Search form

Mako 15

Yesu kulonozi mwechitala cha Pilato

Matayo 27:1-2, 11-14; Luka 23:1-5; Yohana 18:28-38

1Iviya mtondotondo, walavyantambiko wakulu wadugana na wadalahala na wahinya sigilizi na chitala chijima, waika ubala kumjela Yesu minyolo na kumwigala kwa Pilato. 2Pilato amuza Yesu, “Weye wi Seuta ywa Wayahudi?”

Yesu amhitula, “Heye, ni sa ivyo ukulonga.”

3Walavyantambiko wakulu wamlongeleza Yesu kwa mbuli zilozize, 4ivyo Pilato amuza naho, “Hukunihitula? Tegeleza yose wakukulongeleza!”

5Yesu naho alemela kulonga dyodyose, Pilato naye niyo ehelwa.

Yesu akantilwa kufa

Matayo 27:15-26; Luka 23:13-25; Yohana 18:39-19:16

6Chila chipindi cha Sikunkulu ya Pasaka, Pilato na ana mazwela ya kulekela mfungwa yumwenga wantu waungile alekelwe. 7Mwa mazuwa ayo, nahana mntu yumwenga akwitangwa Balaba ne mwe chifungo. Uyo hamwenga na weyawe, nawakoma wantu mwe nkumbizi umo kwatendaga mhigano. 8Idifyo dya wantu weze wadugane hamwenga, niyo wakonga kumlombeza Pilato amchohwele mfungwa yumwenga saviya akutendaga. 9Pilato awauza, “Mwaunga ni walekeile Seuta ywa Wayahudi?” 10Nakamanya vyedi kugamba walavyantambiko wakulu nawamlavya Yesu kwa kumuwonela finju.

11Mna walavyantambiko wakulu walafya na idifyo chani dimgambe Pilato amlekeile Balaba. 12Pilato alonga vituhu na idifyo, “Mwaunga nimtende mbwani yuno mkwitanga Seuta ywa Wayahudi?”

13Niyo idifyo diya dyagutila, “Msulumize mo msalaba!”

14Pilato auza, “Mna katenda mbwani?”

Wose hamwenga wagutisa, “Msulumize mo msalaba!”

15Pilato nakaunga adibwedeze idifyo dya wantu, ivyo awalekeila Balaba. Akaheza, amlavya Yesu atoigwe milugwa akajika wamsulumize mo msalaba.

Wankondo wambela Yesu

Matayo 27:27-31; Yohana 19:2-3

16Wankondo wamwingiza Yesu kouwa we nyumba ya Pilato, mkulu we isi. Hadya wachintana hamwenga ne chitala chijima. 17Wamvika suche izambalau, wamdamanyiza chilemba cho useuta chidamanywe kwa miwa na kumvika mo mtwi wakwe. 18Wakalawa aho, wakonga kumlamsa, “Waacha, Seuta ywa Wayahudi!” 19Wamtowa na tete mo mtwi na kumtwela mate, niyo wamfikila madi na kumfunamila. 20Weze waheze kumtila, wamvula isuche izambalau, na kumvika suche yakwe mwenye. Niyo wamlongoza kokumsulumiza mo msalaba.

Yesu atungikwa mo msalaba

Matayo 27:32-44; Luka 23:26-43; Yohana 19:17-27

21Mwe sila, wadugana na mntu akwitangwa Simoni, uyo nakengila mo mzi akalaila kwe nkonde. Wankondo wamkunduganya enule msalaba wa Yesu. Simoni na nimntu wa si ya Kilene, naho endaga tati yawo Alekizanda na Lufo. 22Niyo wamwigala Yesu hantu hakwitangwa Goligota, kugamba, “Hantu ha Ngobela.” 23Wajeza kumwinka divai ihanganywe na mti wa kunywa ukwitangwa manemane, mna Yesu kalemela kuinywa. 24Niyo wamsulumiza mo msalaba, vikaheza wazitoila tegatega izisuche zakwe, kugamba suche ihi aguhe yuhi. 25Yendaga saa ntatu ya mtondo umo wakamsulumiza mo msalaba. 26Halanga ho msalaba hawandikwa malema yakwe, “Seuta ywa Wayahudi.” 27Seivyo wasulumizagwa wapolaganyi waidi hamwenga na Yesu, yumwenga kulume kwa Yesu na mtuhu naye kumoso kwakwe. 28Mawandiko Yakukile yakugamba vino nayachinte, “Nakatungikwa hamwenga na wata wavu.”

