Search form

Matayo 27

Yesu egalwa kwa Pilato

Mako 15:1; Luka 23:1-2; Yohana 18:28-32

1Kwize kuche, wakulu wa walavyantambiko wakulu wose na wadalahala wa wantu wadamanya ulosi kulanga Yesu chani wamkome. 2Wamtaliza minyolo, wamguha na kumwigala kwa Pilato, asagulwe ni Mkulu ywa Lumi.

File ya Yuda

Ntendwa 1:18-19

3Umo Yuda, yudya amhituke, eze awone kugamba wamkantila kale Yesu, niyo awona usungu mo moyo, avuza yadya amatundu milongo mitatu, kwa wakulu wa walavyantambiko na wadalahala. 4Agamba, “Sidamanya wavu kumlavya mntu hena masa akomwe!”

Mna wowo wagamba, “Idyo suwe hadimwetu idyo naumanye mweye!”

5Niyo azidula ziya izihela Kwenyumba nkulu ya Chohile, ahalawa aita akwenyulika,

6Wakulu wa walavyantambiko waziguha ziya izihela, wagamba, “Sivyo vyedi mwe sigilizi yetu kuzijela izihela zino mwe shanduku dye Nyumba nkulu ya Chohile, kwaviya ni hela ya sakame.” 7Niyo walosana wevana wagule nkonde ya mufi watenda hantu hakuzikila wajeni. 8Ivyo nivyo vikuleka kubula dyelo nkonde iyo yetangwa Nkonde ya Sakame.

9Nivyo ichintile mbuli ya ulosi ulongigwe ni muwoni Yelemiya, akagamba, “Nawaguha vihande milongo mitatu ya hela, nayo maliho ya wantu wa Izulaeli wazumilaga kumliha, 10na wazigwila nkonde ya mufi, enga viya Zumbe anisigilaga.”

Pilato amuza Yesu

Mako 15:2-5; Luka 23:3-5; Yohana 18:33-38

11Yesu nakachimaliswa houso wa Pilato, mkulu ywa mkowa, ivyo mkulu wa mkowa amuza, “Weye nuyo seuta ywa Wayahudi?”

Yesu amhitula, “Walonga weye,” 12Mna wakulu wa walavyantambiko na wadalahala weze wamlongele hahitule mbuli yoyose.

13Ivyo Pilato amuza, “Vino hukwiva izimbuli izo zose wakukulongela?”

14Mna Yesu hahitule hata mbuli imwenga, itenda mkulu ywa mkowa ehelwe vidala.

Yesu akantilwa kukomwa

Mako 15:6-15; Luka 23:13-25; Yohana 18:39, 19:16

15Nawazwela mwe Ngasu ya Pasaka Mkulu ywa Chilumi awalekeila Wayahudi mfugwa yumwenga wakumunga. 16Mwe ichipindi icho nakuna mfungwa amanyike vidala, zina dyakwe nuyo Balaba.

17Ivyo wantu weze wadugane hamwenga, Pilato niyo awauza, “Mwaunga ni walekeile yuhi mwa wano waidi, Balaba hegu Yesu akwitangwa Kulisito Mkombola?” 18Kwaviya na kamanya kugamba na wamlavya Yesu kwa chausa cha finju.

19Umo Pilato ekale mwe chigoda che nkanto, mkaziwe amwigailaga ulosi kugamba, “Usekutenda na mbuli na yuno awoneke ni ywedi, kwaviya dyelo siwonesa vidala mwe sozi, kwachausa chakwe.”

20Mna wakulu wa walavyantambiko na wadalahala waluvya idifyo dya wantu waunge alekelwe Balaba, Yesu akomwe. 21Mna Pilato auza idifyo, “Ni yuhi mwa wano waidi mkunga ni walekeile?”

Wahitula, “Balaba!”

22Pilato awauza, “Haluse nimtende mbwani Yesu akwitangwa Kulisito Mkombola?”

Wose wagamba, “Asulumizwe mo msalaba.”

23Mna Pilato auza, “Ni mbwani?” Kakola masa yani?

Waguta vidala, “Asulumizwe mo msalaba!”

24Umo Pilato eze amanye hamna dyodyose, dikujenda naho nkumbizi nazikakonga, niyo aguha mazi, ahaka mwe mikono yakwe mwa meso ye idifyo dya wantu, agamba, “Miye simuli mwe file ya yuno mntu, nammanye wenye.”

25Wantu wose wahitula wagamba, “Sakame yakwe itende mlanga mwetu hamwenga na wenetu!”

26Niyo Pilato awalekeila Balaba. Eze aheze kumunga Yesu ahutwe nkome, amlavya chani asulumizwe mo msalaba.

Wankondo Wambela Yesu

Mako 15:16-20; Yohana 19:2-3

27Niyo wankondo wa Pilato wamwingiza Yesu mwe nkambi ya wankondo wa Chilumi, niyo woseni wamzunguluka. 28Wamvula izisuche zakwe, wamvisa suche ya Chiseuta. 29Niyo waluka chilemba cha miwa, wamvisa mo mtwi, ko mkono wakwe wakulume, wamwikiya tete. Wamfikila madi ho uso wakwe, wamtila wakagamba, “Ndamsa Seuta ywa Wayahudi!” 30Wamtwela mate, waguha diya iditete, wamhuta huta nadyo ko mtwi. 31Weze wabinde kumtila, niyo wamvula idya isuche ye Chiseuta, wamvika suche zakwe, wamwigala ko kumsulumiza mo msalaba.

