Search form

Matayo 18

Niyuhi Umkulu vitendese?

Mako 9:33-37; Luka 9:46-48

1Chipindi icho wanampina wambasa Yesu wamuza, “Niyuhi mkulu atendese mo Useuta wa kwembingu?”

2Ivyo Yesu etanga mwana, amchimalisa mwameso yao, 3nakugamba, “Nawagambilani chindedi, uneva hamnahituke na kutenda saviya wana, hamwingile mo Useuta wa kwembingu. 4Akulise mo Useuta wa kwembingu ni yudya akweseleza niyo ekala saviya yuno mwana. 5Naho mntu yoyose akumhokela mwana yumwenga sa yuno kwa zina dyangu, anihokela miye.

Majezo ya masa

Mako 9:42-48; Luka 17:1-2

6“Wantu waidi wakusaga mpuluzi na yuwe kulu dya kusagila, uneva yoyose namhose yumwenga mwa wana wadodo wano aleke kunizumila, navitende vitana mntu uyo atalizwe mwe singo yuwe kulu dya kusagila, niyo adidimizwa hasi mwe bahali. 7Nawaluwone wantu we isi ino vifingo vikuwatenda wantu waleke uzumizi wawo! Vintu saivyo navilaile, mna namanye mwenye akuyatenda yalaile!

8“Uneva umkono wako hegu chiga chako vyakuhosa udamanye masa, vikante ukavidule hale na weye. Ni vitana kwingila mo ujima wa mazuwa yose hwina mkono hegu chiga, ukaleka kutenda una mikono midi hegu viga vidi udulwe mo moto wa mazuwa yose. 9Naho uneva ziso dyako dyakuhosa udamanye masa ding'ole ukadidule hale na weye. Ni vitana kwingila mo ujima hwina ziso, ukaleka kutenda na meso maidi udulwe mwe dibome hedina uhelo.

Mliganyo wa ngoto yagile

Luka 15:3-7

10“Msinyise mnase kubela yumwenga mwa wadodo wano. Nawagambilani kugamba wandima wa kwembingu wawo wa uko kwe mbingu mazuwa yose wausinya uso wa Tati yangu ekwe mbingu. 11Kwaviya Mwana ywa Mntu ezaga kuhonya wagile.

12“Mwafanyanya vihi? Mntu mta ngoto gana, niyo imwenga yaga nazase izintuhu milongo chenda na chenda zikadya holugulu niyo aita akalonde idya yagile. 13Nawagambilani taile, umo anaizungula naeleleswe mwe ngoto ino kuleka ziya milongo chenda na chenda hezagile. 14Seivyo Tati yenyu ekwembingu hakuvyunga yumwenga yoyose mwe wadodo wage.

Mlukolo akudamanya masa

15“Uneva mlukolo ywako kakudamanyiza masa, mwitile ukamlagise uwihi wakwe. Mna idamanye chinyele, nyuwe wenye waidi du. Uneva anakwiva, kumhonya mlukolo ywako. 16Mna uneva hakwivile, guha mntu yumenga hegu waidi mwitanye, chani chila ulosi uukulwe kwa kuwona ni waukuzi waidi hegu watatu saviya Mawandiko Yakukile yakulonga. 17Hana wevile awo, ilongeni imbuli injima kwa wantu wa nyumba yo kuvikila. Kukomelekela, uneva hanevile wantu wa nyumba yo kuvikila, mtendeni saviya mntu hemzumile Chohile hegu mchisanya kodi.

Kulemela na Kuzumila

18“Nawagambilani ichindedi, icho mkunga mchilemele mwe isi nachilemelwe kwembingu, naho mkunga mchizumile mwe isi nachizumilwe kwe mbingu.

19“Naho nawagambilani taile, waidi wenyu mwe isi mnaivana mwe chochose mkulombeza, namdamanyizwe ni Tati yangu ywa kwembingu. 20Kwaviya waidi hegu watatu wakadugana kwa zina dyangu, miye nami nanitende hamwenga nawo.”

Mliganyo wa Mndima hena mbazi

21Petulo niyo ambasa Yesu amuza, “Zumbe, uneva mlukolo ywangu ajendeleza kunijela mwe masa, nimlekeile nkanana nyingahi? Nkanana mfungate?”

22Yesu ahitula, “Bule, siyo nkanana mfugate,” “mna nkanana milongo mfugate na mfungate. 23Kwaviya Useuta wa kwembingu uligana sa vino. Hendaga na seuta aungile kuwaza wandima wakwe. 24Iviya akakonga kuwaza, egailwa mntu yumwenga mta deni dya hela zakwe milongo magana mlongo. 25Mndima uyo nahana chakuvuza kuligana na viya aguhile, ivyo zumbe uyo amunga atagwe saiya mtumwa, mkaziwe hamwenga na wanawe na vyoseni ananavyo, vikaleka akavuza viya aguhile. 26Yudya mndima amfikila madi zumbe. Alombeza, ‘Ni jijimiza, nahuvuzize chila chintu!’ 27Zumbe amfilambazi yudya mtumwa, ivyo amlekeila asekuvuza viya aguhile naho amleka aite.

28“Niyo yudya mndima ahalawa, adugana na mndima mnyawe mta deni dya wahela wakwe. Amkagatila nakukonga kumvinya. Agamba, ‘Vuza chiya hwinkile!’ 29Mndima mnyawe amgwela na kumlombeza, ‘Nijijimiza, nahuvuzize viya uninkile!’ 30Mna kalemela, amjela mndani vibule aho akunga avuze kadya katigizo. 31Wandima weyawe watuhu weze wawone ivyo vilaile, wengilwa ni chinyulu vitendese, waita wakumgambila zumbe yoseni yalaile. 32Ivyo zumbe amwitangila yudya mndima kunyumba. Agamba, ‘Weye mndima wihiye, na sikulekeila deni hwinkile, kwaviya du kunilombeza hufile mbazi. 33Navyungwa umfile mbazi mndima mnyawo, saviya miye hufile mbazi.’ 34Zumbe kengilwa ni maya vidala, niyo amjela umndima uyo kundani asulumizwe vibule kuvuza kadya katigizo aguhile.”

35Yesu akomeleza, “Ivyo nivyo Tate ywa kwembingu nakutendele, huna walekeile walukolo wako kulaila mo moyo wako.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index