Search form

Matayo 24

Yesu Alonga Uvuni wa Nyumba ya Chohile

Mako 13:1-2; Luka 21:5-6

1Yesu nakafosa mwe Nyumba nkulu ya Chohile naho na akahalawa umo wanampina wakwe wambasize chani wamlagise mazengo ye mwe Nyumba ya Chohile. 2Auza, “Mwayawona yano yose? Nawagambilani chindedi, hano hadisigale yuwe mlanga mwe mnyawe, chila dimwenga nadidulwe hasi.”

Nkunto na Masulumizo

Mako 13:3-13; Luka 21:7-19

3Umo Yesu endaga ahumule ko Lugulu lwa Mizeituni, wanampina wakwe wambasaga kwa chinyele, wauza, “Chigambile, mbuli zino nazilaile ini? Ni chilagiso chani chokwiza kwako, na udumo we isi?”

4Yesu ahitula, “Msinyise, mntu ase kuwadanta. 5Kwaviya wantu walozize nawalaile waketanga kwa zina dyangu, wakagamba, ‘Miye nuyo Kulisito Mkombola!’ Nawo na wadante walozize. 6Namwive mbuli za nkondo na hambwe hambwe dya nkondo, kaulani, msekutiswa, kwaviya ayo yaungwa yalaile, mna udya udumo haunati. 7Si naitowane na si ntuhu, useuta nautowane na useuta. Nakutende na gumbo, na visingisa chila hantu. 8Yose ayo nayekale saviya usungu wa nkongo wa kwefungula mwana.

9“Vikajika namlavigwe chani msulumizwe, nakukomwa, nanywi namwihiwe ni wantu wa si ntuhu zose kwa chausa changu. 10Mwe ichipindi icho walozize nawahige uzumizi wawo naho nawaihiwane na kulemana. 11Nawalaile wawoni wadanti walozize, wakunga wawadante wantu walozize. 12Kwa chausa cha kujenyela kwa wihi, uungi wa wantu walozize nauhunguke. 13Mna mntu akunga ajijimize kubula kodumo nuyo akunga akombolwe. 14Naho Mbuli Yedi ya Useuta nailongwe mwe isi yose, utende ukuzi kwa wantu we si ntuhu yose, aho naho udya udumo naubule.

Chintu chihiye chikudaha kubalanga

Mako 13:14-23; Luka 21:20-24

15“Namumwone uyo akwitangwa ‘Ihizo dya ubanasi’ chilongingwe ni muwoni Danieli. Nachichimale hantu hakukile.” Akusoma na abunkule! 16Niyo wose we mwe isi ya Yudeya, nawasumkile ko lugulu. 17Yudya ekulanga kwedigulu asekusela kuviguha vintu vimwenyumba yakwe, 18Naho ekwenkonde, asekuya kunyuma kuguha suche yakwe. 19Nawamanye wenye watanda na wakonkeza mwa mazuwa ayo! 20Mlombezeni Chohile, chani kuguluka kwenyu kusekutenda mwempeho, hegu mwe zuwa dya kuhumula. 21Kwaviya nakutende na nkunto nkulu, idya heinati kulaila kukongela isi heinati kumbwa kubula vino haluse, naho hazize zilaile vituhu. 22Hegu Chohile hahunguze mazuwa ayo ye zinkunto hahendile na mntu hata yumwenga ahonile mwe file. Mna kwa chausa cha wantu wakwe asagule, Chohile nayahunguze mazuwa ayo.

23“Naho, mntu akawagambani, ‘Kaula, Kulisito ehano!’ Hegu ‘Ekudya!’ Msekumzumila. 24Kwaviya nawalaile makulisito wadanti, na wawoni wadanti, nawo nawadamanye mpituko nkulu na vilagiso, chani, vikadahika, wawadante hata wantu wasagulwe ni Chohile. 25Kaulani, silongola kuwagambilani yakwiza.

26“Ivyo, uneva wantu wakawagambani, ‘Kaulani, ekwenyika!’ Mse kwita uko, hegu wakawagambani, ‘Kaulani, kefisa kuno!’ Msekuzumila. 27Kwaviya ni saviya lumwemwe lukumulika ulailo wa zuwa lukawoneka uswelo wa zuwa, ivyo nivyo na kutende kwiza kwakwe Mwana ywa Mntu.

