Search form

Mako 9

1Yesu kalonga naho, “Chindedi kuna wantu watuhu hano hawabanike kubula wawone Useuta wa Chohile ukeza na nguvu nkulu.”

Umwili wa Yesu wahituka

Matayo 17:1-13; Luka 9:28-36

2Yeze yajinke mazuwa mtandatu, Yesu awaguha Petulo na Yakobo na Yohana, waitanya kulanga ko lugulu, hantu nawechedu. Hadya mwili wa Yesu wahitukila mwa meso yawo. 3Suche zakwe nazikang'alisa, ukung'ala uko hahana mntu yoyose mwe isi akudaha kunyukula suche zing'ale se ivyo. 4Niyo wanampina wadya watatu wawawona Eliya na Musa wakasimwila na Yesu. 5Petulo amgamba Yesu, “Mhinyi, vitenda vyedi suwe chikale hano. Chizenge mahema matatu, dimwenga dyako, dimwenga dya Musa na dimwenga dya Eliya.” 6Petulo na weyawe nawogoha vidala vilekile asekumanya dyo kulonga.

7Niyo kwalaila ingu dyawagubika, na izwi dyevika mwe diya idiingu kugamba, “Yuno nuyo mwanangu huungisa, mwetegelezeni!” 8Ahadya weze wapagase, hawamwone mntu mna Yesu ichedu hamwenga na wowo.

9Umo wakasela kulawa ko ulugulu, Yesu awagamba, “Msekumgambila mntu yoyose icho muwone aho Mwana Mntu hadya akunga auyuke.”

10Wazumila viya awagambile, mna mgati mwawo wauzana, “Kuno ‘Kuuyuka’ ni mbwani?” 11Niyo wamuza Yesu, “Kwa mbwani wahinyi wa sigilizi wagamba Eliya aungigwa akonge kwiza?”

12Awahitula, “Chindedi Eliya nakonge kwiza kwika mbuli zose vyedi, mna ni mbwani Mawandiko Yakukile yakugamba seivyo kugamba Mwana ywa Mntu nasulumiziswe naho nabelwe? 13Mna nawagamba, Eliya keza kale na wantu wamtendela viya waungile, saviya viwandikwe mwa Mawandiko.”

Yesu amhonya mbwanga mta mpepo

Matayo 17:14-21; Luka 9:37-43

14Weze wadugane na wadya wanampina watuhu wasigale, wawona fyo dya wantu diwazunguluke na wahinyi wa sigilizi wahigana nawo. 15Wantu weze wamwone Yesu, weheleswa, wamgulukila kumlamsa. 16Yesu awauza wanampina wakwe, “Mwahigana mbwani na wowo?”

17Mntu yumwe mwe difyo amhitula, “Mhinyi, sikwigaila mwanangu kwa viya ana mpepo ikumleka atende chimumu. 18Chila mpepo ikemuka, yamgwisa hasi, alawigwa ni fulo mo mnomo, agwegwenya ameno naho atoga umwili wose. Siwagamba wano wanampina wako wailavye impepo iyo, mna wadunduga.”

19Yesu awagamba, “Nyuwe wantu hemkuzumila! Nikale na nyuwe kubula ini? Niwajijimizeni vivihi? Nigailani uyo mbwanga!” 20Wamwigala kwa Yesu.

Ahadya mpepo ize imwone Yesu, yamgwisa chifutu yudya mbwanga na kugalagala hasi, naho kalawigwa ni chifulo ko mnomo. 21Yesu amuza ise dya yudya mbwanga, “Vino vimkonga ini?”

Amhitula, “Vimkonga achei mdodo.” 22“Nkanana zilozize mpepo neikamdula mwe moto na mndani mwa mazi. Chifile mbazi naho chambize hegu ukadaha!”

23Yesu niyo agamba, “Heye kwambwani wagamba,” “Hegu wadaha! Yose yadahika kwa yudya akuzumila.”

24Aho tati yakwe yudya mwana niyo alonga kwa izwi kulu, “Nazumila mna uzumizi wangu ni mjeche, nambiza nitende na uzumizi mkulu!”

25Yesu eze awone fyo dya wantu dyawasogeila hajihi, niyo akwahila mpepo idya nchafu, “Weye mpepo chimumu na hwikwiva, nakugamba mlawe mwana uyo, usekumuwiya vituhu!”

