Search form

Matayo 15

Mahinyo ya wadalahala

Mako 7:1-13

1Mafalisayo na wahinyi wa Sigilizi walaile Yelusalemu wambasa Yesu nakumuza, 2“Nimbwani wanampina wako wakubalanga miko ya wadalahala? Hawa kuhaka imikono yawo viya vikungwa hewenati kudya!”

3Yesu ahitula, “Nimbwani mkuleka sigilizi ya Chohile mkutimila mahinyo yenyu wenye? 4Kwaviya Chohile agambaga, ‘Mtunye tati yako na mami yako, mntu akunga amligite tati yakwe hegu mami yakwe na akomwe.’ 5Mna mwahinya kugamba uneva mntu ana chintu chikudaha kumwambiza tati yakwe hegu mami yakwe, mna mwagamba achilavye, ‘Chino ni cha Chohile,’ 6vyaleka asekumtunya tati yakwe. Mwe vino mwabela sigilizi ya Chohile, vileka mtimile mahinyo yenyu. 7Nyuwe wasongaganyi! Isaya nani mchindedi umo awonaga yedi mwenyu!

8‘Chohile agamba, wantu wano wanitunya kwa milomo yawo,

mna myoyo yawo ihale na miye.

9Wanivikila vya bule,

kwaviya wahinya mahinyo ya malagiso ya chimntu mntu saviya ni sigilizi zangu!’ ”

Vintu vikumtenda mntu atende halenguke

Mako 7:14-23

10Yesu niyo aditanga idifyo, awagamba, “Tegelezani naho mkombaganye! 11Chikwingila mwe mnomo wamntu hachikumtenda mzavu, mna chikumlawa nicho chikumtenda mzavu.”

12Niyo wanampina wakwe wambasa, wakagamba, “Kuvimanya kugamba Mafalisayo wehiwa mwe viya ulongile?”

13Yesu ahitula, “Chila mti hewihandigwe ni Tati yangu wa kwembingu naung'olwe,” 14“Walekeni! Awo ni vilongozi mantuntu, tuntu akamlongwela tuntu mnyawe, woseni waidi nawapolomele mwe bome.”

15Petulo amgamba, “Chilavyanyize umliganyo uwo.”

16Yesu awagamba, “Vino nanywi mwichei hamkuvimanya kujinka watuhu. 17Hamvimanyize? Chikwingila ko mnomo chajinkila kweinda, chafoseza kuse kulaila mo mwili kwita kwe choo. 18Mna vikulaila mo mnomo vyalaila ko moyo, navyo nivyo vikumtenda mzavu. 19Kwaviya ko moyo kwalaila fanyanyi zihiye, ukomi na ugonyi na chilanga na ubavi, mbuli za lulimi, na mahuluto. 20Yano nayo yakumtenda mntu helenguke. Mna kudya hwihakile mikono yako saviya wakulonga mdamanye ivyo, havikumtenda mntu atende mzavu.”

Uzumizi wa Mvyele

Mako 7:24-30

21Yesu akulawa uko, aita kwe mkowa hajihi na mizi ya Tilo na Sidoni. 22Mvyele yumwenga Mkanani na akekala mwe ntendele iyo kambasa. Akang'ung'uzika akagamba, “Zumbe, Mwana ywa Daudi! Nifila mbazi! Mndele ywangu ana mpepo naho ivyo eli sivyo vyedi.”

23Mna Yesu hamhitule dyodyose. Wanampina wakwe wambasa, wamlombeza, wakagamba, “Mleke aite! Achitimila naho achitwila lwasu!”

24Yesu ahitula, “Sisigilwa kwe ngoto zagile za wantu wa nyumba ya Izulaeli iyodu.”

25Mvyele uyo ambwila niyo amfikila madi. Agamba, “Zumbe nambiza.”

26Yesu ahitula, “Sivyo vyedi kuguha nkande ya wana niyo waduila mbwa.”

27Yudya mvyele ahitula, “Icho ni chindedi Zumbe, mna hata mbwa nazo zadya masigalo yagwele mwe zimeza za maseuta yawo.”

28Ivyo Yesu amhitula, “Wi mvyele mta uzumizi mkulu! Viya ukunga navidamanyike kwako.” Aho mndele ywakwe niyo ahona.

Yesu ahonya wantu walozize

29Yesu niyo akulawa uko, abula mnkanda mwe diziwa dya Galilaya. Akwela ko lugulu na kwikala uko. 30Fyo kulu dya wantu dyambasa, dyamwigaila waholomale, mantuntu, vimumu, na watuhu walozize, wawaika heviga vya Yesu, niyo awahonya. 31Wantu wehelwa weze wawone vimumu walonga, waholomale wajenda, mantuntu wawona. Naho wamtunya Chohile ywa Izulaeli.

Yesu alisa fyo kulu dya wantu

Mako 8:1-10

32Yesu niyo awetanga wanampina wakwe, nakuwagamba, “Nawafila mbazi wantu wano, kwaviya watenda na miye kwa mazuwa matatu naho haluse hawana cha kudya. Sikuvyunga waite siwalisize, sima wanagwe mteho mwe sila.”

33Wanampina wamuza, “Nachilavye kuhi nkande ikuchinta kulisa idifyo dino mo uluwala luno?”

34Yesu auza, “Mna migate mingahi?”

Wahitula, “Mfungate na samaki njeche.”

35Ivyo Yesu adyunga idifyo wekale hasi. 36Niyo aguha idya migate mfungate na ziya zisamaki, amhongeza Chohile, abesula, niyo awenka wanampina, wanampina nawo wawenka awantu. 37Woseni wadya niyo weguta. Niyo wanampina walogota vibesulo vya migate vigwele hasi wamemeza ngahu mfungate. 38Wantu wadile wabula magana mlongo milongo mine ya wagosi, ukaleka wavyele na wana.

39Niyo Yesu alaga idifyo, akwela ingalawa, aita ko mkowa wa Magadani.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index