Search form

Mako 16

Kuuyuka kwa Yesu

Matayo 28:1-8; Luka 24:1-12; Yohana 20:1-10

1Zuwa dya Kuhumula dize dijinke, Maliyamu Magidalena, Maliyamu nine dya Yakobo hamwenga na Salome wagula mavuta yakupwepweleka wakaukulugute umwili wa Yesu. 2Mtondotondo zuwa dya kuhumula mwe Chigiliki ni zuwa dya nkongo dya mazuwa mfungate. Kwize kutandazuke, waita kwe mbila. 3Mwe sila wauzana, “Ni yuhi akunga achifingilisize diya idiyuwe dimo lwivi lwe mbila?” 4Mna eze wasinye wawona kugamba yuwe diya dyuswa kale yuwe idyo dyendaga dikulisa. 5Niyo wengila mndani mwe mbila, wambwila mbwanga availe nkazu ing'aile kekala kulume, niyo wehelwa.

6Mna mbwanga yudya niyo awagamba, “Msekwehelwa,” Simanya mwamzungula Yesu ywa Nazaleti asulumizwe mo msalaba. Hahali hano, kauyuka! Kaulani, ahantu wamwikaga. 7Haluse hitani mkawagambile wanampina wakwe hamwenga na Petulo kugamba, kawalongwelani kwita Galilaya, uko nammuone saviya awagambilagani,.

8Elo wavyele wadya niyo waguluka kulaila kwe mbila, kuno wazingiza naho wakangawala. Hawamgambile mntu yoyose mbuli idya kwa viya nawakogoha.

Yesu amlaila Maliyamu Magidalena

Matayo 28:9-10; Yohana 20:11-18

9Yesu eze auyuke chilochilo zuwa dya kuhumula, kamlaila Maliyamu Magidalena, yudya abalazagwa mpepo mfungate mndani mwakwe. 10Yudya mvyele niyo aita kuwagambila wambuyaze wendile hamwenga na Yesu. Nawo wendile wache kuomboleza na kwila. 11Weze weve kugamba Yesu kauyuka ni mjima naho mvyele uyo kamwona, hawazumile.

Yesu awalaila wanampina waidi

Luka 24:13-35

12Vikaheza, Yesu niyo awalaila wanampina wakwe waidi akatenda na mwili mtuhu umo wendile mwe sila wakaita mwe zikaya. 13Nawo wauya na kuwagambila wamtimile Yesu watuhu, mna nawo hawazumile.

Yesu awalaila wanampina mlongo na yumwe

Matayo 28:16-20; Luka 24:36-49; Yohana 20:19-23; Ntendwa 1:6-8

14Vikajika, Yesu niyo awalaila wanampina wakwe mlongo na yumwe umo wendile wakadya. Awakwahila kwa viya hawazumile, naho kwa viya nawana myoyo midala kuwazumila wadya wamwonile. 15Akaheza awagamba, “Hitani kwe isi yose, mkalonge Mbuli Yedi kwa chila mntu. 16Mntu yoyose akunga azumile na kubatizwa nakombolwe, mna mntu yoyose hekuzumila nakantilwe. 17Na vilagiso vino na vitimilane na wadya wazumile, kwa zina dyangu na waguluse mpepo, nawalonge kwa semo mpya, 18nawatoze nyoka hegu wanadya chintu chikukoma hachiwakome, nawajeleke mikono yawo mwe wanyonje, nawo nawahone.”

Yesu enulwa kwita kwe mbingu

Luka 24:50-53; Ntendwa 1:9-11

19Elo Zumbe Yesu eze ajike kulonga ayo, niyo enulwa kulanga kwita kwembingu uko kekala kulume kwa Chohile. 20Wanampina waita chila hantu na kulonga Mbuli Yedi, Zumbe naye asankanila hamwenga nawo na kulagisa kugamba kulonga kwawo nichindedi kwa sila ye vilagiso wadamanye.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index