Search form

Matayo 21

Yesu engila Yelusalemu kwa chinyemi

Mako 11:1-11; Luka 19:28-40; Yohana 12:12-19

1Umo Yesu na wanampina wakwe weze waisogeile Yelusalemu, wabula Betifage mo Lugulu lwa Mizeituni. Uko Yesu kawasigila wanampina wakwe waidi walongole, 2awagamba, “Hitani hekaya ikulongozi kwenyu, aho nambwile mpunda italizwe na mwana mpunda ywakwe. Zifunguleni mnigaile. 3Uneva mntu anawauzani chochose, mgambeni, ‘Zumbe awaunga,’ naye nawalekele aho.”

4Mbuli ino ilaila chani yadya yalongigwe ni muwoni yachinte.

5“Ugambileni umzi wa Sayuni.

Kaula seuta ywako akwizila!

Ni mnyanyahala naho kakwela mpunda

na mwana mpunda.”

6Ivyo, wadya wanampina waita niyo wadamanya saviya Yesu awasigile wadamanye. 7Wegala mpunda na mwana mpunda, watandika izi suche zawo mlanga mwe zimpunda, Yesu naye niyo ekala mlanga. 8Fyo kulu dya wantu ditandika izisuche zawo mwe isila, watuhu wafyola matambi ya miti na kuyatandaza mwe isila. 9Mafyo ya wantu ya mlongwela Yesu, wadya nawo wakumtimila hanyuma wagutila, “Jimbiko kwa mwana ywa Daudi! Ajimbikwe uyo akwiza kwa zina dya Zumbe! Jimbiko kwa Chohile!”

10Umo Yesu akengila Yelusalemu, wantu wo umzi umjima wabwikana moto. Wantu wauza, “Yuno ni yuhi?”

11Amafyo yahitula, “Yuno ni muwoni Yesu, kalawa Nazaleti si ya Galilaya.”

Yesu mwe Nyumba ya Chohile

Mako 11:15-19; Luka 19:45-48; Yohana 2:13-22

12Yesu engila mwe Nyumba nkulu ya Chohile, awabalaziza kuse wantu wendile wakataga na kugula vintu mndani umo. Kahitula izimeza za wadya wendile wakavunjizana hela na vigoda vya wadya wendile wakataga wasuwamanga. 13Awagamba, “Iwandikwa mwa Mawandiko Yakukile kugamba Chohile kalonga, ‘Nyumba ya Chohile naitangwe nyumba ya kumlombeza Chohile.’ Mna nyuwe mwitenda ‘Nyumba ya kwefisiza wabavi.’ ”

14Matuntu na waholomale wambasaga uko kwe Nyumba nkulu ya Chohile, niyo awahonya. 15Wakulu wa walavyantambiko na wahinya Sigilizi wehiwa weze wawone izimpituko adamanye Yesu, hamwenga na wana wakuguta mwe Nyumba nkulu ya Chohile, “Ntunyo kwa Mwana ywa Daudi!” 16Ivyo wamuza Yesu, “Togola, weva icho wakulonga?”

Yesu ahitula, “Heye, neva! Hamsomile mawandiko yano? ‘Kuhinya wana na wazana wachembe kutogola viya vikuwagila,’ ”

17Yesu awasa nakubula kuse ko mzi wa Besaniya, agona uko.

Yesu aligita mtini

Mako 11:12-14, 20-24

18Umo Yesu emwesila akauya komzi nomtondo nakalumwa nisala. 19Awona mtini umwenga mnkanda mwe isila, niyo aubasa mna kaubwila hewina tunda dyodyose, na mani ayodu. Ivyo augamba, “Haweleke naho matunda mazuwa yose!” Aho udya umtini unyala.

20Wanampina weze wawone niyo wehelwa, wauza, “Umtini uno usunguza kunyala vivihi?”

21Yesu ahitula, “Nawagambilani chindedi, uneva mnazumila hemwina nkama, namdahe kudamanya vino nidamanye mo mtini uno. Naho sivyo vino du, mna namdahe hata kulonga ko lugulu luno, ‘Ng'oka ukedule mwe bahali,’ naho navitende ivyo. 22Uneva mwazumila, namhokele chochose mkulombeza mo kumlombeza Chohile.”

Kuuza mwe udahi wa Yesu

Mako 11:27-33; Luka 20:1-8

23Yesu engilaga mwe Nyumba nkulu ya Chohile, umo akahinya, wakulu wa walavyantambiko na wadalahala wa wantu wambasa wamuza, “Wadamanya mbuli zino kwa udahi wa yuhi? Naho ni yuhi akwinkile udahi uno?”

