Search form

Matayo 12

Lufyambo mwe zuwa dya kuhumula

Mako 2:23-28; Luka 6:1-5

1Havikalise umo Yesu akajinka mwe zikonde zuwa dya kuhumula. Wanampina wakwe walumwa ni sala, wakonga kuhulula maiso ya ngano wadya. 2Mafalisayo weze wawone, wamgamba Yesu, “Kaula, wanampina wako wadamanya mbuli hezikungwa mwe zuwa dya Kuhumula!”

3Yesu ahitula, “Hamsomile viya Daudi adamanye, umo endaga hamwenga na weyawe walumwagwa ni sala? 4Engilaga mwe nyumba nkulu ya Chohile, yeye hamwenga na weyawe niyo wadya imigate aikiwe Chohile, hata hegu havikungwa wowo kuidya, walavyantambiko awodu nawo wakungigwa wadye. 5Hegu hamsomile mwe Sigilizi Chohile amwinkile Musa, kugamba chila mwe Zuwa dya kuhumula walavyantambiko mwe Nyumba nkulu ya Chohile hawakudamanya viya vikungwa mwe Zuwa dya kuhumula, hawana masa? 6Nawagambilani, kugamba hano hana chintu chikungiswa kujinka Nyumba nkulu ya Chohile. 7Uneva hegu mwamanyize ulosi uno, ‘Naunga mbazi, siwo ntambiko,’ hamwawetange wadya hewena masa kugamba wana masa. 8Kwaviya Mwana Mntu nuyo Zumbe ywa Zuwa dya Kuhumula.”

Mntu aholomale umkono

Mako 3:1-6; Luka 6:6-11

9Yesu ahalawa hadya, niyo aita mwe nyumba yo kuvikila, 10hendaga na mntu aholomale umkono. Nahana wantu wamwenga weyaho wakunga kumlaha Yesu kwa kudamanya vihiye, ivyo wamuza, “Mwe sigilizi yetu ni vyedi kumhonya mntu mwe Zuwa dya Kuhumula?”

11Yesu ahitula, “Uneva yumwenga ywenyu ana ngoto ingile mwe bome Zuwa dya Kuhumula, hailavye mwe dibome? 12Togolani! Mntu ni ywedi kujinka ngoto! Nuko kugamba Sigilizi haikuchunga suwe kumwambiza mntu yoyose mwe zuwa dya kuhumula.” 13Niyo amgamba yudya mntu, “Chumiza umkono wako.”

Auchumiza, watenda mjima naho saudya umtuhu. 14Mna Mafalisayo niyo wafosa wakufunga njama wamkome Yesu.

Mndima asagulwe ni Chohile

15Umo Yesu eze eve injama akufungilwa, akulawa uko, fyo kulu dya wantu dyamtimila. Awahonya woseni nendile ni wanyonje 16kawalemeza wase kumgambila mntu yoyose izimbuli zakwe. 17Katenda ivyo chani yadya Chohile alongaga kujinkila kwa muwoni Isaya yachinte.

18“Kaula mndima ywangu nimsagule,

humungisa, naho nibwedile.

Nanijele Muye wangu mwakwe,

naho nalonge na wantu wose we isi kanto dyangu.

19Halafye hegu kuguta,

naho hahali akunga eve izwi dyakwe mwe isila.

20Havune mwanzi uhindile,

naho hakome taa ikufifiya.

Naho abuze vikuwagila vilongoze,

21naho wantu wose we isi nawamwikiye msuhi uyo.”

Yesu na Beelizebuli

Mako 3:20-30; Luka 11:14-23

22Niyo wantu wamwenga wamwigaila Yesu mntu mta mpepo, tuntu, naho ni chimumu. Yesu kamhonya, ivyo yudya mntu niyo alonga na kusinya. 23Wantu woseni wehelwa nakugamba, “Yuno suyo Mwana Daudi?”

24Mna Mafalisayo weze weve, wagamba, “Yuno hakulavya mpepo, mna kwa nguvu zikulawana na Belizebuli, mkulu ywa mpepo!”

25Yesu nakamanya viya wakufanyanya, awagamba, “Useuta wowose ukatowana wenye kwa wenye naugwe. Naho wekazi wa mzi wowose hegu wantu wa lukolo lwesimile wakatowana wenye lukolo ulo halwikalise. 26Ivyo uneva fyo dimwenga dyatowana na tuhu mwe uzumbe wa Shetani, vino ni kugamaba wemalanya kale mwe mafyo naho haukawe kugwa! 27Nyuwe mwagamba miye nalavya mpepo kwa udahi wa Belizebuli. Ni vyedi, haluse, wadya wakuwatimila nyuwe walavya mpepo kwa udahi wa yuhi? Kwaivyo, nawatende wakanti wenyu. 28Mna uneva hegu miye nalavya mpepo kwa udahi wa Muye wa Chohile, ivyo Uzumbe wa Chohile uwezilani kale.