29Wantu nawakajinka mwe sila, nawakamhuluta kuno wakasingisa imitwi yawo, wakagamba, “Ha! Weye mta kuvuna Nyumba nkulu ya Chohile na kuizenga kwa mazuwa matatu! 30Kwehonye we mwenye, usele kulaila mo msalaba!”

31Ivyo walavyantambiko wakulu hamwenga na wahinya sigilizi niyo nawo wamtila, wakagamba, “Nakahonya watuhu, mna hakudaha kwehonya mwenye! 32Goja chikaule Kulisito, Seuta ywa Waizulaeli asele mo msalaba, suwe nachimzumile!”

Wadya wantu waidi wasulumizwe hamwenga na Yesu nawo niyo wamhuluta.

Yesu abanika mo msalaba

Matayo 27:45-56; Luka 23:44-49; Yohana 19:28-30

33Ize ibule sa mtandatu nomsi, isi yose igubikwa ni chiza chibwile kubula saa chenda nomsi. 34Saa chenda nomsi, niyo Yesu aila kwa izwi kulu, “Eloi, Eloi, lama sabakitani?” Nivyo kugamba, “Chohile ywangu, Chohile ywangu, nimbwani ukunileka?”

35Wantu wamwenga wamwivile wagamba, “Mwetegelezeni, amwitanga Eliya!” 36Yumwenga aguluka na lendele dijeligwe mwe siki igwaduke nakwitundika mwe tete. Niyo ainula kubula komlomo wa Yesu na kugamba, “Gojani, chikaule hegu Eliya neze amseleze kulaila ko msalaba.” 37Yesu alavya izwi kulu na kubanika.

38Paziya dye Nyumba nkulu ya Chohile dyatatuka vihande vidi, kulaila kulanga kubula hasi. 39Mnkondo mkulu achimale ho msalaba niyo amwona viya Yesu abanike. Agamba, “Mntu yuno ni chindedi ni Mwana Chohile.”

40Kuna wavyele nawehadya wakasinya kulawa hale. Hamwenga nawo na ni Maliyamu Magidalena, Maliyamu nine dya Yakobo mdodo na Yusufu hamwenga na Salome. 41Nawakamtimila Yesu umo E galilaya na kumwambiza. Wavyele watuhu walozize wezile Yelusalemu hamwenga naye nawo naweyaho.

Kuhambwa kwa Yesu

Matayo 27:57-61; Luka 23:50-56; Yohana 19:38-42

42Umo chipindi chize chibule. Na ni zuwa dya kwe malanya, kugamba zuwa dikulongwela Zuwa dya kuhumula. 43Niyo eza Yusufu mkaya ywa Alimataya, ni mntu akutunyiswa mwe Chitala Chikulu, uyo naye nakagoja kwiza kwa Useuta wa Chohile. Elo, kambasa Pilato hena woga, niyo amlombeza enkigwe umwili wa Yesu. 44Pilato nakehelwa kugambilwa kugamba Yesu kabanika kale. Amwitanga mkulu ywa wankondo na kumuza hegu Yesu kabanika chikale. 45Eze amwive uyo mkulu kugamba ni chindedi Yesu kabanika kale, amgamba Yusufu auguhe umwili wa Yesu. 46Yusufu agula sanda, auseleza umwili wa Yesu hasi, auzinga mwe sanda na kuuhamba mwe mbila isongolwe mwe luwe. Niyo afingilisa yuwe kulu kugubika ulwivi lwe mbila idya. 47Maliyamu Magidalena na Maliyamu nine dya Yusufu nawakasinya na kuwona aho umwili wa Yesu wikigwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index