Search form

Matayo 14

Kubanika kwa Yohana Mta kubatiza

Mako 6:14-29; Luka 9:7-9

1Mazuwa ayo, Helode Zumbe ywa Galilaya evaga mbuli za Yesu. 2Awagamba wandima wakwe “Yuno nuyo Yohana Mta kubatiza, kauyuka! Nivyo vikuleka ana udahi uno wa kudamanya mpituko.”

3Helode nakaunga Yohana agwilwe, amtaliza minyolo nakumjela mwe dijeleza. Adamanyaga ivyo kwachausa cha Helodiya, mkaza Filipo mlukolo ywakwe. 4Kwaviya Yohana Mta kubatiza amgambaga Helode, “Haviwagile weye umsole Helodiya.” 5Helode nakaunga amkome Yohana, mna na kawogoha Wayahudi, kwaviya nawamwona kugamba ni muwoni.

6Mwe ngasu ya kukumbuka zuwa elekwe Helode, mwana chindele ywa Helodiya avinaga mwa meso ye difyo jima dya wantu. Helode vimwelelesa 7vilekile alagane kugamba, “Nahwinke chochose naulombeze!”

8Akalongozwa ni mami yakwe mwe viya akunga amlombeze akagamba, “Ninka vino haluse mtwi wa Yohana Mta kubatiza mwe chihungu!”

9Seuta niyo atozwa ni chinyulu, mna kwaviya naka lagana mwa meso ya wajeni wakwe woseni, alagisa viya umndele alombeze enkigwe. 10Ivyo asigila Yohana amdumulwe umtwi umo emwe dijeleza. 11Mtwi wegalwa mwe chihungu, enkigwa yudya mndele, amwigaila nine. 12Wanampina wa Yohana wabula niyo waguha umwili wa Yohana nakuuhamba. Weze wajike waita kumgambila Yesu.

Yesu alisa wantu magana milongo mishano

Mako 6:30-44; Luka 9:10-17; Yohana 6:1-14

13Yesu eze eve imbuli iyo, kakulawa uko mwe ngalawa, aita hantu hechedu hehena wantu. Fyo dya wantu weze weve, wamtimila lwaviga kulaila mwe mizi. 14Yesu eze asele mwe ngalawa, awona fyo kulu dya wantu awafila mbazi na kuwahonya wanyonje wawo.

15Chisingi chize chingile, wanampina wakwe wambasa, wagamba, “Hano ni holuwala, na saa nayo ijinkisa. Laga idifyo waite kwe zikaya zawo, wakegwile nkande zawo.”

16Yesu ahitula, “Wasekwita, wenkeni nyuwe nkande.”

17Wamhitula, “China migate mishano na samaki mbili.”

18Yesu agamba, “Nigailani hano.” 19Adyunga idifyo dikale mwa mani, aguha idya imigate mishano na ziya izisamaki izimbili. Asinya kulanga kwembingu, ajimbika, aibesula idya migate, awenka wanampina, wanampina wawenka awantu. 20Chila yumwenga kadya niyo eguta. Niyo walogota vibesu vya migate vigwele hasi, wamemeza ntangulu mlongo na mbili. 21Wadya wadile na ni wagosi wakubula magana milongo mishano, ukaleka wavyele na wana.

Yesu ajenda mlanga mwa mazi

Mako 6:45-52; Yohana 6:15-21

22Yesu niyo awagamba wanampina wakwe wakwele mwe ngalawa wamlongwele waite ntendele ya kaidi yediziwa, kuno akalaga idifyo. 23Eze abinde kulaga idifyo, akwela kolugulu ichedu, akamlombeze Chohile. Umo chisingi chibwile, Yesu neeyuko ichedu, 24mwe chipindi chino ingalawa neibula hale mwe isi nkavu, yajubwaniswa na mazi kwaviya nakuna nkungunto nkulu.

25Mgati mwe saa chenda na saa mlongo na midi chilochilo Yesu awabasa wanampina akajenda mlanga mwa mazi. 26Wanampina weze wamwone akajenda mlanga mwa mazi, wengilwa ni nkama, wakagamba, “Ni chizuli!” Niyo waguta kwa nkama.

27Mna aho Yesu awagamba, “Kwenkeni moyo, ni miye. Msekogoha!”

28Petulo ahitula. “Zumbe, uneva chidedi ni weye, nigamba nize kwako hajenda mlanga mwa mazi.”

29Yesu amhitula, “So!” Petulo niyo asela mwe ngalawa, akonga kujenda mlanga mwa mazi ambasa Yesu. 30Mna eze awone idya inkung'unto, ogoha, akonga kudidimila. Aguta akagamba, “Zumbe, nikombola!”

31Aho Yesu achumiza umkono wakwe, amtoza akamgamba, “Weye mta uzumizi mjeche! Nimbwani una nkama?”

32Weze wakwele mwe ngalawa, nkungunto niyo yatondowala. 33Wadya wendile mwe ngalawa wamfikila madi Yesu, wakagamba, “Chindedi weye wi mwana Chohile.”

Yesu ahonya wanyonje Genesaleti

Mako 6:53-56

34Weze wabule ntendele ya kaidi yediziwa, wabula mwe isi ya Genesaleti. 35Wantu wahadya weze wambunkule kugamba ni Yesu niyo wasigila ulosi kwa wantu we izisi zose zimnkanda. Wantu wamwigaila wanyonje wawo wose, 36wamwila wadonte hata idilepe dye suche yakwe du, woseni wadontile wahonywa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index