Search form

Matayo 13

Mliganyo wa mhandi

Mako 4:1-9; Luka 8:4-8

1Mwe dizuwa idyo, Yesu niyo alaila kuse kwe idya nyumba, aita akwikala hankanda hediziwa niyo akonga kuhinya. 2Wantu niyo wamemelana vidala mo mdugano, akwela mwe ngalawa, ekala, fyo dyachimala mnkanda mwe diziwa. 3Yesu alonga mbuli zilozize kwa miliganyo.

“Tegelezani, mhandi kaita kwe kuhanda mbeyu. 4Ahadya akahanda, mbeyu ntuhu niyo zagwela mwe sila, niyo zadigwa ni wadege. 5Ntuhu niyo zagwela mwa mayuwe hana ulongo mjeche, aho niyo zahota, kwaviya ulongo nani mjeche, 6Mna ahadya zuwa dize dyake niyo zahya, kwaviya hazina maizi zinyuluka. 7Ntuhu niyo zagwela mwe miwa, niyo zahota mna zifintwa ni miwa zinyuluka. 8Ntuhu zigwela mwe ulongo wedi, zeleka, zimwenga gana, zimwenga milongo mtandatu zimwenga milongo mitatu.”

9Yesu akomeleza, “Mta magutwi neeve!”

Vilekile Yesu akahinya kwa miliganyo

Mako 4:10-12; Luka 8:9-10

10Weza wanampina kwa Yesu, wamuza, “Nimbwani ukulonga kwa miliganyo?”

11Yesu ahitula, Nyuwe mgubwilwa kumanya chinyele cho Useuta wa kwembingu, mna wowo hawavimanyize. 12Kwaviya mntu mta chintu nongezezwe, mna mntu hena chintu nahokwe hata chiya ananacho. 13Nivyo vikuleka nalonga kwa miliganyo kwaviya wasinya, mna hawakwiva hegu kumanya. 14Ulosi uchinta kwawo ulongigwe ni muwoni Isaya ukugamba,

kwiva namwive, mna hammanye,

kusinya na msinye, mna hamwone,

15kwaviya fanyanyi zawo sizo zedi,

na magutwi yawo haya kwiva vyedi,

wafinya ngohe meso yawo,

wanase kusinya na meso yawo,

wakeva na magutwi yawo,

wakamanya mwe myoyo yawo,

waka kombolwa, niyo Chohile agamba,

nani wahonye.

16“Mna nyuwe mjimbikwa! Meso yenyu yawona, na magutwi yenyu yeva. 17Nawagambilani chindedi, wawoni walozize na wantu wawoneke wedi kulongozi kwa Chohile nawaungisa wawone yano mkuwona nyuwe, mna hawawone, na kwiva mbuli mkwiva, mna hawevile.”

Yesu alonga mliganyo wa mhandi

Mako 4:13-20; Luka 8:11-15

18“Nyuwe tegelezani naho mhine mliganyo wo mhandi. 19Wadya wakwiva mbuli yo Useuta wa Chohile mna hawakukombaganya vikaheza yudya Mwavu eza na kuzipempula izimbeyu zihandigwe mwe myoyo yawo. 20Mbeyu zigwele mwe miwa, uyo ni yudya akwetegeleza mbuli, aihokela kwa chinyemi. 21Mna haikwika maizi mndani mwakwe, ivyo chipindi chijeche, hadya akulailwa ni masulumizo fanyanyi za mhituka kwa idya imbuli, aho agwa. 22Idya ihandigwe mwe miwa, uyo ni yudya akwiva mbuli, na mbuli za mwe isi zamfinta, kunga ugoli kwa ifinta idya imbuli, nayo yatenda haikweleka. 23Mbeyu ihandigwe mwe ulongo wedi, uyo ni yudya akwetegeleza idya imbuli, nakumanya ivyo vikungwa, uyo nuyo akweleka, yuno gana, na yuno milongo mtandatu yuno naye milongo mitatu.”

Mliganyo wo lugugu

24Yesu awagambila mliganyo mtuhu, “Useuta wa kwembingu wi savino. Mntu ahandile mbeyu yedi mwe nkonde yakwe. 25Mna nechilo wantu wagonile, eza mnkondo, ahanda ndago mgati mwe ngano niyo ahalawa. 26Umo indago ne ngano ize ibule haguhi na kweleka, mwa woneka mna ndago. 27Wandima wakwe wambasa, wamgamba, ‘Zumbe, huhandile mbeyu yedi mwe nkonde yako? Yalawa nahi idya indago?’ 28Awahitula, ‘Mnkondo nuyo atendile ivyo,’ wandima wamuza, ‘Waunga chite chikaing'ole?’ 29Awagamba, ‘Bule,’ Mnase kwing'ola indago kwaviya mwadaha mng'ole hamwenga ne ngano. 30Lekani vikule hamwenga kubula mo kuvuna. Aho naniwagambile wata kuvuna, ‘Kongani kuchisanya indago, mwike machisa mkayoke. Mna ingano ichisanyeni mkaike kwe digulu dyangu.’ ”

Mliganyo wa kabeyu kadodo vidala kakwitangwa haladali

Mako 4:30-32; Luka 13:18-19

31Awagambila mliganyo mtuhu. Useuta wa kwembingu wisavino. Mntu yumwenga kaguha mpuluzi ya kabeyu kadodo kakwitangwa haladali niyo akuhanda mwe nkonde yakwe. 32Ni kadodo kujinka mbeyu zose, mna aho kakukwila katenda mti mkulu kujinka miti yose hata wadege wa koulanga weza wazenga masasa mwa matambi yakwe.