Yesu atungikwa mo msalaba

Mako 15:21-32; Luka 23:26-43; Yohana 19:17-27

32Umo wakaita, wabwila mntu yumwenga Mkilene zina dyakwe nuyo Simoni, mwikazi ywa Kilene, wamhimbiliza enule msalaba wa Yesu. 33Niyo wabula hantu hakwitangwa Goligota, nuko kugamba, “Hantu ha Ngobela ya mtwi.” 34Wamnywesa divai ihangaywe na chintu chisungu, mna Yesu eze alume, alemela kuinywa.

35Weze waheze kumsulumiza, niyo wasangilana suche za Yesu kwa kuzitoila tegatega. 36Niyo wekala wamdima. 37Halanga ho mtwi wakwe mo msalaba waika wandiko kukantilwa kwakwe, viwandikwa, “Yuno nuyo Yesu, Seuta ywa Wayahudi.” 38Wapolaganyi waidi niyo wasulumizwa hajihi na Yesu mwe misalaba yawo, yumwenga ntendele ya kumoso mtuhu kulume.

39Wantu wendile wakajinka hantu aho wamhuluta, wakasingisa singisa imitwi yawo, wakagamba, 40“Weye ukudaha kutula Nyumba nkulu ya Chohile na kuizenga kwa mazuwa matatu, haluse kwehonye mwenye. Hegu weye wi Mwana ywa Chohile, sela mo msalaba.”

41Seivyo na wakulu wa walavyantambiko hamwenga na wahinya Sigilizi na wadalahala na wamtila wakagamba, 42“Kahonya watuhu, mna hakudaha kwehonya mwenye, hambwe yeye ni seuta ywa Waizulaeli, hegu ni chindedi na asele haluse mo msalaba naswi nachimzumile. 43Nakamwegamila Chohile na kugamba hambwe ni Mwana ywa Chohile, haluse Chohile na mwambule hegu amunga.” 44Seivyo wadya wapolaganyi wasulumizwe mo msalaba hamwenga nauyo wamhuluta.

File ya Yesu

Mako 15:33-41; Luka 23:44-49; Yohana 19:28-30

45Kukongela sa mtandatu nomsi, chiza nachigubika isi yose vibindile ma sa matatu. 46Ize ibule mwe sa chenda ya chisingi, Yesu niyo aila kwa izwi kulu, “Eloi, Eloi, lama sabakisani?” Nuko kugamba, “Chohile, Chohile, nimbwani kunasa?” 47Umo wadya wachimale hadya weze weve ivyo niyo wagamba, “Amwitanga Eliya!” 48Yumwenga ywawo aguluka aguha lendele, aditweza mwe siki, aika mlanga mwe tete niyo amwinka anywe.

49Watuhu wagamba, “Leka, chikaule hegu Eliya neze amwambule!”

50Yesu naho agututisa na kuhema muye wa nkomelezo.

51Aho paziya dye Nyumba nkulu ya Chohile dyatatuka hagati, kukongela kulanga kubula hasi. Si niyo yengilwa nichisingisa, mayuwe makulu yatulika. 52Mbila zagubuka, na wantu wa Chohile walozize wabanikaga chikale wauyuswa. 53Weze wauyuke mwe zimbila zawo, naho Yesu eze auyuke niyo wengila Yelusalemu mo mzi Ukukile, wantu walozize wawawona.

54Ivyo yudya mkulu ywa wankondo, na wadya wendile wehamwenga nauyo wakamdima Yesu, weze wawone ichisingisa cheisi na mbuli zilaile, wogoha vidala, wagamba, “Chindedi mntu yuno nani Mwana Chohile.”

55Hantu aho hendaga na wavyele walozize wakasinya luhale hale, awo niwadya wamtimile Yesu kukongela Galilaya, wakamsankanila. 56Mgati mwawo endaga Maliyamu Magidalena, Maliyamu mami yawo dya Yakobo na Yusufu, hamwenga na mami yawo wana wa Zebedayo.

Mazisi ya Yesu

Mako 15:42-47; Luka 23:50-56; Yohana 19:38-42

57Ize ibule chisingi, eza mgoli yumwenga mntu ywa Alimataya, zina dyakwe nuyo Yusufu, endaga mwanampina ywa Yesu. 58Amwitila Pilato akalombeza enkigwe umwili wa Yesu. Ivyo Pilato azumila enkigwe. 59Yusufu aguha udya umwili wa Yesu, auvisa sanda ikukile, 60awika mndani mwe mbila yakwe asongolaga mwe luwe. Niyo afingilisa yuwe kulu divugala ulwivi lwe mbila, niyo ahalawa. 61Maliyamu Magidalena, na yudya Maliyamu mtuhu nawekala wakakaula kwe mbila.

Wamizi we mbila

62Zuwa dikutimila nani zuwa dya Kuhumula, wakulu wa walavyantambiko na Mafalisayo nawambasa Pilato, 63wagamba, “Zumbe, chakumbuka kugamba yudya mdanti nakagamba umo endaga mjima, ‘Yanabula mazuwa matatu naniuyuke.’ 64Ivyo sigila imbila idimwe dibule zuwa dya katatu chani wanampina wakwe wanase kumbawa na kuwagamba wantu kugamba kauyuka. Udanti uno we nkomelezo nautende wiha vidala kujinka udya wankongo.”

65Pilato awagamba, “Hayani, mkamile imbila sevyo na mmanye.”

66Ivyo niyo waita, wayamila imbila, wakanda hula mwe diya idiyuwe hamwenga na wadya wankondo waidi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index