Search form

Mako 5

Yesu amhonya mta mpepo

Matayo 8:28-34; Luka 8:26-39

1Yesu na wanampina wakwe wabula ntendele ya kaidi ye idiziwa dya Galilaya kwe isi ya Wagelasi. 2Yesu eze asele mwe ngalawa, adugana na mntu mta mpepo nchafu akulaila kwe zimbila. 3Mntu uyo naakekala kwe zimbila, hahalaile mntu adahile kumtaliza naho hata kwa minyolo. 4Nkanana zilozize viga vyakwe ne mikono navinyinywa na minyolo ya chuma, mna kadumula iminyolo idya na kuvuna viya ivifungo vye chuma nendile hahana mntu mta nguvu za kumgwila. 5Chilo na msi nakekala kwe izimbila izo na mwa magulu, akaguta kuno akesenga na mayuwe.

6Eze amwone Yesu kwa hale, amgulukila na kumfikila madi. 7Agutila kwa izwi kulu, “Yesu Mwana Chohile ekulanga, waunga mbwani kwangu? Kwelise kwa zina dya Chohile kugamba honisulumize!” 8Nakalonga ivyo kwa viya Yesu nakamgamba, “We mpepo nchafu, mlawe mntu uyu!”

9Yesu amuza, “Zina dyako nuyo yuhi?”

Amhitula, “Zina dyangu ni Fyo, kwa viya chiloza.” 10Niyo amlombezesa asekuzigala ziya mpepo zihiye kuse mwe isi idya.

11Ho luwala lwo lugulu na hana fyo kulu dya nguluwe dikudimwa. 12Mpepo ziya zamlombeza Yesu zikagamba, “Chigale mwe difyo dye zinguluwe, uchilekele chikengile mwe izo.” 13Yesu niyo azumila ziya mpepo nchafu zingile mwe zinguluwe izo. Fyo jima dye zinguluwe milongo magana maidi dyasela kwa nguluko mwe diziwa na kudidimila mwa mazi.

14Wadimi we zinguluwe izo waguluka na kuisimwila imbuli iyo mwe imizi na mwe zinkonde. Wantu waita wakaule icho chilaile. 15Weze wabule kwa Yesu, wamwona yudya mntu endaga na fyo dya mpepo kekala, kavala suche zakwe vitana na nyanyi zakwe zimuwiya. Wantu wose niyo wogoha. 16Wadya wawone diya dilaile, niyo wawagambila wantu chintu chimlaile yudya namta mpepo ne imbuli ye zinguluwe.

17Wantu niyo wamlombeza Yesu ahalawe mwe isi yawo.

18Yesu hadya akakwela mwe ngalawa, yudya nendile mta mpepo amlombeza waitanye.

19Mna Yesu niyo alemela, amgamba, “Hita kwenyu kaya, kawagambile visimo udamanyizwe ni Zumbe na viya akufile mbazi.” 20Ivyo mntu yudya ahalawa, aita mwe si ikwitangwa Dekapoli kugamba Mizi Mlongo na kuwagambila wantu viya Yesu amtendele. Na wose wevile wehelwa.

Mwana Yailo na mvyele adontile suche ya Yesu

Matayo 9:18-26; Luka 8:40-56

21Yesu eze aite vituhu ntendele ya kaidi ye diziwa kwa ngalawa, fyo kulu dya wantu niyo dyammemela mnkanda mwe diziwa. 22Alaila mntu yumwenga akwitangwa Yailo, yumwe mwe wakulu we nyumba yo kuvikila Chohile. Eze amwone Yesu, amfikila madi, 23amlombezesa akamgamba, “Mwanangu ywa chiche ehaguhi na kubanika. Nakulombeza chite, ukamjelekele mikono ahone atende mjima.”

24Yesu aitanya na Yailo. Fyo dya wantu niyo dyamtimila Yesu na kumfintafinta.

25Ahadya nahana mvyele yumwenga endile na unyonje wa kulawa sakame mihilimo mlongo na midi. 26Mvyele yudya nakatumbwazika vidala kwa wagangana walozize. Kazisa hela zakwe zose, mna hawone vyedi kalumiswa chipindi chose. 27Yudya mvyele eze eve mbuli za Yesu, niyo omboka mgati mwe difyo dya wantu. Amwitila Yesu kunyuma na kukufya isuche yakwe 28akelongela mo moyo wakwe, “Ninakufya du isuche yakwe, nahona.”

29Eze akufye isuche ya Yesu, aho sakame niyo yaleka kumlawa, awona kugamba kahona unyonje wakwe. 30Ahadya Yesu abunkula kugamba nguvu zimlawa. Awahitukila wantu na kuwauza, “Ni yuhi akufize isuche yangu?”

31Wanampina wakwe wamhitula, “Waona wantu ivyo wakukufintafinta, nawe wauza ni yuhi akukufize?”

32Mna Yesu niyo ajendeleza kupagasa kuno na kuno amuwone mntu atendile viya. 33Yudya mvyele niyo abunkula dimbwile. Ivyo niyo ambasa Yesu akazingiza kwa kogoha, amfikila madi na kumgambila ichindedi chose. 34Yesu amgamba, “Mwanangu, uzumizi wako ukuhonya. Jenda mpeho naho utende mjima.”

35Umo Yesu henati kukomeleza kulonga ulosi uwo, weza wantu kulaila kwa yudya mkulu ywe nyumba yo kuvikila na kumgamba, “Mndele ywako kabanika. Nimbwani naho ukumtubwanisa Mhinya?”

36Yesu eze eve yadya walongile, niyo abela amgamba yudya mkulu we nyumba yo kuvikila, “Usekogoha, weye zumila du.” 37Yesu haungile atimilwe ni mntu yoyose, mna Petulo na Yakobo na Yohana mlukolo ywa Yakobo. 38Weze wabule kwa yudya mkulu ywe nyumba yo kuvikila, Yesu awona wantu hewekwivana, naho eva wakwila na kulomboleza. 39Yesu engila mnyumba, awagamba, “Nimbwani hamkwivana naho mwaila? Umwana habanike, kata kugona du!”

40Mnalo wamseka, niyo awalavya wose kuse, awaguha tati ya mntu na mami yakwe na wadya wanampina watatu. Wengila kwe chumba wamwikiye yudya umwana. 41Amtoza mkono amgamba, “Talita koumi!” Nukokugamba, “Mndele, nakugamba inuka!”

42Ahadya mndele yudya niyo achimala na kukonga kujenda. Mndele yudya nana mihilimo mlongo na midi. Ize ilaile ivyo, chila yumwenga niyo ehelwa vidala. 43Mna Yesu niyo awaunga wasekuwagambila wantu imbuli idya. Niyo awagamba, “Mwinkeni nkande mndele uyu adye.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index