Search form

Mako 7

Mahinyo ya wadalahala

Matayo 15:1-9

1Mafalisayo na wahinya sigilizi wamwe walaile Yelusalemu wadugana kulongozi kwa Yesu. 2Niyo wawawona wanampina wamwenga wa Yesu nawakadya nkande na mikono haikukile kugamba hawahakile mikono yawo saviya mazwela ya Mafalisayo waungile wantu wahake.

3Mafalisayo na Wayahudi nawatongela mahinyo ya wadalahala wawo, hawakudya nkande kubula wahake mikono yawo kubula mwe vinko. 4Naho hawakudya chochose chikulawa kwe digwilo kubula chinde kusuntwa. Nawakatimila mahinyo yalozize matuhu wahokele, saviya kusunta vyedi bakuli, sazi, nyungu na viya.

5Elo Mafalisayo na wahinyi wa sigilizi wamuza Yesu, “Nimbwani wanampina wako hawakutimila mahinyo chasizwe ni wadalahala wetu? Mna wadya na mikono mizavu?”

6Yesu awahitula, “Isaya nakalonga uwoni wedi kwenyu! Wasongaganyi nyuwe, saviya awandike,

‘Chohile agamba, wantu wano wanitunya mwe milomo yawo,

mna myoyo yawo ihale na miye.

7Wanivikila vyabule,

kwaviya wahinya malagizo ya wantu, wakazitenda saviya Sigilizi za Chohile!’

8“Nyuwe mwasenta sigilizi za Chohile, mwatoza mahinyo ya wantu.”

9Yesu niyo ajendeleza kulonga, “Mmanya pwilili ivyo mlemele Sigilizi za Chohile chani mtoze mahinyo yenyu wenye. 10Musa alagizaga, ‘Wategelezeni tati zenyu na mami zenyu,’ naho, ‘Mntu yoyose akunga amligite tati yakwe hegu mami yakwe akomwe.’ 11Mna nyuwe mwahinya kugamba mntu mta chochose cha kumwambiza tati yakwe hegu mami yakwe, mna agamba, ‘Chintu chino Kolobani’ kugamba, ni malavyo kwa Chohile, 12niyo mwagamba mntu uyu aleke kumwambiza tati yakwe hegu mami yakwe. 13Kwe isila ino, mahinyo yenyu mkuhinyana yabela Mbuli ya Chohile. Naho kuna matuhu yalozize mkuhokelezana mkudamanya saayo.”

Vintu vikumtenda mntu atende halenguke

Matayo 15:10-20

14Yesu niyo etanga fyo dya wantu vituhu na kuwagamba, “Nitegelezani wose, naho mnive. 15Hakuna chintu chikumwingila mntu chikudaha kumtenda atende mzavu. Mna chikumtenda ivyo ni chiya chikulawa mndani mwakwe. 16Mta magutwi, neve!”

17Eze ase idifyo dya wantu na kwingila mwe nyumba, wanampina wakwe wamuza awatambalise mliganyo wo lusimo ludya. 18Yesu awagamba, “Vino hata nyuwe nanywi hamna fanyanyi? Hamvimanyize kugamba hachihali chintu chikulawa kuse chikumwingila mntu chikudaha kumtenda mzavu, 19kwaviya hachikwingila mo moyo wakwe mna mwe nda yakwe niyo chafosa mo mwili kwa sila ya kwe choo.” Kwa kulonga ivyo, Yesu kalagisa kugamba nkande zose zilenguswa zidigwe.

20Niyo ajendeleza kulonga, “Chikumtenda mntu mzavu ni chiya chikumlawa mndani mwakwe. 21Kwaviya mwe moyo wa mntu kwalaila fanyanyi zihiye na chilanga na ubavi na kukoma, 22na uchilanga na tama zihiye na ukankalu na uvambi na finju na kuhuluta na kweduvya na uhezi, 23Vyose vino nivyo vikumtenda mntu atende mwihi.”

Uzumizi wa mvyele

Matayo 15:21-28

24Yesu niyo afosa, aita mwe isi ihajihi na mzi wa Tilo. Kengila mwe nyumba, na haungile mntu yoyose amanye vino ehadya, mna havidahike. 25Mvyele yumwenga endaga na mwanakwe ywa chiche mta mpepo nchafu, keva mbuli za Yesu niyo ambasa ahadya na kumgwela mwe viga. 26Mvyele uyo endaga Mgiliki, mwelekwa ywa mkowa wa Silofoinike si ya Siliya. Amwila Yesu aguluse mpepo zi mwa mwanawe. 27Mna Yesu amhitula, “Ndakuwaleka wana wa mnyumba wegute. Kwaviya sivyo vyedi kuguha nkande ya wana na kudwila makuli.”

28Mvyele uyo niyo amhitula, “Zumbe,” Walonga chindedi, “Hata makuli yazwela kudya nkombelezo ziya zihasi mwe meza.”

29Yesu amgamba, “Kwa ivyo uhitule, uya kaya, nokabwile mpepo imlawa mwanawo!”

30Yudya mvyele kauya kukaya na kumbwila mwanawe kagona mo lusazi, idya mpepo nananayo imlawa kale.

Yesu amhonya hekwiva na chimumu

31Yesu ahalawa ho mzi wi haguhi na Tilo, na kujinkila Sidoni kwe diziwa dya Galilaya kujinkila isi ya Dekapoli, na kubula mwe si ya Mizi Mlongo. 32Wantu wamwigaila Yesu mntu hekwiva na hekudaha kulonga vyedi, wamwila amwikiye mikono mlanga mntu uyo. 33Elo Yesu niyo amusa he difyo dya wantu amwigala hankanda, ajela madole yakwe mwa magutwi ya yudya mntu, niyo atwa mate na kumdonta mo lulimi lwakwe. 34Akaheza Yesu niyo asinya kwembingu, atoa nkwilu, na kumgamba yudya mntu, “Efata,” Kugamba, “Vuguka!”

35Ahadya uyo umntu akonga kwiva na ululimi lwakwe lwalegela na kukonga kulonga vyedi. 36Yesu niyo awalemeza wantu wasekulonga dyodyose kwa mntu, mna ivyo akuwalemeza, nivyo wakujendeleza kulonga. 37Wose wevile weheleswa. Wagamba, “Kadamanya chila chintu vyedi!” “Kawatenda hewekwiva weve na vimumu walonga!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index