Search form

Matayo 10

Wasigilwa mlongo na waidi wa Yesu

Mako 3:13-19; Luka 6:12-16

1Yesu kawetanga wanampina wakwe mlongo na waidi, awenka udahi wakugulusa mpepo nchafu na kuhonya chila unyonje. 2Mazina yawo wasigilwa mlongo na waidi ni yano, ywa nkongo ni Simoni akwitangwa Petulo, na mlukolo ywa Anduleya, Yakobo mwana ywa Zebedayo, hamwenga na mlukolo ywakwe Yohana, 3Filipo na Batolomayo, Tomaso na Matayo mchisanya kodi, Yakobo mwana Alifayo, na Tadeyo, 4Simoni Zelote, na Yuda Isikaliyote yudya amhituke Yesu.

Yesu asigila ndima kwa Wasigilwa mlongo na waidi

Mako 6:7-13; Luka 9:1-6

5Yesu kawasigila wasigilwa mlongo na waidi na kuwenka malagizo yano, “Msekwita kwa wantu sawo Wayahudi naho msekwingila mwe mizi ya Wasamaliya. 6Mna hitani kwe ngoto zagile za nyumba ya Izulaeli. 7Mo kwita kwenyu mkalonge kugamba. ‘Useuta wa kwembingu wi haguhi!’ 8Honyani wanyonje, uyusani wabanike, lengusani wata matana, gulusani mpepo. Hamlihile udahi uwo, nyuwe nanywi msekunga chochose. 9Mwe mikwiji yenyu msekuguha zahabu, hela, hegu matundu ya shaba. 10Msekuguha mkwiji wa kulombezeza mwe sila, suche ntuhu, vilatu, hegu nkome. Kwaviya mdamanya ndima aungwa ahokele maliho yakwe.

11“Mkengila mwe mzi wowose hegu kaya, londani mntu akunga awahokele, ikalani mwakwe kubula aho mkunga mhalaile. 12Mnengila mwe nyumba walamseni wakaya wa mwe nyumba iyo. 13Uneva wantu we nyumba idya wakawahokela, watende na utondowazi udya muwaungile, mna wanawalemela, utondowazi wenyu uwawiyeni. 14Uneva mntu yeyose na alemele kuwahokela, hegu kuwetegeleza, ilaweni nyumba iyo hegu umzi uwo, naho mkungunte iditifili mwe viga vyenyu. 15Nawagambilani chindedi, mwe dizuwa dyo kukantilwa, Chohile na awafile mbazi wantu wa Sodoma na Gomola kujinka wantu wo umzi udya!

Masulumizo yakwiza

Mako 13:9-13; Luka 21:12-17

16“Kwetegelezeni! Nawasigila saviya ngoto mgati mwe mauzi. Msinyise saviya nyoka, naho mhole saviya suwamanga. 17Mkaulise! Kwaviya nawawegaleni mwe vitala naho nawahute nkome mwe zinyumba zo kuvikila. 18Namwigalwe kulongozi kwa wakulu na maseuta kwa chausa changu, chani mlavye ukuzi wa Mbuli Yedi ya Chohile kulongozi kwawo na kulongozi kwa wantu sawo Wayahudi. 19Umo wanawegalani mwe vitala, msekogoha kugamba namgaze hegu namhitule vivihi, mkabula namwinkigwe yokulonga. 20Kwaviya sawo nyuwe mkunga mlonge, mna Muye wa Chohile nuwo naulonge kujinkila nyuwe.

21“Mlukolo namhose mlukolo mnyawe akomwe, tati ya mntu na amhose mwanawe, wana nawawahitukile welesi wawo na kuwakoma. 22Wantu wose nawawehiweni kwa chausa che dizina dyangu. Mna akunga ajijimize kubula koudumo, nuyo akunga akombolwe.

23“Umo wakawasulumiza mwe mzi umwenga, gulukilani mwe mzi mtuhu. Nawagambilani chindedi hambinde kujenda mwe mizi yose ya Izulaeli Mwana ywa Mntu hanati kwiza.

24“Mwanampina suyo mkulu kumjinka mhinyi ywakwe, hegu mndima hakumjinka mkulu ywakwe. 25Vyachinta mwanampina kutenda saviya mhinyi ywakwe, na mndima kutenda saviya mkulu ywakwe. Uneva wamwitanga mta ikaya Belizebuli, ivyo hawawetange awakaya mazina yehiyise!

Akungwa ogohigwe

Luka 12:2-7

26“Ivyo, mse kuwogoha wantu awo. Chila chigubikwe nachigubulwe, naho chila chifisigwe nachimanyike. 27Huwagambilani nyuwe mwe chiza, ilongeni kung'aile, naho mbuli mkuiva ikatakaliswa, ilongeni mwa wantu mlanga mwe nyumba. 28Mse kuwogoha wadya wakukoma umwili, mna hawakudaha kukoma imyuye. Ywa kogoha ni yudya akudaha kuukoma mwili hamwenga no muye mo umoto we bome hedina uhelo. 29Wadege waidi watagwa tundu dimwenga. Mna hahali yumwenga mgati mwawo akunga agwe hasi Tati ywawo hevimwagile. 30Mna kwenyu, hata fili zose mwe mitwi yenyu ziwazwa. 31Ivyo mse kogoha, nyuwe mwi wedi kujinka wadege walozize!

Kumzumila na kumlemela Kulisito

Luka 12:8-9

32“Chila akunizumila mwa meso ya wantu, miye nami nanimzumile mwa meso ya Tati yangu kwembingu. 33Mna akunilemela mwa wantu, nami nanimlemele mwa meso ya Tati ywangu kwembingu.

Suwo utondowazi mna sime

Luka 12:51-53; 14:26-27

34“Mse kufanyanya kugamba siza kwigala utondowazi mwe isi. Sizile kwigala utondowazi mna sime. 35Siza kulemanya wana na tati ywawo, mwana chiche na nine, mkwelima na mkwewe, 36mnkondo ywako ni mwelekwa ywako mwenye.

37“Akumuungisa tati yakwe hegu mami yakwe kujinka miye, hakuniwagila. Akumuungisa mwana chilume hegu mwana chiche kujinka miye hakuniwagila, 38naho hekwinula msalaba wakwe na kunitimila hakuniwagila. 39Mta kuwona ujima wakwe nawaze, naho yudya akuwaza ujima wakwe kwa chausa changu, nauwone.

Jeleko

Mako 9:41

40“Akuwahokelani nyuwe, anihokela miye, yudya naye akunihokela miye, amhokela yudya anisigile. 41Akumhokela muwoni kwaviya ni muwoni, na ahokele ntunyo ya muwoni. Akumhokela mta kuwagila kwaviya wawoneka ni wedi, na ahokele ntunyo ya mata kuwagila. 42Naho uneva yoyose amwinka hata champa cha mazi ye mpeho kwa yumwenga mwe wano wadodo kwaviya ni mwanampina ywangu, nawagambilani chindedi, na ahokele jeleko.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index