24Yesu awahitula, “Naniwauzeni swali dimwenga, mnanihitula, naniwagambileni nadamanya mbuli zino kwa udahi wa yuhi. 25Nigambilani, udahi wa Yohana wo kubatiza walawaga kuhi? Walawaga kwa Chohile hegu walawaga kwa wantu?”

Wakonga kulosana wowo wenye kwa wenye, “Chigambe mbwani? Uneva chinahitula, ‘Ulaila kwembingu,’ naachigambe, Ni mbwani naho hamwamzumilaga Yohana?” 26Mna chinagamba, “kulaila kwa wantu, chogoha wantu viya nawatende, kwaviya wantu wose wamzumila Yohana kugamba ni muwoni.” 27Ivyo wamhitula Yesu, “Hachivimanyize.”

Niyo awagamba, Miye nami saniwagambileni nadamanya mbuli zino kwa udahi wa yuhi.

Mliganyo wa wana waidi

28“Haluse, mwafanyanya vihi kwa dino? Kwendaga na mntu yumwenga endaga na wanawe waidi. Uyo niyo amgamba mwanawe ywa nkongo kugamba, ‘Mwanagu, dyelo hita ukadamanye ndima kwe nkonde ye mizabibu.’ 29Niyo ahitula, ‘Sikunga,’ Mna nyumani niyo ahitwila fanyanyi zakwe niyo aita. 30Yudya tati ya mntu niyo ambasa mwanawe ywa kaidi amgambila seiviya amgambile yudya ywe nkongo. Uyo niyo amhitula, ‘Heye Zumbe,’ mna haitile. 31Togolani, niyuhi mgati mwa wano waidi adamanye viungile tati yakwe?”

“Ywa nkongo,” Wahitula.

Ivyo Yesu awagamba, “Nawagambilani chindedi, wachisanya kodi na wachilanga na wawalongweleni kwingila mo Useuta wa Chohile. 32Kwaviya Yohana ezaga kwenyu kuwalagisa sila ya kuwoneka wedi, nyuwe hamumzumile, mna wachisanya kodi na wachilanga wamzumilaga. Hata umo mwawonaga yano, hamweile fanyanyi zenyu na kumzumila.”

Mliganyo wa walimi mwe nkonde ye mizabibu

Mako 12:1-12; Luka 20:9-19

33Yesu agamba, “Tegelezani mliganyo mtuhu, kwendaga na mntu mta nkonde ahandaga mizabibu, niyo aizungulusiza mnulu, asimba bome dya kufumbwila zabibu nakuzenga mnala. Niyo alekeila walimi inkonde iyo nakutamba. 34Chipindi cho uvuni chize chibule, asigila wandima wakwe kwa wadya walimi, wakachisanye ulozo wakwe. 35Wadya walimi niyo wawagwila wandima wakwe, wamtowa uyumwenga, mtuhu wamkoma, mtuhu naye wamtowa mayuwe. 36Yudya mntu naho egala wandima watuhu walozize, kujinka wadya we nkongo, wadya walimi wawausa chisimo saichiya. 37Kokukomeleza amwigala mwanawe kwawo, akagamba, ‘Ichindedi nawamtunye mwanangu.’ 38Mna wadya walimi weze wamwone yudya mwana, wegamba, ‘Yuno nuyo mlisi we nkonde. Chimkomeni chiguhe ulisi wakwe!’ 39Ivyo wamgwila, wamdula kuse kwe nkonde ye mizabibu niyo wamkoma.”

40Yesu auza, “Haluse, aho akwizila Zumbe mwenye nkonde ye mizabibu nawadamanye chibwani wadya walimi?”

41Wahitula, “Ichindedi nawakome wadya wantu wehi, niyo enka inkonde ye mizabibu walimi watuhu, wakunga wamwinke ulozo wakwe mwe chipindi chikungwa.”

42Yesu awagamba, Hamwasomaga viya Mawandiko Yakukile yakulonga?

Yuwe dilemelwe ni wazesi

dihitukila dikungisiswa mwa yoseni.

Ulosi uno ulaila kwa Zumbe,

nawo ni maula mwa meso yetu?

43“Yesu ajeleka, Ivyo nawagambilani, namhokwe Useuta wa Chohile niyo wenkwa wantu watuhu sawo Wayahudi weleke matunda yawagile. 44Akunga agwe mwe diyuwe naavunike vunike, na uyo dikunga dimfunte nadimtiginte tiginte.” Mawandiko matuhu hayana uno msitali.

45Wakulu wa walavyantambiko na Mafalisayo, weva miliganyo ya Yesu, wabunkula kugamba awalonga wowo. 46Ivyo wazungula ubala wakumgwila. Mna nawakogoha amafyo ya wantu wakumwona Yesu sa muwoni.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index