Search form

Matayo 3

Kulonga kwa Yohana Mta kubatiza

Mako 1:1-8; Luka 3:1-18; Yohana 1:19-28

1Mazuwa ayo Yohana Mta kubatiza alaila kwe nyika ya Yudeya na kukonga kulonga. 2Agamba, “Kweileni masa yenyu, kwaviya Useuta wa kwembingu wi hajihi!” 3Yohana nuyo mntu alongagwa ni muwoni Isaya akagamba,

“Izwi dya mntu aguta kwe nyika,

‘Malanyani sila ya Zumbe,

chulusani sila zose akunga ajinkile!’ ”

4Suche za Yohana zadamanyagwa kwa mazoya ya ngamiya, mwe chigudi chakwe avalaga msipi udamanywe kwa nchingo. Nkande yakwe nani sije na uchi. 5Elo wantu kulaila ntendele zose za Yudeya wambasaga Yohana kulaila Yelusalemu na kolongo dyose dyo mto Yolodani. 6Weze weile amasa yawo, niyo awabatiza mo mto Yolodani.

7Yohana eze awone Mafalisayo na Masadukayo walozize wakeza chani awabatize, awagamba, “Nyuwe welekwa wa nyoka! Ni yuhi awagambileni mwadaha mwenege nkanto ya Chohile akunga aigale kwenyu? 8Elo lagisani kwa ntendwa zedi kugamba mweila masa yenyu. 9Naho msekufanyanya kugamba mwadaha mwegombele mkagamba Bulahimu ni tati yetu. Nawagambilani kugamba Chohile adaha kuguha mayuwe yano nakuyatenda welekwa wa Bulahimu! 10Hoya imalanywa kale kukanta masina ye miti, chila mti haukweleka matunda yedi naukantwe na kudulwa mo moto. 11Miye nawabatizani kwa mazi kulagisa kugamba mweila masa, yudya neze umo haheza miye nawabatizeni kwa Muye Ukukile na kwa moto. Ni mkulu kujinka miye, naho sikuwagila kwinula vilatu vyakwe. 12Ana lungo mo mkono wakwe kuhetela nkande zoseni. Ngano yakwe naike mwe digulu, mna mahofya nayoke mo moto haukusila.”

Ubatizo wa Yesu

Mako 1:9-11; Luka 3:21-22

13Chipindi icho Yesu niyo eza kulaila Galilaya kubula mo mto wa Yolodani chani abatizwe ni Yohana. 14Mna Yohana nakonga amchinde akamgamba, “Miye nuyo hungwa nibatize niweye,” “mna kwiza kwangu!”

15Mna Yesu amhitula, “Leka vitende ivyo haluse. Mwe isila ino nachidamanye vyoseni viwoneke vyedi kwa Chohile.” Ivyo Yohana azumila.

16Aho Yesu eze abatizwe, afosa mwa mazi. Niyo imbingu yagubuka, na kuwona Muye wa Chohile ukasela saviya suwamanga nakumlangaza. 17Niyo izwi dyalonga kulaila kwe imbingu, “Yuno nuyo mwanangu akuniwagila hungisa.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index