Search form

Matayo 9

Yesu ahonya mntu aholomale

Mako 2:1-12; Luka 5:17-26

1Yesu engila mwe ngalawa, alaila ntendele ya kaidi ye diziwa nakwingila komzi wakwe nakekala. 2Wantu wamwenga wamwigaila mntu aholomale, agonile mwe lusazi. Yesu eze awone uzumizi wakwe, amgamba yudya aholomale, “Mwanangu kwenke moyo, masa yako yalekeilwa.”

3Niyo wahinya Sigilizi wamwenga wawagamba, “Yuno mntu amhuluta Chohile!”

4Yesu kuno akamanya viya wakufanyanya mwe myoyo yawo, awagamba, “Ni mbwani mkufanyanya mbuli zihiye sa zino? 5Vihufu ni vihi, kugamba, ‘Masa yako yalekeilwa,’ hegu kugamba, ‘Chimala ujende’? 6Ivyo naunga mnamanye kugamba Mwana ywa Mntu ana udahi mwe isi wa kulekeila masa.” Elo amgamba yudya mntu aholomale, “Chimala, guha lusazi lwako wite kaya!”

7Uyo mntu achimala nakwita kaya. 8Umo wantu weze waviwone viya vilaile wogoha, na kumtunya Chohile kwa kumwinka udahi kwa wantu.

Yesu amwitanga Matayo

Mako 2:13-17; Luka 5:27-32

9Yesu ahalawa aho hantu, niyo ajenda jenda, awona mchisanya kodi, akwitangwa Matayo, kekala he ndima yakwe. Amgamba, “Nitimila.”

Matayo enuka na kumtimila.

10Umo Yesu akadya nkande kukaya kwa Matayo, wachisanya kodi walozize na wata masa watuhu weza nakulungana na Yesu hamwenga na wanampina wakwe he ndala. 11Mafalisayo wamwenga waviwona vino nakuwauza wanampina wakwe, “Ni mbwani mhinyi wenyu akudya na wachisanya kodi na wantu wata masa?”

12Yesu kaweva nakuwahitula, “Wantu wajima hawakunga mlaguzi, mna wadya wanyonje awodu. 13Hitani mkalonde Vikulongwa mwa mawandiko Chohile alongaga. ‘Naunga mbazi, siyo ntambiko ya nyama.’ Miye mwenye sizile kunga wadya wakwefanyanya wawoneka wedi, mna wata masa.”

Kuuza mwe kufunga

Mako 2:18-22; Luka 5:33-39

14Niyo wanampina wa Yohana Mta kubatiza wambasa Yesu, wakauza, “Ni mbwani suwe chafunga, Mafalisayo nawo wafunga, mna wanampina wako hawakufunga ng'o?”

15Yesu ahitula, “Vino wajeni wagonekwe mwe nyinka wadaha kwikala na usungu umo umwali nauswe? Havikudahika! Mna zuwa dyeza umo nyinka yo umwali nayuswe kwenyu, nawo nawafunge.

16“Hahali akusuma chilaka cha suche mpya mwe suche isakale, kwaviya chihya nachitatule suche isakale na kujela sakaza mwe isuche. 17Hahali akujela divai mpya mwe vyampa vya mikota visakale, kwaviya mikwiji naitulike, divai naitike, mikwiji naibanike. Mna divai mpya yaikwa mwe vyampa vya mikota vihya, vyoseni navikale mwe hali yedi.”

Mwana chiche ywa mkulu na mvyele

Mako 5:21-43; Luka 8:40-56

18Umo Yesu akalonga vino, mkulu yumwenga wa Chiyahudi ambasa, amfikila madi na kugamba, “Mwanangu wa chiche kabanika. Mna so ujeleke mikono yako mwakwe, natende mjima.”

19Ivyo Yesu afosa nakumtimila, wanampina wakwe nawo waita hamwenga naye.

20Mvyele nakahuma unyonje wa kulawa sakame kwa mihilimo mlongo na midi kamtimila Yesu hanyuma niyo adonta lepe dye suche ya Yesu. 21Egamba mwenye, “Uneva du ninadonta isuche yakwe, na nihone.”

22Yesu ahitukila kunyuma niyo amwona yudya mvyele, amgamba, “Kwenke moyo, mwanangu ywa chiche! Uzumizi wako ukuhonya.” Aho yudya mvyele atenda kahona.

23Niyo Yesu aita kukaya kwa yudya mkulu. Eze awone wantu wakachema nchemo za ndilo kuno fyo dya wantu wakatula lwasu, 24agamba, “Chila yumwenga afose! Yuno mwana chiche habanike, kata kugona du!” Niyo wose wamseka. 25Mna wantu weze wafose, Yesu niyo engila mwe chumba nachina umwana uyo, amtoza mkono, umwana naye achimala. 26Mbuli zo ulosi uno zijenyela mwe isi idya yose.

Yesu ahonya mantuntu waidi

27Yesu ahalawa hadya hantu, umo akajenda, mantuntu waidi wakonga kumtimila. Waguta, “Mwana ywa Daudi, chifile mbazi!”

28Yesu eze abule kukaya, wadya mantuntu waidi wambasa, niyo awauza, “Mwavizumila kugamba nadaha kuwahonya?”

Wahitula, “Zumbe, nivyo!”

29Niyo Yesu adonta ameso yawo na kugamba, “Navilaile, saviya mzumile!” 30Niyo meso yawo yagubuka. Yesu awasigila kwa nguvu, “Msekwiilonga imbuli ino kwa yoyose!”

31Mna wahalawa nakulonga mbuli za Yesu mwe isi idya yose.

Yesu ahonya chimumu

32Umo wantu wakahalawa, wantu wamwenga wamwigaila Yesu chimumu kwaviya nendile ana mpepo. 33Mna aho mpepo ize iguluswe, uyo mntu akonga kulonga, chila yumwenga kehelwa. Wagamba, “Hachinati kuwona chintu sa chino mwe Izulaeli!”

34Mna Mafalisayo wagamba, “Mkulu ywa mpepo nuyo akumwinka Yesu udahi wa kugulusa mpepo.”

Yesu afila mbazi wantu

35Yesu azunguluka kutalamkila mizi na kaya zoseni. Kahinya mwe nyumba zo kuvikila, akalonga Mbuli Yedi yo Useuta, nakuhonya wantu wata manyonje na maine yesimane. 36Eze awone fyo dya wantu, umoyo wakwe niyo wawafila mbazi, kwaviya wekala wata woga kuno wasokele, saviya ngoto hezina mdimi. 37Ivyo awagamba wanampina wakwe, “Ulozo uloza, mna wavuni ni wajeche. 38Mlombezeni Zumbe mta ywa uvuni, egale wandima kuchisanya ulozo wakwe.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index