Search form

Mako 6

Yesu alemelwa uko Nazaleti

Matayo 13:53-58; Luka 4:16-30

1Yesu niyo ahalawa hadya, aita ko mzi wakwe na wanampina wakwe niyo wambasa. 2Mwe Zuwa dya Kuhumula, akonga kuhinya mwe nyumba yo kuvikila. Wantu walozize wamwivile, niyo wamwehelwa, wauzana, “Yose yano kayalavya hi? Ni nguvu zani enkigwe kubula kudamanya mpituko zino? 3Vino yuno suyo yudya msongola, mwana Maliyamu na lumbu dya Yakobo na Yusufu na Yuda na Simoni? Walumbuze hawehano hamwenga na suwe?” Niyo wamlemela.

4Yesu awagamba, “Muwoni atunywa chila hantu, mnalo kwawe na walukolo wakwe na kwe nyumba yakwe hakutunywa.”

5Yesu hadamanye mpituko yo yose hadya, mna kajelekela wanyonje wajeche mikono na kuwahonya. 6Kehelwa vidala, kwa viya wantu hawazumile.

Yesu asigila wanampina mlongo na waidi

Matayo 10:5-15; Luka 9:1-6

Aho Yesu niyo aita mwe zikaya zi mjihi, akahinya wantu. 7Awetanga wadya wanampina mlongo na waidi, awasigila waidi idi. Awenka udahi mwe mpepo nchafu. 8Naho nakawagamba, “Msekuguha shanduku hegu chochose mwe ntambo yenyu mna nkome du. Msekuguha nkande hegu mkwiji hegu hela mwe misipi yenyu. 9Valani vilatu, mna mse kuguha suche ntuhu. 10Nyumba yoyose mkunga mhokelwe, ikalani aho kubula hadya mkuhalaila mo mzi uwo. 11Naho mnengila mwe mzi niyo hamhokelwe hegu hamtegelezwe, halaweni, naho mkung'unte tifili mwe viga vyenu. Idyo nadite ukuzi mwawo.”

12Niyo waita na kuwagambila wantu weile masa yawo. 13Wawalavya wantu mpepo zilozize na kuwakuluguta mavuta wanyonje walozize na kuwahonya.

File ya Yohana Mta kubatiza

Matayo 14:1-12; Luka 9:7-9

14Helode keva izimbuli izo kwa chausa cha zina dya Yesu nadimanyika chila hantu. Wantu watuhu nawakagamba, “Ni Yohana Mta kubatiza kauyuka. Nivyo vikuleka ana nguvu za kudamanya mpituko.”

15Watuhu wagamba, “Yuno ni Eliya.”

Mnalo watuhu wagamba, “Ni muwoni saviya wadya wawoni we ichikale.”

16Helode eze eve, agamba, “Yuno ni Yohana Mta kubatiza nimkantile umtwi kauyuka!” 17Helode mwenye nakasigila Yohana agwilwe ajelwa mndani. Kadamanya ivyo kwa chausa cha Helodiya mkaziwe. Mvyele uyo na ni mkaza Filipo, mlukolo ywa Helode. 18Yohana Mta kubatiza nakamlonga Helode ulo na ulo, “Sigilizi zagamba, havikungigwa weye kuguha mkaza mlukolo ywako.”

19Ivyo Helodiya nana maya mo moyo kwa chausa cha Yohana, nakalonda amkome. Mnalo niyo adunduga kwa chausa cha Helode. 20Helode nakamogoha Yohana kwa viya nakamanya Yohana ni mntu mta kuwoneka ywedi kulongozi kwa Chohile naho ni mkuka, ivyo nakamwamila. Nakaungisa kumtegeleza, hatahegu nakakangawala chila nkanana akamwetegeleza.

21Helodiya ketukila niyo apata luhenyo lwa kumkoma, yendaga zuwa dya kwelekwa kwa Helode, chipindi adamanyaga ngasu ya nkande kwa wachimaila wo ulongozi wakwe na wakulu wawa nkondo na wakulu wa Galilaya. 22Mwana ywa Helodiya kengila, niyo aseziga vyedi, kawelesesa Helode na wajeni wakwe. Seuta amgamba uyo mndele, “Nilombeza chochose ukunga, nami nahwinke.” 23Helode elisa, “Nahwinke chochose ukunga, hata ukaunga inusu yo useuta wangu!”

24Yudya mndele niyo afosa akamuuze nine, “Nunge chibwani?”

Nine amhitula, “Lombeza mtwi wa Yohana Mta kubatiza.”

25Yudya mndele ahadya akumpuka kubula kwa seuta na kumgamba, “Naunga uninke ivino haluse umtwi wa Yohana Mta kubatiza mwe sahani.”