29“Hahali akudaha kwingila mwe nyumba ya mntu mta nguvu nakumhoka vintu vyakwe, henati kumtaliza yudya mta izi nguvu, naho na adahe kwinula vintu vya uyo mntu.

30“Yoyose hehamwenga na miye anihiga, yoyose hekunambiza kuchisanya, ichindedi amwaganisa. 31Ivyo nawagambilani, wantu nawalekeilwe masa yoyose na wihi wowose wakunga wamlongele Chohile. Mna mntu akunga amhulute Muye wa Chohile halekeilwe masa yakwe. 32Yoyose akulonga dyodyose dya kuhiga Mwana Mntu adaha kulekeilwa masa, mna yoyose akulonga dikumhiga Muye Ukukile halekeilwe masa vino haluse na mazuwa yose.

Mti na matunda yakwe

Luka 6:43-45

33“Chani utende na mti una matunda yedi, utende na mti wedi, mti wedi weleka matunda yedi, mti wamanyika kwa matunda yakwe. 34Nyuwe nyoka, mwadaha vivihi kulonga mbuli zedi, kuno mwiha? Kwaviya mnomo wa mntu walonga yadya yamemile mo moyo wakwe. 35Mntu ywedi alavya mbuli zedi zikulawa mwe mpamba ya vintu vyedi, mntu aihiye alavya mbuli zihiye zikulawa mwe hazina ya mbuli zihiye.

36“Nawagambilani, mwe dizuwa dyo kukantilwa chila yumwenga naungwe alonge chila ulosi wihiye alongile. 37Ulosi wako naukukantile kugamba wi wedi hegu kwiha.”

Kuungwa kwa mpituko

Mako 8:11-12; Luka 11:29-32

38Niyo wahinya Sigilizi wamwenga na Mafalisayo wamwenga walonga. Wagamba, “Mhinyi, chaunga chiwone mpituko ukudamanya.”

39Yesu ahitula, Wantu wa mazuwa yano wana wihi wi vivihi naho hawammanyize Chohile! Mwanunga mpituko miye? Mpituko iyodu mkunga mlagiswe ni mpituko ya muwoni Yona. 40Saviya Yona endile mndani mwe inda ya samaki nkulu vidala ekale mazuwa matatu, ivyo nivyo Mwana Mntu nekale mo umoyo we isi mazuwa matatu. 41Mwe dizuwa dya kukantilwa wantu wa mzi wa Ninawi nawachimale nakuwalaha, kwaviya weila masa yawo umo Yona alongaga, naho nawagambilani hano mna mntu mkulu kumjinka Yona! 42Mwe dizuwa dya kukantilwa Malikiya ywa Sheba naachimale kuwalahani, kwaviya atambaga ntendele zoseni ze isi yakwe kwetegeleza mahinyo ya umanyi ya Zumbe Sulemani, naho nawagambilani kugamba hano hana chintu chikulu kumjinka Sulemani!

Kuya kwa Muye wihiye

Luka 11:24-26

43“Umo mpepo nchafu ikamlawa mntu, yatamba mwe si nkavu ikazungula hantu hakuhemela, uneva haina wone, 44yegamba yenye, ‘Nanuye kwe nyumba yangu nilaile.’ Akabula ibwila inyumba ibule, ihagilwa, naho ikwa untanda. 45Niyo yaita kwe kuguha mpepo weyawe watuhu mfungate wadya weihise kuijinka yoyo, zengila na kwikala umo, mntu uyo ivyo neli vyatenda vihise kujinka hadya nkongo. Nivyo navilaile mwe wantu wehiye wa dyelo.”

Nine dya Yesu na Walukolo wakwe

Mako 3:31-35; Luka 8:19-21

46Yesu na achei akalonga neidifyo umo mami yakwe na walukolo wakwe nendile wachimala kuse, wakaunga watamwile naye. 47Mntu yumwenga amgamba, “Kaula, mami yako na walukolo wako wachimala kuse, waunga walonge na weye.”

48Yesu ahitula, “Mnala ni yuhi? Na walukolo wangu ni wahi?” 49Adosa kwa wanampina wakwe, agamba, “Kaulani, wano nawo mnala na walukolo wangu! 50Yoyose natende saviya Tate kwembingu akunga, uyo nuyo mlukolo ywangu, na lumbu dyangu, na mnala.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index