Search form

Mako 4

Mliganyo wa mhandi.

Matayo 13:1-9; Luka 8:4-8

1Yesu niyo naho akonga kuhinya mnkanda mwe diziwa dya Galilaya. Fyo dya wantu nadimzunguluke naditendesa, vikatenda akwele mwe ngalawa. Wantu nawachimala mnkanda mwe isi. 2Kawahinya mbuli zilozize kwa miliganyo. Mwa mahinyo yakwe niyo awagamba.

3“Tegelezani; Handaga na mntu kakumyaga mbeyu. 4Umo akamyaga izimbeyu, izimwenga zigwela mwe sila, wadege weza na kuzidya. 5Izimwenga zigwela mweluwe hene ulongo mjeche. Aho niyo zasunguza kuhota kwaviya nahana ulongo mjeche. 6Mna zuwa dize dilawe, izimpotela zatoigwa ni zuwa, zinyuluka kwaviya maizi hayengile hasi. 7Mbeyu ntuhu zagwelaga mgati mwe miwa, idya imiwa niyo yasuka na kuzifinta niyo hazeleke. 8Mna mbeyu ntuhu zigwela mwe ulongo wedi. Niyo zahota na kukula na kulavya ulozo, izimwenga zilavya mbeyu nkanana milongo mitatu, nkanana milongo mtandatu izimwenga nkanana gana.”

9Yesu awagamba, “Tegelezani, mta magutwi neve.”

Vikulongwa mwe miliganyo

Matayo 13:10-17; Luka 8:9-10

10Yesu umo neichedu, wantu watuhu wamwivile hamwenga na wanampina wakwe mlongo na waidi niyo wamgamba awatambalisize imiliganyo iyo. 11Yesu awahitula, “Nyuwe mwinkigwa kubunkula mbuli zifisigwe zo Useuta wa Chohile. Mna wadya we kweise weva kwa miliganyo. 12Chani,

‘Wakaule, mna wasekuwona,

weve, mna wasekumanya.

Uneva wanamanya wadaha kumhitukila Chohile,

niyo awalekeila masa yawo.’ ”

Yesu atambalisa mliganyo wo mhandi

Matayo 13:18-23; Luka 8:11-15

13Yesu niyo awauza, “Hammanyize mliganyo uno? Haluse namdahe zeze kumanya miliganyo mituhu?” 14Mbeyu ihandigwe nu mhandi ni mbuli ya Chohile. 15Wantu wamwenga wekala saviya vilaile mwe izimbeyu zigwele mwe sila, weva mbuli yedi ya Chohile, aho Shetani awezila na kwiilavya mwe myoyo yawo. 16Wantu watuhu waligana saviya mbeyu zigwele mwe luwe. Waneva imbuli, waihokela kwa chinyemi. 17Mna kwa viya hawana maizi, wajijimiza chidogo. Kunalaila nkunto na masulumizo kwachausa che imbuli iyo, ahadya wauya kunyuma. 18Wantu watuhu waligana saviya vilaile mwe mbeyu zigwele mwe miwa. Wano ni wadya wakwiva imbuli, 19mna nkunto za mwe isi ino na udanti wa ugoli, na tama zesimile zinawengila, vyafinta udya ulosi wi mndani mwawo na kuchinda kweleka matunda. 20Mna watuhu waligana saviya vilaile mwe mbeyu zigwele mwe ulongo wedi. Weva imbuli, waihokela na kweleka, wamwenga nkanana milongo mitatu, wamwenga nkanana milongo mtandatu na wamwenga nkanana gana.

Taa igubikwe

Luka 8:16-18

21Yesu ajendeleza kulonga, “Togolani, kuna akudaha kwingiza taa kunyumba na kuigubika na ntangulu hegu kuika kwedivungu? Togola hakuika halanga he chiya cha kwikiya taa? 22Chochose chifisigwe nachilondolwe, na chiya chigubikwe nacho nachigubulwe. 23Tegelezani, mta magutwi neve!”

24Awagamba naho, “Tegelezani vyedi viya mkwiva! Viya mkuwadamanyiza wenyu, nivyo nanywi mkunga mdamanyizwe ni Chohile, naho vitendese. 25Kwaviya mntu mta chintu nongezezwe, mna yudya hena chintu, nahokwe hata chiya chidodo ananacho.”

Mliganyo wa mbeyu ikukula

26Yesu ajendeleza kugamba, “Useuta wa Chohile uligana saviya mntu ahandile mbeyu mwe nkonde. 27Nechilo agona, nomsi emeso. Mbeyu zahota na kukula, mna hamanyize vilaila vivihi. 28Ulongo wenye wazitenda mbeyu zikule na kweleka, nkongo zalavya mani mateke, vikajika zabwalika maiso, vikajika zeleka ngano. 29Izimbeyu zinatoga, mntu uyo aguha nyengo yakwe na kwita kuvuna kwaviya ulozo ubula.”

Mliganyo wa kabeyu kadodo

Matayo 13:31-32, 34; Luka 13:18-19

30Yesu auza, “Useuta wa Chohile chonga chiugambe wikala saviya mbwani? Ni mliganyo uhi ukudaha kuutambalisa ichindedi? 31Waligana na mbeyu ndodo ya haladali, mbeyu ndodo kujinka zose zikuhandwa mwe isi. 32Mnalo ikahandwa, yahota, niyo yakula, yatenda ziti kulu. Dyatenda na matambi makulu vikuleka wadege wo ulanga wadaha kuzenga masasa mwa matambi yakwe.”

33Yesu asimwila na wantu mbuli yakwe kwa miliganyo ilozize saino, kawagambila viya wakudaha wamwive. 34Halongile nawo mbuli yoyose hejeile miliganyo. Mna hadya endile na wanampina wakwe du, kawagambila chila chintu.

Yesu ahoza mjubwaniso

Matayo 8:23-27; Luka 8:22-25

35Mwe dizuwa idyo nechisingi, Yesu awagamba wanampina wakwe, “Chitambuke ntendele ya kaidi ye idiziwa.” 36Wadyasa idifyo dya awantu, wanampina wengila mwe ngalawa umo neli Yesu. Na hana ngalawa ntuhu naziyaho. 37Kulaila nkung'unto, mawimbi ya mazi yajubwanisa ingalawa, nayo yakonga kumema mazi. 38Yesu na ekunyuma kwe ngalawa, kagona mtwi wakwe wigama mwe mto. Wanampina wakwe wamwinula na kumgamba, “Mhinya, vino hukuwona chasila?” 39Yesu niyo achimala, akwahila idya inkung'unto na kuyagamba mawimbi, “Tongomalani dwi!” Elo inkung'unto niyo yanyamala, niyo kwaziziwala.

40Yesu awauza wanampina wakwe, “Nimbwani mkogoha? Hamnati kutenda na uzumizi?”

41Mna wengila woga utendese, walosana wenye, “Yuno ni mntu ywani? Hata mpeho na mawimbi vyamwiva!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index