Mliganyo wa hamila

Luka 13:20-21

33Yesu alonga mliganyo mtuhu, “Useuta wa kwembingu wikala saviya hamila akuguha mvyele, aijela mwe vibaba vitatu vya unga, niyo wagwaduka wose.”

Yesu ajela mliganyo

Mako 4:33-34

34Yesu kawagambila kwa miliganyo, halongile dyodyose akaleka kujela mliganyo. 35Katenda ivyo chani ichinte mbuli ilongigwe ni muwoni, akagamba,

“Nanilonge kwa kujela miliganyo,

nani wagambile yadya yefisigwe kukongela kuumbwa kwe isi.”

Yesu evilikiza mliganyo wo lugugu

36Niyo Yesu alaga idifyo, engila mwe nyumba. Wanampina wakwe wamtimila, wamgamba, “Chevilikize umliganyo wo lugugu lwi kwe nkonde.”

37Yesu awahitula, agamba, “Mhandi wa ziya izimbeyu zedi ni Mwana ywa Mntu, 38nkonde ni isi, mbeyu zedi ni wana wa Useuta, idya indago ni wana wa yudya Mwavu, 39yudya mnkondo ahandile ni Mwavu, ulozo ni udumo we isi na wadya wakuvuna ni wandima wa kwembingu. 40Saviya ndago ikuchisanywa na kokwa mo moto, nivyo na vilaile mwe dizuwa dyo udumo we isi. 41Mwana ywa Mntu nawegale wandima wa kwembingu wakwe, nawo nawachisanye kulaila mo Useuta wakwe wantu woseni wakuwakoza masa, na wadya woseni wakudamanya ubanasi. 42Kuwadula mwe tanuli dyo moto, nuko nakutende na ndilo nakusiginta meno. 43Naho wadya na wawoneke wedi kulongozi kwa Chohile nawang'ale saviya zuwa mo Useuta wa Tati ywawo. Mta magutwi neeve!

Mliganyo wa mpamba yefisize

44“Useuta wa kwembingu uligana na ugoli ufisigwe mwe nkonde imwenga. Mntu yumwenga eze aubunkule, kaufisa vituhu, kwa chinyemi chikulu niyo aita kutaga vintu vyakwe vyose, na kugula inkonde idya.

Mliganyo wa lulu

45“Naho Useuta wa kwembingu uligana mta yombe, akulonda lulu ntana. 46Hadya akupatila lulu ntana inayombe kulu, aita akutaga vyose ananavyo, na kuigula.

Mliganyo wa lwavu

47“Naho Useuta wa kwembingu uligana na lwavu, luduligwe mwe bahali, lwa chisanya samaki zesimile. 48Hadya lukumemela lwakweswa kuse, wekalahasi, wachisanya ziya izedi wazijela mwe viya, mna ziya zihiye wazidula. 49Nivyo navitende mo udumo we isi, wandima wa kwembingu nawalaile nawawapagule waihiye hale na wata kuwoneka wedi, 50na kuwadula mwe tanuli dyo moto. Nuko nakutende na ndilo na kusiginta meno.”

Mahinyo mahya na ya kale

51Yesu niyo awauza, “Myamanya yose ayo?”

Wamgamba. “Heye,”

52Akaheza awagamba, “Elo, chila mhinya wa Sigilizi ahinyigwe mo Useuta wa kwembingu, aligana na mntu mta nyumba akulavya vintu vihya na vyakale hamwenga kulaila mwe mpamba yakwe.”

Yesu alemelwa uko Nazaleti

Mako 6:1-6; Luka 4:16-30

53Yesu eze abinde kulonga miliganyo iyo, niyo ahalawa hadya, 54auya kwe kaya yakwe. Ahinya mwe nyumba yo kuvikila, wantu wose wehelwa niyo wauza, “Yuno kaupatahi umanyi uno na mpituko zino? 55Yuno suyo yudya mwana ywa msongola? Mami yakwe suyo yudya akwitangwa Maliyamu? Naho walukolo wakwe sawo Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? 56Naho walumbu zakwe wose hawahali hano hetu?” 57Ivyo wamlemela.

Yesu awagamba, “Muwoni atunywa chila hantu, mna siyo mwe isi yakwe, na kukaya kwakwe mwenye.” 58Kwaviya hawamzumile, hadamanye mpituko zilozize uko.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index