Search form

Matayo 22

Mliganyo wa Ngasu ya Nyinka

Luka 14:15-24

1Yesu alonga nawo kwa miliganyo, akagamba. 2“Useuta wa kwembingu uligana sa vino. Kwendaga na seuta amdamanyize mwanawe wa chilume nyinka. 3Kasigila wandima wakwe wawetange wadya wagonekwe kwe nyika, nawo niyo walemela kwiza. 4Ivyo asigila wandima watuhu akagamba, ‘Ngasu yangu yajika, ng'ombe zangu na vinonile vichinjwa kale, na vyose viheza kale. Soni kwe ngasu ye nyinka!’ 5Mna awajeni wagonekwe hawaitolotoze niyo wadamanya zawo, yumwenga kaita kwe nkonde yakwe, mtuhu kwediyombe dyakwe, 6wasigale niyo wawagwila wadya wandima wakwe, wawahuta na kuwakoma. 7Yudya seuta niyo ehiwa vidala, egala wankondo wakwe wakomile wadya wakomi na kuutimpa moto umzi wawo. 8Akaheza awagamba wandima wakwe, ‘Inyinka yemalanya kale, mna sawo wadya wagonekwe nawo wawagile kudya. 9Hitani kwe zisila mpanda muwetange wose mkunga muwabwile weze kwe nyinka.’ 10Ivyo wandima waita kwezisila wawachisanya wantu wose wawawone, wehiye na wedi, nyinka niyo yamema wajeni.

11“Mna seuta eze engile kukaula wajeni, niyo abunkula mntu hevikile suche ye nyinka. 12Amuza, ‘Mbuyangu, kwingila vivihi hano hwivikile suche ye nyinka?’ Mna uyo mntu halongile dyodyose. 13Niyo seuta awagamba wandima wakwe, ‘Mtalizeni mwe mikono na mweviga, mumdule kuse kwe chiza. Uko naile na kusiginta meno yakwe.’ ”

14Yesu akomeleza, “Kwaviya wagonekwe ni waloza, mna wasagulwe ni wajeche.”

Swali mwe kuliha kodi

Mako 12:13-17; Luka 20:20-26

15Mafalisayo niyo waita wakaike ubala wa kumgwila Yesu mo ulosi wakwe. 16Wasigila wanampina wakwe hamwenga na wantu wa Helode. Wagamba, “Mhinyi, chimanya kugamba weye walonga chindedi. Wahinya ichindedi mwe viya akunga Chohile kwa chausa cha wantu, kuno hwikogoha viya watuhu wakufanyanya, kwaviya hukusinya viya mntu eli. 17Chigambile, wafanyanya vihi? Ni vyedi mwe sigilizi yetu kuliha kodi kwa mkulu ywa Chilumi hegu bule?”

18Mna Yesu, niyo amanya ubala wawo wihiye, agamba, “Nyuwe wasongaganyi! Ni mbwani mkunijeza? 19Nilagisani hela yo kulihila kodi!”

Niyo wamwigaila hela, 20awauza, “Sula ne dizina ni vya yuhi?”

21Wahitula, “Ni vya Mkulu ywa Chilumi,”

Ivyo Yesu awagamba, “Ni vyedi, mwinkeni Mkulu ywa Chilumi viya vimuwagile, na Chohile vikumuwagila Chohile.”

22Weze weve ivyo, niyo wehelwa, wamleka wahalawa.

Mbuli ya uyuso

Mako 12:8-27; Luka 20:27-40

23Mwe dizuwa idyo Masadukayo wamwenga wamwitila Yesu wakalonga kugamba wantu hawauyuke. 24Wagamba, “Mhinyi, Musa alongaga kugamba mntu hena mwana akabanika, mlukolo ywakwe ampale mnamuwe, chani amwelekele wana. 25Haluse, kwendaga na walukolo mfungate. Ywankongo asolaga, niyo abanika. Kwaviya na hena cheleko, niyo amwasiza mlukolo ywakwe mkaziwe. 26Chintu icho kimlaila ywa kaidi na ywa katatu, vita ivyo kubula ywa mfungate. 27Ko uhelo yudya mvyele niyo abanika. 28Haluse chigambe mwe dizuwa dyo uyuso, mvyele yudya na atende wa yuhi? Woseni nawamsola.”

29Yesu awahitula, “Mwagilisa! Nikwaviya hamyamanize mawandiko hegu nguvu za Chohile. 30Kwaviya mwe zuwa dya uyuso wantu, hawasole hegu kusolwa, nawekale saviya wandima wa kwembingu. 31Mna mwe wabanike uyuso, hamsomile viya Chohile awagambilaga?, 32‘Miye nuyo Chohile ywa Bulahimu, nuyo ywa Isaka, naho nuyo ywa Yakobo.’ Ni Chohile ywa wajima, suyo ywa wabanike.”

33Idifyo dya awantu dize dive vino, wehelwa amahinyo yakwe.

Sigilizi Nkulu

Mako 12:28-34; Luka 10:25-28

34Mafalisayo weze weve kugamba Yesu kawatenda Masadukayo wanyamale waswese dya kulonga, Mafalisayo niyo wekala hamwenga, 35yumwenga mwawo, mhinya Sigilizi, amjeza Yesu kwa kumuza. 36Amuza, “Mhinyi, Isigilizi nkulu ni ihi?”

37Yesu ahitula, “ ‘Munge Zumbe Chohile ywako kwa moyo wako wose, kwa ujima wako wose, na kwa umanyi wako woseni.’ 38Ino niyo Isigilizi inkulu naho niyo yankongo. 39Sigilizi ya kaidi ya kusinyisa sa iyo, ‘Munge mtuhu saviya ukweunga mwenye.’ 40Sigilizi yose ya Musa na mawandiko ya wawoni ikala mwe zisigilizi mbili zino.”

Mbuli ya Kulisito Mkombola alongigwe ni Chohile

Mako 12:35-37; Luka 20:41-44

41Umo Mafalisayo wamwenga weze wadugane, Yesu niyo awauza, 42“Mwafanyanya vihi mwa Kulisito Mkombola? Kalaila mo ulukolo lwa yuhi?”

Wahitula, “Ni mlukolo ywa Daudi,”

43Yesu auza, “Ni mbwani naho, Muye wa Chohile ukamwingila Daudi kumwitanga ‘Zumbe’? Daudi agambaga,

44‘Zumbe alongaga kwa Zumbe ywangu.

Ikala hano kulume kwangu

kubula niwaike wehi wako mwe viga vyako.’

45Uneva haluse Daudi kamwitanga ‘Zumbe’, Kulisito Mkombozi atenda vivihi mlukolo ywa Daudi?”

46Hahalaile adahile kumhitula Yesu, kulaila mwe dizuwa idyo, hahali ajezize kumuza naho.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index