Search form

Wafilipi 4

Mbuli za kujela moyo

1Ivyo, walukolo weyangu hunga, nina nkwina zitendese kuwawonani naho, nyuwe mwi chinyemi changu na chilemba cho uhuda wangu nanihokele nefenyeza nyuwe. Nyuwe hungisa naweilani mchimale mtogile mo kwehanga kwenyu na Zumbe.

2Naweilani nyuwe Euodiya na Sintike mwikale mwe wivano mwa Zumbe. 3Wenawe mndima mnyangu mchindedi, nakunga wambize wavyele awo, kwaviya wahikiliza kudamanya ndima ya kulonga mbuli yedi ya Kulisito hamwenga na miye na Chilementi na wandima weyangu watuhu wose, awo mazina yawo yawandikwa mwe chitabu cho ujima.

4Elelwani mazuwa yose mo kulungana kwenyu na Zumbe. Naho nalonga kaidi, elelwani!

5Kuhola kwenyu kumanywe ni wantu wose, Zumbe ehaguhi na kwiza. 6Msekwehelwa mwe mbuli yoyose, mna mwe chila chintu kwa kuvika na kumlombeza Chohile mweziya mkunga, kwa kuhongeza. 7Ivyo, utondowazi wa Chohile ukujinka umanyi wose wa wantu naudime myoyo na umanyi wenyu mo kulungana na Kulisito Yesu.

8Hakomeleza, walukolo weyangu, ikani fanyanyi zenyu zedi mwe mbuli zose za chindedi naho ya kutunya naho ikuzumilwa ni Chohile na mbuli zose zikuwagila ntogozi na udahi wakusagula yedi. 9Damanyani yadya mhinile na kuhokela kulaila kwangu mbuli mwivile na kuziwona kwangu zidamanyeni. Chohile akuwenka wantu utondowazi natende hamwenga na nyuwe.

Kuhongela kwa chausa cha ntunyo

10Naseleleswa mo kulungana na Zumbe, kwaviya haluse ko uhelo mchimpula naho fanyanyi zenyu kwachausa changu, saviya namkanifanyanya. Sikunga kugamba namnijala, mna hampatile luhenyo lwa kulagisa imbuli iyo. 11Sikulonga vino kwaviya siswesa chintu kwaviya sihina kwelelwa mwe vintu viya mnanavyo. 12Simanya kwikala mwe kuswesa naho simanya kwikala mwe ugoli. Sezweza kwelelwa mwe mbuli zose, mwe kulozola hegu mwe gumbo, hegu mwe ugoli hegu mwe kuswesa. 13Nadaha mbuli zose mwa Kulisito akunijela nguvu.

14Mna namdamanya vyedi, mnambiza mwe nkunto zangu. 15Nyuwe Wafilipi mmanya wenye kugamba mwe nkongo mo kuilonga mbuli yedi, umo halaila Makedoniya, nendile hahana bunga dya wamzumile Kulisito tuhu dyambizane na miye mwe mbuli ino ya kulavya na kuhokela mna ni nyuwe du. 16Umo nahaunga wambizi wa viya hunga kudya Sesalonike mnigaila, naho nkanana zilozize. 17Siyo kugamba naunga du kuhokela jeleko, icho hunga ni chongezekelo chongezwe mwe yadya mdamanye kale. 18Ivyo, sihokela kale vintu vyose mninkile, naho vijinka ivyo nahaunga. Mna chila chintu, kwaviya Epafolodito kanigaila kale jeleko dyenyu, jeleko dino ni ntambiko ina mhempe, ntambiko ya kuzumilwa ni Chohile naho ikumwagila naho enga ntambiko ya kokwa mo moto. 19Ivyo, Chohile ywangu, kwa ugoli wakwe mkulu kujinkila sila ya Kulisito Yesu, nawenkeni yadya yose mkunga kuligana na ulozo na ukuka wo ugoli wakwe. 20Ukulu una Chohile tati ywetu mazuwa yose! Taile.

Ndamsa za nkomelezo

21Walamseni wantu wa Chohile wose wakumzumila Kulisito Yesu. Walukolo we hamwenga na miye wawalamsani. 22Wantu wa Chohile wose vitendese wadya wakwikala kwe nyumba ya seuta ywa Lumi, wawalamsani.

23Zumbe Yesu Kulisito awenkeni nyuwe wedi wakwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index