26Seuta niyo engilwa ni usungu vidala, mna kadunduga kulemela kwa viya nakelisa, na wose wendile wehadya nawamwiva. 27Ahadya niyo seuta asigila mnkondo amwigaile umtwi wa Yohana Mta kubatiza. Niyo mnkondo uyo aita kwe chifungo na kumkanta Yohana umtwi. 28Awigala umtwi mwe sahani na kumwinka yudya mndele. Naye niyo amwinka nine. 29Wanampina wa Yohana weze weve imbuli iyo, waita kuguha umwili wakwe na kuuhamba.

Yesu alisa fyo kulu dya wantu

Matayo 14:13-21; Luka 9:10-17; Yohana 6:1-14

30Wasigilwa wachintana kwa Yesu na kumgambila vyose wadamanye na kuhinya. 31Nakuna wantu walozize wendile wakengila na kufosa, ivyo vimtenda Yesu na wanampina wakwe waswese luhenyo lwa kudya. Yesu awagamba, “Chiteni hantu hechedu chitende wenye, chani mhumule hadodo.” 32Niyo wakwela mwe ngalawa wowo wenye, waita hantu hechedu.

33Mnalo wantu wenji wawawona wakahalawa nakuwamanya. Niyo wantu kulaila mwe mizi yose waguluka, wawalongwela kubula. 34Yesu eze asele mwe ingalawa, awona fyo dya wantu. Niyo awafila mbazi kwa viya wekala saviya ngoto hezina mdimi. Niyo akonga kuwahinya mbuli zilozize. 35Umo dikahunga, wadya wanampina wambasa na kumgamba, “Hano chili chi he nyika, zuwa nadyo dyaswa. 36Walage wantu waite mwe zinkonde ne zikaya zimjihi wakagule chochose cha kudya.”

37Yesu awahitula, “Wenkeni nyuwe nkande wadye.”

Wamuza, “Wonga chikagule migate ya hela zilozize zikulihwa mndima kwa miezi mnane hela miezi mnane hegu hela ya dinali magana maidi, chiwenke wadye?”

38Yesu awauza, “Mna migate mingahi? Hitani mkakaule.” Weze wamanye, wamgamba, “Kuna migate mishano na samaki mbili.”

39Yesu niyo awagamba wanampina wakwe wawagambile wantu wekale mabungabunga mwa mani maisi. 40Wantu niyo wekala hasi mwe mabungabunga hano maganagana, hano mwe milongo mishanoshano. 41Niyo Yesu aguha idya migate mishano na ziya samaki mbili, asinya kulanga kwembingu na kumjimbika Chohile. Aibesula idya migate na kuwenka wanampina wakwe wawenke wantu. Awapangila wantu wose na wadya wasamaki waidi. 42Chila yumwe kadya na kwiguta. 43Wanampina walogota mabesu ye migate na samaki yasigale ntangulu mlongo na mbili. 44Wagosi awodu wadile nendile ni magana milongo mishano.

Yesu ajenda mlanga mwa mazi

Matayo 14:22-33; Yohana 6:15-21

45Ahadya Yesu awaunga wanampina wakwele mwe ngalawa wamlongwele Betisaida, ntendele ya kaidi ye diziwa. Yeye nendile akawalaga wantu waite. 46Eze awalage wadya wantu, niyo aita he kagulu akalombeze. 47Zuwa dize diswe, ngalawa ne imgati mwe diziwa, mna Yesu ne ichedu mo mjingu. 48Awawona wadya wanampina wakwe wakavumba mwe ngalawa, kwa viya nawakahigana na nkung'unto. Mavukuvuku, awalaila kuno akajenda mlanga mwa mazi. Nakaunga awajinke, 49mna weze wamwone ajenda mlanga mwa mazi, waguta, wakafanyanya ni chizuli. 50Wose niyo wengila woga weze wamwone.

Ahadya Yesu alonga nawo, awagamba, “Msekogoha! Ni miye! Kwenkeni moyo!” 51Aho eingila mwe ingalawa umo naweli, na inkung'unto niyo yaleka. Wanampina wose wehelwa vitendese 52kwaviya nahawanati kumanya vyedi imana yakwe yo kuwalisa wadya magana milongo mishano, myoyo yawo na ni midala kumanya.

Yesu ahonya wanyonje uko Genesaleti

Matayo 14:34-36

53Watambuka idiziwa na kubula ntendele ya kaidi ye isi ya Genesaleti. Aho niyo wajela nanga ingalawa. 54Weze walawe mwe ingalawa, ahadya niyo wantu wambunkula Yesu. 55Niyo wagulukila mwe mizi, kose wevile Yesu kawoneka. Wamwigaila wanyonje wawo mwe zisazi. 56Chila hantu Yesu abwile mwe zikaya hegu mizi hegu mwe zinkonde wantu wegala wose wendile wakalumwa mwa magwilo. Wamlombeza vikadahika wakufye idiheto dyakwe. Wose wakuvize wahona.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index