Search form

Mako 2

Yesu amhonya mntu aholomale

Matayo 9:1-8; Luka 5:17-26

1Yeze yajinke mazuwa majeche, Yesu niyo engila Kapelinaumu vituhu, wantu weva kugamba eyumo mwe kaya. 2Niyo wantu wamema niyo hahasigale hantu he kwikala kuse ko lwivi, kubula kolwazo. Yesu niyo alonga mbuli. 3Wantu wamwenga niyo wamwigaila mntu aholomale enulwe mwe lusazi ni wantu wane. 4Kwaviya wantu nawamema, hawadahile kubula hajihi na Yesu. Niyo waponkola kulanga kwedigulu dye nyumba kwa hadya achimaile Yesu, niyo wamseleza no ulusazi lwakwe. 5Yesu eze akaule uzumizi wananawo, niyo amgamba yudya mnyonje, “Mwanangu, kusizwa masa yako.”

6Wahinya Sigilizi watuhu nawehadya wekala wafanyanya mwe myoyo yawo, 7“Nimbwani yuno mntu kalonga vino? Amhuluta Chohile! Chohile ichedu nuyo akudaha kusa masa!”

8Ahadya Yesu niyo amanya mo muye wakwe viya wakufanyanya mwe myoyo yawo. Niyo awagamba, “Nimbwani mkufanyanya ivyo? 9Ivyedi ni vihi, kumgamba mta kuholomala, ‘Kusizwa masa yako’, hegu kumgamba, ‘Chimala, kwetwike ulusazi lwako wite’? 10Elo naunga mmanye kugamba, Mwana ywa Mntu ana udahi wakulekela masa hano he isi.” Ivyo amgambila yudya aholomale, 11“Nakugambila, chimala, kwetwike ulusazi lwako wite kwe kaya yako!”

12Ahadya mntu yudya niyo achimala, etwika ulusazi lwakwe, ahalawa wantu wose wakamsinya. Wose wehelwa na kumtunya Chohile, wakagamba, “Mbuli ino hachinati chiiwone!”

Yesu amwitanga Lawi

Matayo 9:9-13; Luka 5:27-32

13Yesu afosa, aita mnkanda mwe ibahali ya Galilaya, wantu wose wambasa, niyo akonga kuwahinya. 14Umo akajinka, amwona Lawi mwana Alifayo kekala mwe kazumba ka kulihila kodi. Yesu amgamba, “Nitimila.” Lawi niyo enuka na kumtimila.

15Umo Yesu akadya mwe nyumba ya Lawi, fyo dya wachisanya kodi na wadya nawakagambigwa wata masa nawakadya naye hamwenga na wanampina wakwe, kwaviya wantu walozize nawambasa.

16Wahinya Sigilizi awamwenga wendile wa bunga dikwitangwa Mafalisayo, wamwona Yesu adya na wadya wakugambigwa wata masa hamwenga na wachisanya kodi. Niyo wawauza wanampina wakwe, “Nimbwani adya na wata masa na wachisanya kodi?”

17Yesu eze eve imbuli iyo, awagamba, “Wantu hewekulumwa hawakunga mgangana, mna wanyonje wamunga. Sizile kuwetanga wantu wakwefanyanya kugamba wawoneka wedi kulongozi kwa Chohile, mna siza kuwetanga wata masa.”

Mbuli ya kufunga

Matayo 9:14-17; Luka 5:33-39

18Wanampina wa Yohana Mta kubatiza na wanampina wa Mafalisayo nawakafunga. Niyo weza wantu wamuza Yesu, “Nimbwani wanampina wa Yohana na wanampina wa Mafalisayo wafunga, mna awako hawakufunga?”

19Yesu awahitula, “Wagonekwe kwe nyinka nawafunge vivihi na msozi wananaye? Havikudahika. 20Mna mazuwa yeza msozi nauswe kwawo, naho nawafunge.

21“Hahana mntu akusuma chilaka cha suche mpya mwe suche ya kale. Anadamanya ivyo, chiya chilaka ichihya chadaha kwibalanga idya suche ya kale, na kutenda hadya hantu hatatuke hatatukise. 22Naho hahana mntu akujela divai mpya mwe mikwiji ya mkota usakale. Anajela, idya divai mpya naitule idya imikwiji, niyo divai neitike na mikwiji navyo naitatuke. Divai mpya yajelwa mwe mikwiji mihya!”

Mbuli ya zuwa dya kuhumula

Matayo 12:1-8; Luka 6:1-5

23Zuwa dya Kuhumula dimwenga, Yesu na wanampina wake nawakajinka mwe zinkonde za uhemba. Umo wakajinka mwe zinkonde izo, wanampina wakwe nawakahasula maiso ya uhemba. 24Mafalisayo wamgamba Yesu, “Nimbwani wanampina wako wakudamanya mbuli hezikungwa mwe zuwa dya Kuhumula?”

25Yesu awahitula, “Hamsomile hohose viya adamanyaga Daudi hamwenga na weyawe hadya wendaga na sala na hewena chintu cha kudya? 26Mwe mazuwa ya Mlavyantambiko Mkulu akwitangwa Abiatali, Daudi niyo engila mwe Nyumba ya Chohile, adya migate ipagulwe kwa mbuli ya Chohile. Migate iyo na ni sigilizi idigwe ni walavyantambiko awodu wakungwa kudya imigate idya, mna Daudi kaidya na kuwapangila weyawe.”

27Niyo Yesu awagamba, “Zuwa dyo Kuhumula dikwa kwa chausa cha wantu siyo wantu kwa chausa cha zuwa dya Kuhumula. 28Mvimanye Mwana ywa Mntu nuyo Zumbe ywa zuwa dya Kuhumula.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index