26Mpepo yaguta, yamgwisa chifutu na kumlawa. Yudya mbwanga kekala enga chimba, ivyo wantu wamwenga nawakagamba, “Kabanika!” 27Mna Yesu amtoza yudya mwana mkono na kumwambiza kuchimala, naye achimala.

28Yesu eze engile mwe nyumba, wanampina wakwe wamuza kwa chinyele, “Nimbwani hachidahile kulavya impepo idya?”

29Yesu awahitula, “Ni kulombeza kwa Chohile du kukudaha kulavya mpepo saiyo, hakuna chituhu.”

Yesu alonga mbuli ye file yakwe nkanana ya kaidi

Matayo 17:22-23; Luka 9:43-45

30Yesu na wanampina wakwe wahalawa hadya kujinkila si ya Galilaya. Yesu nahaungile yoyose amanye aho eli, 31kwa viya nakahinya wanampina wakwe. Awagamba, “Mwana ywa Mntu nenkizwe mwe mikono ya wadya nawamkome. Mna yanajinka mazuwa matatu kulaila ukubanika kwakwe, na auyuke.”

32Wanampina hawadahile kumanya mahinyo, mna nawakogoha kumuza.

Mkulu ni yuhi?

Matayo 18:1-5; Luka 9:46-48

33Weze wabule Kapelinaumu, wengila mnyumba. Yesu awauza wanampina wakwe, “Namkahigana mbwani mwe sila?”

34Mna hawamhitule kwa viya mwe sila nawakahigana kugamba mkulu ni yuhi mgati mwawo.

35Yesu ekala hasi, awetanga wanampina wakwe mlongo na waidi na kuwagamba, “Akunga kutenda ywa nkongo, etende mndima ywa kuwasankanila wose.” 36Niyo amguha mwana mdodo, amchimalisa mwa meso yawo, amkumbatila na kuwagamba, 37“Yoyose akumhokela yumwe mwa wawana sawano kwa zina dyangu, anihokela miye. Na akunihokela miye, hakunihokela miye ichedu, mna na yudya anisigile.”

Mntu akuchizumila ehamwenga na suwe

Luka 9:49-50

38Yohana amgamba Yesu, “Mhinyi, chiwona mntu akulavya mpepo kwa zina dyako. Chimlemeza kwa viya he hamwenga na suwe.”

39Yesu awagamba, “Msekumlemeza,” Kwaviya hahana mntu akudaha kudamanya mpituko kwa zina dyangu niyo nyumani alonga yehiye mwangu. 40Kwa viya hekulemana na suwe ehamwenga na suwe. 41Nawagambilani chindedi, mntu yoyose akunga awenke mazi ya kunywa, kwa viya mwi wantu wa Kulisito, chindedi nahokele ntunyo.

Majezo yakumtenda mntu adamanye wavu

Matayo 18:6-9; Luka 17:1-2

42Mntu yoyose akunga amsweseze yumwenga mgati mwa wadodo wano wakunizumila, atende wavu naviwagila mntu uyo atalizwe yuwe kulu mwe isingo yakwe niyo adulwa mwe ibahali. 43Uneva mkono wako ukakuhosa udamanye wavu, ukante. Naviwagila kwingila ko ujima wa mazuwa yose na mkono umwenga, kujinka kwingila kwedibome hedina uhelo na mikono midi. 44Umo mna wadudu hewe kubanika na moto heukufa. 45Uneva chiga chako chikakuhosa udamanye wavu, chikante. Naviwagila wingile ko ujima una chiga chimwenga, ukaleka ukatenda na viga vidi na kudulwa kwe bome hedina uhelo. 46Uko mafuza yakuwadya hayakubanika, na moto ukuwoka haukufa. 47Saiviya ziso dyako hegu dyonga dikutende udamanye wavu, ding'ole. Naviwagila kwingila mo Useuta wa Chohile na ziso dimwe, kujinka kutenda na meso maidi na kudulwa kwedibome hedina uhelo. 48Uko mafuza yakuwadya hayakubanika, na umoto ukuwoka haukufa.

49“Chila yumwenga nalenguswe kwa moto saviya nyama ijeligwe munyu.

50“Munyu ni wedi, mna unaza ulumunyumunyu lwakwe, naujelwe mbwani utende wedi? Tendani na munyu wa umbuya mgati mwenyu, naho mwikale kwa utondowazi.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index