28“Kwaviya hohose hana chimba, naho nayadugane magushu.

Kwiza kwa Mwana ywa Mntu

Mako 13:24-27; Luka 21:25-28

29“Mna Aho, vikajinka ukukunta mwa mazuwa ayo, zuwa nadijelwe chiza, mnenge haulangaze, ntondo nazigwe kulaila kwembingu, nguvu za kwembingu nazisingisike, 30Naho nachiwoneke chilagiso cha Mwana ywa Mntu kwembingu, naho wantu wose we isi nawaile, nawo nawaile Mwana ywa Mntu akeza mlanga mwa maingu hamwenga na nguvu za ukulu ulozize. 31Naawasigile wandima wa kwembingu wakwe hamwenga na izwi kulu dya gunda, nawo nawawachisanye wasagulwa wakwe kulaila ntendele nne, kulaila ko udumo uno kwita ko udumo uno.

Hinani kulawana na Mtini

Mako 13:28-31; Luka 21:29-33

32“Ivyo ko mti ukwitangwa mtini mhine mliganyo, tambi dyakwe dikasuka mani na kubwalika mwamanya kugamba chipindi cha fula chihajihi, 33Seivyo nanywi, mkayawona ayo yose, bunkulani kugamba Mwana ywa Mntu ehaguhi na kwiza. 34Nawagambilani chindedi, vintu vyose vino navilaile umo wantu wa haluse hawanati kubanika. 35Mbingu ne isi na vijinke, mna mbuli zangu hazomboke ng'o.

Hahali amanyize idizuwa ne isa

Mako 13:32-37; Luka 17:26-30, 34-36

36“Hahali mntu yoyose amanyize idizuwa idyo na chipindi, hata wandima wa kwembingu hata Mwana, mna Tate ichedu nuyo amanyize. 37Saviya vyendaga mwa mazuwa ya Nuhu, nivyo navitendeke kwiza kwakwe Mwana ywa Mntu. 38Saviya mwa mazuwa hevinati kulaila galika wantu wendaga wakadya, na kunywa, wakasola na kusolwa, vikabula zuwa diya Nuhu engilaga mwe ngalawa nkulu, 39wasekumanya, niyo galika yeza, yawaguha wose, nivyo na kutendeke kwiza kwakwe Mwana ywa Mntu. 40Wantu waidi nawatende kwenkonde, yumwenga na aguhigwe yumwenga asigwa. 41Wavyele waidi na watende wabunda, yumwenga aguhigwa, yumwenga asigwa. 42Ivyo chelezani, kwaviya hammanyize aho neezile Zumbe dyenyu. 43Mna mmanye mbuli ino, uneva mta nyumba amanyize hadya nezile mbavi, nakacheleza, naho halekile inyumba yakwe ivunwe. 44Kwe chausa icho nyuwe nanywi mwikale mhezize, kwaviya mwe saa hemwimanyize Mwana ywa Mntu eza.

Mndima ywedi hegu Mndima aihiye

Luka 12:41-48

45“Elo ni yuhi mndima mkanuni mta fanyanyi, yudya zumbe dyakwe nakamwika mwe nyumba yakwe, awenke wantu nkande mwe chipindi chikuwagila? 46Chinyemi china yudya mndima yudya hadya zumbe dyakwe akwizila na ambwile adamanya ivyo. 47Nawagambilani chindedi naamwike atende mdimi mkulu mo wakwe wose. 48Mna mndima yudya aihiye akagamba mo moyo wakwe, ‘Zumbe dyangu akawa ukwiza,’ 49Naho niyo akonga kuwatowa wandima weyawe na kudya na kunywa hamwenga na wakozi. 50Zumbe dyakwe umndima uyo neeze zuwa hedimanyize, na chipindi hemanyize. 51Namtowe vitendese na kumsulumiza seiviya na wantu wasongaganyi, akamwika hantu hendilo na kusiginta meno.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index