Search form

Matayo 6

Mahinyo ya kulavya kwa watakunga

1“Msinyise msekudamanya wedi mwa meso ya wantu, chani wawasinyeni, kwaviya mnadamanya ayo hamkuhokela ntunyo kwa Tati yenyu ywa kwembingu.

2“Ivyo umo ukenkiza malavyo, usekuvila gunda kwa mntu yoyose saviya wasongaganyi wakulombeza mwe nyumba zo kuvikila na mwe sila, chani watunywe ni wantu. Nawagambilani ichindedi, wahokela kale ntunyo yawo. 3Mna nyuwe mkalavya malavyo damanyani kwa chinyele, usekuleka mkono wako wa kumoso umanye chiya chikudamanywa ni wa kulume, 4Chani lavyo dyako ditende dya chinyele. Tati yako, akuwona vikudamanywa chinyele, nakutunye.

Mahinyo ya kumlombeza Chohile

Luka 11:2-4

5“Umo mkamlombeza Chohile, msekutenda saviya wasongaganyi! Waunga kuchimala wakamlombeza Chohile mwe nyumba zo kuvikila na mwe zikaya, chani wawonwe ni chila mntu. Nawagambilani chindedi wahokela kale ntunyo yawo. 6Mna ukamlombeza Chohile, ingila mwe chumba chako vugala ulwivi, niyo walombeza kwa Tati yako, hekuwoneka. Tati yako naye, akuwona vya chinyele, nakutunye.

7“Mkamlombeza Chohile, msekulonga mbuli heziligane, saviya wantu hewemzumile Chohile wakutenda, wakufanyanya chohile wawo naweve kwaviya walombezesa. 8Msekwikala sa awo. Tati yenyu kavimanya kale viya mkunga umo nyuwe hemnati kumlombeza. 9Elo msinyise ivyo mkungwa mlonge mkalombeza kwa Chohile,

‘Tati yetu ywa kwembingu,

zina dyako Dikukile ditogolwe,

10Useuta wako na wize,

hano he isi saviya vi kwembingu.

11Chinke mdyo wetu chikunga dyelo.

12Chilekeile masa yetu,

saviya chikulekeila masa chidamanyizwe ni watuhu.

13Usekuchijela mwe majezo,

mna uchambule na yudya Mwavu.

Kwaviya uzumbe ni wako na udahi na ukulu mazuwa yoseni.

Navitende ivyo.’

14“Uneva mkawalekeila wantu watuhu masa yawo wawadamanyize, Tati yenyu ywa kwembingu nawalekeileni seivyo. 15Mna uneva hamuwalekeile watuhu, Tati yenyu naye hawalekeileni masa yenyu mdamanye.

Mahinyo ya kufunga

16“Umo mkafunga, msekusinyala izi nyuso zenyu saviya wasongaganyi wakutenda. Waleka viya weli chani wamanyike kugamba wafunga. Nawagambilani, wahokela kale maliho yawo yachintile. 17Mna weye ukafunga hwi kudya, kuluguta mavuta mo uso naho uchane izi fili zako, 18chani watuhu wasekumanya kugamba kufunga, Tati yako uyodu, hekuwoneka, namanye. Tati yako, akuwona ukudamanya chinyele, nakutunye.

Ugoli Kwembingu

Luka 12:33-34

19“Msekwikiya ugoli hano he isi, ukubalangwa ni sondo na nkanga, wabavi nawo wavuna na kubawa. 20Mna, ikani ugoli wenyu kwembingu, sondo na nkanga havikudaha kubalanga na wabavi nawo hawakudaha kuvuna na kubawa. 21Kwaviya moyo wako nawikale hadya ugoli wako wili.

Ulangazi wa mwili

Luka 11:34-36

22“Meso yekala enga taa yo umwili. Uneva meso yako yawona vyedi, umwili wako mjima naulangazwe, 23mna uneva ameso yako yaiha, umwili wako nawikale mwe chiza. Elo uneva ulangazi wi mwako ni chiza, nakutende na chiza chivivihi!

Chohile na Ugoli

Luka 16:13; 12:22-31

24“Hahali akudaha kutenda mtumwa ywa mazumbe waidi, namwihiwe yumwenga nakumunga umtuhu, namtunye yumwenga nakubela umtuhu. Hamkudaha kusankanila woseni Chohile hamwenga na ugoli.

25“Vino nivyo vikuleka huwagambilani kugamba msekwogoha mwe mbuli za nkande na vya kunywa vikunga vikaleka mkatenda wajima, hegu mwe suche za mili yenyu. Vino, ujima suwo wedi kujinka nkande? Naho mwili suwo wedi kujinka suche? 26Kaulani wadege, hawakuhanda mbeyu, kuchisanya nkande nakuika mwe magulu. Mna Tati yenyu ywa kwembingu awasinya! Nyuwe hamwi wedi kujinka wadege? 27Vino hana yumwenga mgati mwenyu akudaha kujenyeza ujima wakwe hadodo, hegu utali wakwe hadodo?

28“Naho ni mbwani kwevinya mwe suche? Kaulani viya maluwa ya kumbago yakukula, hayakudamanya ndima hegu kwesumila suche. 29Mna nawagambilani kugamba hata Zumbe Sulemani na ukulu wakwe woseni nahana suche ntana sa luwa dimwenga mwe yano. 30Ni Chohile akuvisa zani dya kumbago, diya dyelo diyaho naluvi, dyokwa. Hana uchindedi utendese wa kuwavisa nyuwe? Nyuwe wata uzumizi mjeche!

31“Ivyo msekwogoha, mkagamba, ‘Nachidye mbwani? Nachinywe mbwani? Hegu nachivike mbwani?’ 32Vino nivyo ivintu hewekuzumila wakufanyanya. Tati yenyu ywa kwembingu kavimanya kugamba mwaunga vino vintu vyoseni. 33Mna kujinka yoseni, mfanyanye Useuta wa Chohile na wedi wakwe, naye nawenkeni vyoseni vituhu. 34Elo msekusankanila mbuli za luvi, neyevinye yenye. Chila zuwa dina mbuli zakwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index