Search form

Mako 8

Yesu alisa wantu magana milongo mine

Matayo 15:32-39

1Mwa mazuwa ayo fyo tuhu dya wantu dyechisanya vituhu. Weze wantu watende hawana nkande, Yesu awetanga wanampina wakwe, awagamba, 2“Nawafila mbazi wano wantu kwa viya wekala na miye mazuwa matatu, naho vino haluse hawana nkande. 3Uneva ninawalaga wauye kaya hewedile, nawagwe mteho mwe sila, kwaviya watuhu walawa hale.”

4Wanampina wakwe wamuza, “Hano he nyika mntu akudaha kuchinka nkande ya kuchinta kulisa wantu woseni wano?”

5Yesu awauza, “Mna migate mingahi?”

Wamhitula, “Mfungate,”

6Awagamba wantu wekale hasi. Aguha idya migate mfungate, amjimbika Chohile, niyo aibesula besula, na kuwenka wadya wanampina wakwe wawapangile wantu, niyo watenda ivyo. 7Naho nawana samaki njeche. Yesu azijimbika na kuwagamba wanampina wawapangile seiviya. 8Wose wadya niyo weguta. Vikaheza wanampina walogota vibesulo vigwele, wamemeza ntangulu mfungate. 9Wantu wadile wendaga magana milongo mine. Akaheza awalaga, 10aho Yesu niyo engila mwe ngalawa hamwenga na wanampina wakwe na kwita mo mzi wa Dalumanuta.

Mafalisayo waunga mpituko

Matayo 12:38-42; 16:1-4

11Mafalisayo awamwenga wambasa Yesu na kukonga kuhigana naye. Wakamjeza, wakumunga awadamanyize mpituko ikulagisa kugamba udahi wakwe ulaila kwembingu kwa Chohile. 12Yesu niyo engila chinyulu mo moyo niyo agamba, “Nimbwani wantu we cheleko chino waungisa mpituko? Chindedi nawagambilani! Hahana chilagiso chochose namwinkigwe!”

13Akaheza niyo awasa, engila mwe ngalawa, na kukonga kwita ng'ambu ye diziwa.

Hamila ya Mafalisayo na ya Helode

Matayo 16:5-12

14Wanampina wakwe wajalaga kuguha migate ikuwachinta. Nawana mgate umwenga du mwe ngalawa. 15Yesu awafunda, “Msinyisise,” na “Mwenege ne hamila ya Mafalisayo na ya Helode!”

16Wanampina niyo wakonga kulosana, “Alonga vino kwa viya hachina migate.”

17Yesu niyo amanya viya nawakalosana, elo awauza, “Nimbwani mkulosana mbuli ya kuswesa migate? Hamvimanyize hegu kukombaganya? Myoyo yenyu ichei midala? 18Mna meso mna hamkuwona? Mna magutwi, mna hamkwiva? Hamkukumbuka, 19umo habesula imigate mishano na kuwenka wantu magana milongo mishano? Mwalogotaga ntangulu nyingahi zimemile vibesulo?”

Wamhitula, “Ntangulu mlongo na mbili.”

20“Eze nibesule migate mfungate na kuwenka wantu magana milongo mine, ni ntangulu nyingahi zimemile vibesulo mlogote?”

Wamhitula, “Mfungate,”

21Awauza, “Hamnati kumanya?”

Yesu amhonya tuntu uko Betisaida

22Wabula mwe mzi ukwitangwa Betisaida. Uko wantu wamwigaila Yesu tuntu na kumwila amdonte. 23Yesu amtoza umkono yudya tuntu na kumlavya mwe kaya. Eze amtwele mate mwa meso, amwikiya mikono mlanga na kumuza, “Wadaha kuwona chochose?”

24Yudya mntu asinya kulanga na kugamba, “Heye, nawona wantu wakujenda, mna wekala enga miti.”

25Yesu niyo naho aika mikono yakwe mwa meso ya yudya tuntu, niyo agubula ameso yakwe akonga kuwona vyedi, niyo awona vintu vyose pwilili. 26Yesu amgamba aite kaya, mna amlemeza, “Asekuya ko mzi udya.”

Petulo ambunkula Yesu kugamba nuyo Kulisito, Mkombola

Matayo 16:13-20; Luka 9:18-21

27Yesu na wanampina wakwe waita ko mzi hajihi na Kaisaliya Filipi. Mwe sila, Yesu awauza, “Nigambilani, wantu wanitanga miye ni yuhi?”

28Wamhitula, “Watuhu wakugamba ni weye Yohana Mta kubatiza, watuhu wagamba wi Eliya na watuhu nawo wakugamba wi yumwenga wa wawoni.”

29Awauza, “Nyuwe nanywi mwanigaze?” Petulo amhitula, “Ni weye Kulisito.”

30Yesu niyo awafunda wasekumgambila mntu yoyose imbuli idya.

Yesu asimwila mbuli ya masulumizo ne file yakwe

Matayo 16:21-28; Luka 9:22-27

31Yesu akonga kuhinya wanampina wakwe. “Mwana Mntu aungwa asulumizwe vidala na kulemelwa ni wadalahala na wakulu wa walavyantambiko na wahinyi wa sigilizi. Nakomwe, mna yakajinka mazuwa matatu kulawa ukubanika kwakwe nauyuke.” 32Yesu kawagambila pwipwipwi. Petulo niyo amsenta hankanda na kumkwahila. 33Mna Yesu niyo ahituka, awasinya wanampina wakwe na kumkwahila Petulo amgamba, “Halawe hano, Shetani! Hukufanyanya mbuli za Chohile, mna za wantu.”

34Niyo Yesu etanga fyo dya wantu hamwenga na wanampina wakwe, awagamba, “Mntu akunga anitimile, elemele mwenye, enule Msalaba wakwe anitimile. 35Mntu yoyose akunga akombole ujima wakwe, nawaze, mna yoyose akuwaza ujima wakwe kwa chausa cha miye na chausa cha Mbuli Yedi yo Useuta wa Chohile, naukombole. 36Togola kuna loso dyani Mntu anapata isi yoseni mna aze ujima wakwe? 37Hahana chintu wakudaha kulavya chani wavuzizwe ujima wawo. 38Mntu akuniwonela soni miye na mahinyo yangu mwe cheleko chino china masa na wachilanga kulongozi kwa Chohile, Mwana ywa Mntu namwonele soni aho akwizila mo ukulu wa Tati yakwe hamwenga na wandima wa kwembingu wakukile.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index