Search form

Matayo 20

Wandima mwe nkonde ye mizabibu

1“Useuta wa kwembingu wikala saviya mntu mta nkonde yakwe ya mizabibu elauke chilochilo kulonda wantu wandima mwe nkonde yakwe. 2Evana na wandima wasiku kuwaliha maliho ya mazwela ya zuwa dimwenga, niyo awasigila kwe nkonde yakwe. 3Ize ibule saa ntatu ya mtondo, niyo afosa vituhu na kubwila watuhu wamile kwechimaila hedigwilo, hewena cha kudamanya. 4Awagamba, ‘Nyuwe nanywi mwite kwe nkonde yangu, naniwaliheni saviya vikuwoneka vyedi.’ 5Ivyo waita. Ize ibule saa mtandatu na saa chenda afosa naho, niyo adamanya saiviya adamanye. 6Haguhi na saa mlongo na imwenga niyo afosa vituhu naho, abwila wantu watuhu wamile kwechimaila hantu ahadya. Awauza, ‘Ni mbwani mwechimaila msi mjima hemwikudamanya ndima?’ 7Wahitula, ‘Hahana achinkinkile ndima.’ Awagamba, ‘Ni vyedi, nyuwe nanywi mwite mkadamanye ndima kwe nkonde yangu ye mizabibu.’

8“Chisingi chize chibule, mwenye nkonde amgamba Zumbe wakwe, ‘Itanga awandima wose uwalihe amaliho yawo, akonga yudya azigile kwiza nakukomeleza kwa wadya wankongo.’ 9Wandima wakongile ndima sa mlongo na imwenga walihwa chila yumwenga maliho ya zuwa dimwenga. 10Na wadya walongole kukonga indima weza, nawakafanyanya kugamba nawalihwe kujinka watuhu, mna nawo walihwa maliho ya zuwa dimwenga chila yumwenga. 11Waguha hela zawo nakukonga kumng'ung'uzikila mwenye inkonde. 12Wagamba, ‘Wandima wano wazigile wadamanya ndima kwa saa dimwenga du, suwe chidamanya kwa msi mjima naho kwa kujijimiza mwe dizuwa. Kuwaliha viligane na suwe!’

13“Mwenye inkonde amhitula yumwenga ywawo, ‘Mbuyangu, kwetegeleze, sikupunjize. Hachivane kugamba nahulihe ndima ya zuwa kwa maliho ya zuwa dimwenga? 14Elo hokela amaliho yako wite kaya. Sunga ni mwinke yuno azigile kuligana na viya hulihile weye. 15Togola, viha miye kudamanya viya hunga mwe zihela zangu? Hegu wengilwa ni finju kwaviya miye ni ywedi?’ ”

16Niyo Yesu abindiliza, “Ivyo wadya wa kuzigila haluse na watende wa nkongo na wa nkongo vino haluse na watende waudumo.”

Yesu atamwila nkanana ya katatu ifile yakwe

Mako 10:32-34; Luka 18:31-34

17Umo Yesu akakwela kubula Yelusalemu, awaguhaga wadya wanampina mlongo na waidi hankanda he sila nakutamwila nawo chinyele, awagamba, 18“Kaulani,” “Chaita Yelusalemu, kudya Mwana ywa Mntu nalavigwe kwa wakulu wa walavyantambiko na kwa wahinya Sigilizi. Nawamkantile file, 19niyo wamwinkiza kwa wantu sawo Wayahudi, wakunga wambele, wamtowe, na kumsulumiza mo msalaba, mna mazuwa matatu yakutimila nauyuke.”

Lombezo dya mami ya mntu

Mako 10:35-45

20Niyo mkaza Zebedayo hamwenga na wanawe wambasa Yesu, wamfikila madi nakumlombeza mbuli.

21Yesu amuza, “Waunga mbwani?”

Amhitula, “Mwo Useuta wako uwazumile wano wanangu waidi wekale yumwenga kulume kwako no mtuhu mo mkono wako wa kumoso.”

22Yesu awahitula awo wana, “Hamvimanyize ivyo mkulombeza, vino mwadaha kunywela chikombe cha masulumizo hunga ninywele?”

Wahitula, “Chavidaha.”

23Yesu awagamba, “Nichindedi namnywe mwe chikombe changu, mna sina udahi wa kusagula wa kwikala kulume kwangu hegu kumoso kwangu. Mna hantu hano ni kwa wadya wasagulwe kale ni Tate awaikiye.”

24Wadya wanampina watuhu mlongo weze weve ivyo, niyo wawehiwa awo walukolo waidi. 25Ivyo Yesu niyo awetanga akawagamba, “Mvimanya kugamba vilongozi hewemzumile Chohile wana udahi mwawo, vilongozi nawo wana udahi uchintile. 26Vino havikungwa vidamanywe mgati mwenyu. Uneva yumwenga aunga atende mkulu, atende mndima ywa wasigale, 27naho akunga atende wa nkongo atende mndima ywenyu, 28seivyo Mwana ywa Mntu, hezile kusankanilwa, mna kusankanila na kulavya ujima wakwe utende maliho ya wantu walozize.”

Yesu Ahonya Matuntu Waidi

Mako 10:46-52; Luka 18:35-43

29Umo Yesu hamwenga na wanampina wakwe wakahalawa mo mzi wa Yeliko, fyo kulu dya wantu nadikatimila. 30Wantu waidi matuntu nawekala mnkanda mweisila weva kugamba Yesu naakajinka, ivyo wakonga kuguta, “Mwana ywa Daudi! Chifile mbazi Zumbe!”

31Idifyo dyawakwamila nakuwagamba wanyamale. Mna wagutisa, “Zumbe Mwana ywa Daudi! Chifile mbazi!”

32Yesu achimala nakuwetanga. Awauza, “Mwaunga niwadamanyize mbwani?”

33Wahitula, “Zumbe, chakunga uchitende chiwone!”

34Yesu awafila mbazi na kudonta meso yawo, aho wadaha kuwona, niyo wamtimila.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index