Search form

Matayo 8

Yesu ahonya Mntu

Mako 1:40-45; Luka 5:12-16

1Umo Yesu eze asele kwa kagulu, fyo kulu dimtimila. 2Niyo eza mntu yumwenga mta matana amfikila madi amgamba, “Zumbe, ukaunga wadaha kunitenda nilenguswe.”

3Yesu achumiza umkono wakwe amdonta. Amgamba, “Naunga lenguswa!” Ahadya mtu uyo ahona matana yakwe. 4Niyo Yesu amgamba, “Tegeleza! Usekumgambila mntu, mna hita ukelagise kwa mlavyantambiko, chani chila mntu akuwone kugamba kuhona, lavya lavyo diya alagize Musa.”

Yesu ahonya mndima ywa Mkulu ywa Chilumi

Luka 7:1-10

5Yesu eze engile Kapelinaumu, mkulu yumwenga ywa Chilumi ambasa na kumlombeza amwabize. 6Amgamba, “Zumbe, mndima ywangu ni mnyonje kukaya, hakudaha kujenda naho alumiswa.”

7Yesu amgamba, “Nanite hamhonye.”

8Yudya mkulu ahitula, “Zumbe, bule,” “Miye sikuwagila weye wingile mwe nyumba yangu. Mna lavya ulosi du, mndima ywangu nahone. 9Miye nami ni mntu nihasi he udahi wa wakulu, naho nina wankondo watuhu wehasi hangu. Nami hamgamba yumwenga, ‘So!’ Eza, naho hamgamba mtuhu, ‘Hita!’ Aita, naho hamgamba mndima ywangu, ‘Damanya vino!’ Adamanya.”

10Yesu eze eve ayo, kehelwa nakulonga kwa wantu wakumtimila, “Chindedi nawagambilani, sinati kuwona yoyose mwe Izulaeli mta uzumizi sa uno. 11Nawagambilani kugamba, walozize naweze kulaila ko ulailo wa zuwa na mwingilo wa zuwa nakwikala hamwenga na Bulahimu, Isaka na Yakobo mwe Useuta wa kwembingu. 12Mna wadya wakunga watende mo Useuta na wadulwe kuse kwe chiza, uko nawaile na kusiginta meno.” 13Niyo Yesu amgamba yudya mkulu ywa nkondo, “Hita kaya, navitendeke saviya uzumile kwachausa chako.” Ahadya yudya mndima niyo ahona.

Yesu ahonya wantu walozize

Mako 1:29-34; Luka 4:38-41

14Yesu niyo aita kukaya kwa Petulo, uko ambwila nine vyala dya petulo, kagona mo lusazi hakudaha homa. 15Adonta umkono wakwe, ihoma yamlekela, achimala na kumsankanila. 16Chisingi chize chingile, wantu wamwigaila Yesu wantu walozize na wata mpepo. Yesu agulusa mpepo zihiye kwa ulosi nakuhonya woseni nawakalumwa. 17Adamanyaga ivyo kutenda viya alongaga muwoni Isaya vilaile, “Yeye mwenye kaguha ubovu wetu nakuguha manyonje yetu.”

Wakunga watende Wanampina wakwe

Luka 9:57-62

18Yesu eze asinye fyo dya wantu dimzunguluka, awaunga wanampina wakwe womboke ntendele ya kaidi ye diziwa. 19Mhinyi ywa Sigilizi yumwenga ambasa amgamba, “Mhinyi, miye na hutimile uko nawite.”

20Yesu amhitula amgamba, “Mauzi yana malundu na wadege wana masasa mlanga mwe miti, mna Mwana ywa Mntu hana heugono na kuhumula.”

21Yumwenga mwa wanampina wakwe amgamba, “Zumbe, ndakunileka nuye hamhambe tate.”

22Yesu amhitula amgamba, “Nitimila, waleke wabanike wahambe weyawe wabanike.”

Yesu anyamaza nkung'unto

Mako 4:35-41; Luka 8:22-25

23Yesu akwela mwe ngalawa, wanampina wakwe nawo waita naye. 24Aho wimbi kulu dyatowa idiziwa, ngalawa neimwe nkondo ya kudidimila. Mna Yesu na kagona. 25Wanampina wambasa wamwinula. Wamgamba, “Zumbe! Chikombole. Chafa!”

26Yesu ahitula, “Ni mbwani mkogohesa? Chindedi uzumizi wenyu nimdodo!” Niyo enuka na kukwahila inkung'unto namawimbi vinyamale, niyo kwatenda kwa ziziwalisa.

27Chila yumwenga kehelwa. Wagamba, “Yuno ni mntu ywani? Hata nkungunto na mawimbi vyamwiva!”

Yesu ahonya wantu waidi wata mpepo

Mako 5:1-20; Luka 8:26-39

28Umo Yesu eze abule mo mzi wa Gadala mwe ntendele ntuhu ye diziwa, adugana na wantu waidi wakulaila kwe zimbila. Wantu wadya wendaga na mpepo nkali zitendese naho nendile hahana mntu ukudaha kugwila isila iyo. 29Aho waguta, “Wachunga mbwani, weye Mwana Chohile? Kwiza kuchinka nkuto chipindi hachinati kubula?”

30Nakuna fyo dya nguluwe dikudya hajihi aho. 31Ivyo mpepo zamlombeza Yesu, “Uneva waunga uchiguluse, chigale mwe diya idifyo dye zinguluwe.”

32Yesu awagamba, “Hitani.” Ivyo zafosa nakwingila mwe zinguluwe. Fyo jima dye zinguluwe dyagulukila kwe diziwa nakufila mwa mazi.

33Wadimi nawakadima izinguluwe niyo waguluka kwita komzi, uko wakusimwila imbuli injima naviya vilaile kwa wadya wantu wata zimpepo. 34Ivyo chila yumwenga kulaila komzi kaita kumsingila Yesu, weze wamwone, wamlombeza amlawe mo umzi wawo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index