Search form

Wafilipi 2

Unyanyahalo na Ukulu wa Kulisito

1Ujima wenyu mwa Kulisito wawatogezani naho kunga kwakwe Kulisito kwawahozani. Mna ndala hamwenga na Muye Ukukile naho mna moyo wedi naho wa mbazi kwa chila yumwenga. 2Elo, dumizani kubweda kwangu mkatenda na fanyanyi za chalumwe kunga kuligane na umwenga. 3Msekudamanya chochose kwa finju hegu kwa kwefenya vya bule Mna chila mntu amtunye mnyawe amwone mtuhu kugamba ni mtana kwejinka mwenye. 4Chila mntu asekusinya mbuli zakwe mwenye du mna asinye mbuli za watuhu. 5Mtende na fanyanyi idya yendaga mwa Kulisito Yesu

6Uyo, kukongela chikale endaga kekala saviya Chohile

Mna hafanyanye kugamba kuligana na Chohile ni chintu cha kutozesa

7Kadula vyose niyo eliganya na mtumwa

keliganya na mtumwa,

niyo elekwa mntu.

8Kanyanyahala na kwiva kubula kubanika,

hata kubanika kwakwe mo msalaba.

9Ivyo Chohile kamkwezesa kulanga, niyo amwinka zina dikujinka mazina yose.

10Chani kwa ntunyo ya zina dya Yesu,

vyumbe vyose kwembingu na mwe isi na kuzimu,

vifike madi kulongozi kwakwe,

11na chila mlomo na uzumile kugamba Yesu Kulisito ni Zumbe,

kwa ukulu wa Chohile Tate.

Kung'ala saviya ulangazi mwe isi

12Weyangu hunga, hadya nendaga na nyuwe na mniva mazuwa yose, kubula haluse hatenda hale na nyuwe mkaniva. Jendelezani kudamanya kwa kogoha na kuzingiza ya kulagisa kugamba mwambulwa. 13Kwaviya Chohile nuyo akudamanya ndima mazuwa yose mwenye, na kuwenkani udahi wa kunga na kuchintiza mzungu wakwe mwenye.

14Damanyani chila chintu hehena kufuzuma naho msekuhigana. 15Chani mtende wantu wedi, hewena katitu, saviya wana wa Chohile wachumile wakwikala mwe wantu wavu naho wagile we isi ino. Mwaungwa mlangaze mgati mwa wantu wano saviya ntondo zikulangaza mo ulanga, 16mkatozesa mbuli ikwigala ujima. Nitende na cha kweduvila mwe dizuwa dya kuwiya Kulisito, kugamba naitende ni chilagiso cha kubunkula kugamba kuhikiliza kwangu nendimangu havyagile bule.

17Hata hajidwa ujima wangu utende majeleko hamwenga na uzumizi wenyu ukutenda ntambiko kulongozi kwa Chohile, nabweda kwehanga hamwenga na nyuwe nyose. 18Iviya nanywi bwedani na kwehanga hamwenga na miye mo kubweda kwenyu.

Timoseo na Epafolodito

19Mo kulungana na Zumbe Yesu nina msuhi kugamba nanidahe kumsigila Timoseo kwenyu chani nijelwe moyo ni mbuli hunga ninkwe kulaila kwenyu. 20Nuyo du fanyanyi zakwe zikuligana nezangu, akunga asankanile mbuli zenyu chindedindedi. 21Watuhu wose wasankanila mbuli zawo wenye waleka kusankanila mbuli za Yesu Kulisito. 22Nyuwe wenye mmanya viya Timoseo elajise kugamba awagila, uyo na miye, enga mwana na ise, chidamanya ndima ya Mbuli Yedi ya Kulisito hamwenga. 23Ivyo nina msuhi wa kusunguza kumsigila kwenyu aho nanimanye mbuli nazi nijendele. 24Naho, nina msuhi mwa Zumbe akaunga nanisunguze kwiza kwenyu.

25Sifanyanya ni vyedi nimsigile mlukolo ywetu Epafolodito, Uyo ni mndima mnyangu mwe ndima na mwe kuigombela Mbuli yedi ya Kulisito ni mntu ywenyu anambize mwe yadya nahaunga. 26Ana nkwina zilozize za kuwawonani nyose, naho ana chinyulu kwaviya namwiva kugamba nimnyonje. 27Nani mnyonje gajagaja, mna Chohile kanifila mbazi, mna hechedu nachi hamwenga na miye chani nisekutenda na usungu utendese. 28Mna, naunga vino haluse nimsigile kwenyu, chani mnamwona mwelelwe vituhu, ivyo usungu wangu unihunguke. 29Mhokeleni naho, kwa kubweda kose saviya walukolo mwa Zumbe. Watunyeni wantu wakwinga sawo. 30Uyo nehaguhi na kubanika kwa chausa cha ndima ya Kulisito, kahosa ujima wakwe chani anambize wambizi udya nyuwe hemninkile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index