

Matayo 26:36-46; Luka 22:39-46

32Wabula hantu hakwitangwa Gesemane, Yesu awagamba wanampina wakwe, “Ikalani hano, miye halombeze.” 33Awaguha Petulo na Yakobo na Yohana. Akonga kwingilwa ni chinyulu na tumbwaziko. 34Niyo awagamba, “Moyo wangu una usungu vidala na tumbwaziko. Ikalani hano, naho mcheleze.”

35Ajendajenda hadodo, edula hasi na kulombeza kugamba vikadahika asekwingila mwe chipindi cha masulumizo. 36Agamba, “Aba, kugamba Tate, yose yadahika kwako. Nusiza ichikombe chino cha masulumizo. Mna vitende sikunga miye, mna viya ukunga weye.”

37Auya na kuwabwila wadya wanampina watatu wagona. Amgamba Petulo, “Simoni, kugona? Kudunduga kwikala na miye kubula saa dimwenga du?” 38Niyo awagamba wanampina wose, “Mcheleze naho mlombezese mnasekwingila mwe majezo. Muye waunga, mna umwili uhwa.”

39Aita naho na kulombeza saiviya. 40Auya naho na kuwabwila wanampina wakwe wagona, wadunduga kufinyula, Hawamanyize wamgeze.

41Eze auye katatu, awagamba, “Mchegonile na mhumula? Ivyo! Chipindi chibula, haluse Mwana Mntu enkizwa mwe mikono ya wata masa. 42Chimalani! Chiteni! Kaulani, yudya mntu akunihituka nuyo.”

Yesu agwilwa

Matayo 26:47-56; Luka 22:47-53; Yohana 18:3-12

43Yesu nachei akasimwila, Yuda, yumwe ywa wadya wanampina mlongo na waidi niyo abula. Keza na fyo dya wantu wata mabamba na malungu, wasigilwe ni walavyantambiko wakulu na wahinya Sigilizi hamwenga na wadalahala. 44Yuda alavya chilagiso kwe idifyo nakugamba, “Hunga nimlamse kwa kumsesa, nuyo mkunga. Mgwileni naho mwigaleni kwa kusinyisa anase kuwasumka.” 45Ahadya Yuda eze abule, kaita kwa Yesu na kumgamba, “Mhinyi!” Niyo amsesa. 46Wadya wantu niyo wamgwila Yesu na kumtaliza. 47Mna yumwenga mgati mwa wadya wachimale aguha bamba dyakwe, amtoa mtumwa wa mlavyantambiko mkulu na kumsenga idigutwi dyakwe.

48Yesu niyo awagamba, “Nimbwani mwiza na mabamba hamwenga na malungu kunigwila saviya miye ni mbavi? 49Chila zuwa nanihamwenga na nyuwe hawahinyani mwe Nyumba nkulu ya Chohile, hamnigwile. Mna leka Mawandiko yachinte.”

50Niyo wanampina wose wamwasa, wanyilika.

51Mbwanga yumwenga egubike mgolole nakamtimila Yesu. Weze waunge kumgwila, 52niyo asa mgolole wakwe na kuguluka mwazi.

Yesu mwe chitala cha wadalahala wa Chiyahudi

Matayo 26:57-68; Luka 22:54-55, 63-71; Yohana 18:13-14, 19-24

53Yesu niyo egalwa mwe inyumba ya mlavyantambiko mkulu, aho nawadugana na walavya ntambiko wakulu, wadalahala na wahinya sigilizi. 54Petulo nakamtimila Yesu kwa hale, niyo engila kouwa we nyumba ya mlavyantambiko mkulu. Ekala hasi hamwenga na wamizi we nyumba, akotela moto. 55Walavyantambiko wakulu na wantu wose hechitala cha Wayahudi nawakaunga ukuzi ukudaha kumtenda Yesu akomwe, mna hawaubunkule. 56Wantu walozize na waka mukwila Yesu mbuli za udanti, mna ukuzi wawo hauligane.

57Mna niyo kwachimala wantu wamwenga wakaukula udanti ukumlanga Yesu. 58“Chimwiva akagamba, ‘Nanitule Nyumba nkulu ya Chohile izengigwe ni wantu, niyo yakajinka mazuwa matatu nanizenge ntuhu heizengigwe ni wantu.’ ” 59Hamwenga na ivyo, ukuzi wawo hauligane.

60Mlavyantambiko mkulu achimala kulongozi kwa wadya wantu, amuza Yesu, “Hukuhitula chino wakukulonga?”

61Mna Yesu niyo anyamala dwi, halongile dyodyose. Mlavyantambiko mkulu amuza naho, “Togola weye wi Kulisito, Mwana ywa Chohile Ajimbikwe?”

62Yesu amhitula, “Heye, ni miye! Naho wose namumuwone, Mwana ywa Mntu kekala kulume kwa Chohile mta nguvu, naho asela kulaila kwembingu.”

63Mlavyantambiko mkulu atatula suche zakwe na kugamba, “Vino chaunga ukuzi wani naho? 64Mwiva ivyo akumhuluta Chohile! Chimtende mbwani?”

Wose wamkantila akomwe.

65Wantu wamwenga wakonga kumtwela mate, wamgubika uso na kumtowa maihi na kumgamba, “Bunkula, akutoile ni yuhi!” Wamizi nawo wamguha na kumtowa maihi.

Petulo amlemela Yesu

Matayo 26:69-75; Luka 22:56-62; Yohana 18:15-18, 25-27

66Umo Petulo nachei kouwa, mvyele yumwenga endile mndima ywa Mlavyantambiko mkulu niyo eza. 67Eze amwone Petulo akotela moto, amsinya na kumgamba, “Weye nawe na wi hamwenga na Yesu Mnazaleti.”

68Mna Petulo niyo alemela na kugamba, “Simanyize, naho sikumanya idyo ukulonga.” Niyo afosa, kubula he chifigwe, zogolo dyaila.

69Yudya mtumwa eze amwona naho, niyo akonga kuwagambila wadya wachimale aho, “Yuno ne hamwenga nawo!” 70Mna Petulo alemela naho.

Aho, wadya wachimale wambasa naho na kumgamba, “Chindedi hukudaha kudanta kugamba weye hwi yumwe ywawo kwa viya weye nawe wi Mgalilaya.”

71Niyo Petulo akonga kwelisa, “Nalonga chindedi, Chohile nanidamanye vihiye uneva sikulonga chindedi! Simmanyize uyo mntu mkulonga izimbuli zakwe!”

72Ahadya naho, zogolo dyaila nkanana ya kaidi, Petulo naye akumbuka Yesu viya amgambilaga, “Zogolo hadinati kwila kaidi chilo chino, naunihituke nkanana ntatu kugamba hunimanyize.” Agwa hasi na kutula ndilo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index