Search form

Mako 3

Yesu amhonya mntu mta mkono uholomale

Matayo 12:9-14; Luka 6:6-11

1Yesu niyo engila naho mwe nyumba yo kuvikila. Umo namna mntu mta mkono uholomale. 2Wantu watuhu nawakalonda mbuli chani wamgwile Yesu. Ivo nawakamsinya wakaule hegu namhonye mntu yudya mwe Zuwa dya Kuhumula. 3Yesu amgamba yudya mta umkono uholomale, “Chimala hagati.” 4Niyo awauza, “Sigilizi zachunga chidamanye vihi mwe Zuwa dya Kuhumula, kudamanya mbuli yedi hegu ihile? Kuhonya ujima wa mntu hegu kuukoma?”

Mna wowo niyo wanyamala dwi! 5Yesu ahituka kuno na kuno na kuwasinya kwa maya. Awafila mbazi kwo udala we myoyo yawo. Niyo amgamba yudya mta kuholomala, “Chumiza umkono wako.” Naye adamanya ivyo, umkono wakwe wata mjima naho. 6Wadya Mafalisayo niyo wafosa heise he nyumba nkulu ya Chohile, ahadya wadugana na wantu wa Helode, wakonga kulonda sila ya kumkoma Yesu.

Fyo dya wantu dyambasa Yesu

7Yesu hamwenga na wanampina wakwe niyo waita Galilaya. Fyo dya wantu dyamtimila Yesu kulaila mwe si za Galilaya na Yudeya, 8na Yelusalemu na Idumeya na ng'ambo yo mto wa Yolodani na ntendele zose za Tilo na Sidoni. Wantu wose awa nawambasa Yesu kwaviya naweva mbuli adamanye. 9Kwa viya wantu nawatendesa, Yesu niyo awagamba wanampina wakwe wamwikiye ngalawa chani wantu wanase kumvigaviga. 10Kahonya wantu walozese, ivyo wadya wose wendile wanyonje nawakafintana chani wamdonte. 11Na chila mta mpepo nchafu eze amwone Yesu, kagwa hasi na kuguta, “Weye wi Mwana Chohile.”

12Mnalo Yesu niyo azikwamila mpepo nchafu zisekulonga kugamba yeye na ni yuhi.

Yesu awasagula Wasigilwa mlongo na waidi

Matayo 10:1-4; Luka 6:12-16

13Yesu niyo akwela holugulu, awetanga wadya awaungile, nawo wamtimila. 14Niyo awasagula mlongo na waidi mgati mwawo watende wasigilwa, awagamba, “Siwasagula chani mkalonge kwa wantu,” 15nanywi namtende na udahi wa kuwalavya wantu mpepo.

16Wano nawo awasagule. Simoni Yesu kamwinka zina dya Petulo; 17Yakobo na mlukolo ywakwe Yohana wana Zebedayo Yesu kawenka zina dya Boanege, nikugamba “Wantu wa Mlulumo”. 18Anduleya, Filipo, Batolomayo, Matayo, Tomaso, Yakobo mwana Alifayo, Tadeyo, Simoni wa Zelote, 19na Yuda Isikaliyote, amhituke Yesu.

Udahi wa Yesu walawa kwa yuhi

Matayo 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10

20Yesu niyo auya kaya. Naho atimilwa ni fyo dya wantu vitendile yeye hamwenga na wanampina wakwe wasekudaha kudya nkande. 21Walukolo wakwe weze weve imbuli iyo, niyo waita wakamgwile kwaviya wantu walozize nawakagamba, “Ni mchilalu!”

22Wahinya Sigilizi wamwenga walaile Yelusalemu nawakagamba, “Ana Belizebuli! Uyo ni mkulu ywa mpepo amwinkile udahi wa kulavya mpepo.”

23Yesu niyo awetanga na kusimwila nawo kwa mliganyo, “Vino Shetani adaha kumgulusa Shetani mnyawe? 24Wantu wa useuta umwenga wakatowana wenye useuta uwo naugwe. 25Hegu nyumba inekala mwe mafyo na kuhigana, nayo yagwa. 26Ivyo uzumbe wa Shetani hegu unesenta wenye kwa wenye, naugwe na kubindilikila.

27“Hahana mntu akudaha kwingila mwe nyumba ya mta nguvu na kuguha vintu vyakwe henati kumnyinya mntu uyo. Niyo adaha kuguha vintu vyakwe.

28“Nawagambilani chindedi, wantu wadaha kusizwa masa na kufulu zawo zose na mahuluto yose kwa Chohile. 29Mna akunga ahuluta Muye Ukukile, halekeilwe masa yakwe, kwaviya kadamanya wihi wa mazuwa yose.”

30Yesu nakalonga ivyo kwaviya wantu watuhu nawagamba, “Ana mpepo nchafu.”

Nine na walukolo wa Yesu

Matayo 12:46-50; Luka 8:19-21

31Nine na walukolo wakwe Yesu niyo weza. Wachimala heise na kusigila Yesu etangwe. 32Yesu nakazungulukwa ni fyo dya wantu. Wamgamba, “Nyokwe na walukolo wako we heise, wakulonda.”

33Yesu awahitula, “Mnala ni yuhi? Naho niwahi walukolo wangu?”

34Niyo asinya wantu wamzunguluke na kugamba, “Wano nawo wamnala na walukolo wangu! 35Mntu yoyose akudamanya viya akunga Chohile, nuyo mlukolo ywangu na lumbu dyangu na mnala.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index