Search form

Filemoni 1

1Miye Paolo, mfungwa ywa Kulisito Yesu, hamwenga na Timoseo mlukolo mnyetu

Chakuwandikila weye Filemoni chikukubweda naho mndima mnyetu, 2kwa Afiya lumbu dyetu, na Alikipo mnkondo mnyetu na bunga dya wazumizi wakudugana mwe nyumba yako. 3Chawaungilani wedi na utondowazi kulaila kwa Chohile Tati yetu na Zumbe Yesu Kulisito.

Kunga kwa Filemoni na Kuzumila

4Namhongeza Chohile ywangu mazuwa yose mo kuvika kwangu, 5kwaviya neva mbuli za uzumizi wako kwa Zumbe Yesu na kunga wantu wose wa Chohile. 6Nalombeza Chohile chani ndala ya uzumizi wako utende na cheleko na kwe isila iyo udahe kumanya yedi yose chikutenda nayo mokulungana kwetu hamwenga na Kulisito. 7Mlukolo kunga kwako kunigaila chinyemi chikulu na kunijela moyo vitendese! Weye nawe kuisangalaza imyoyo ya wantu wa Chohile.

Paolo amlombeza Filemoni amwambize Onesimo

8Kwaivyo, hata hegu nahadaha, sikogoha kutenda mlukolo mwe kulungana na Kulisito, kukulagiza ukungwa utende, 9mna kwaviya nawaungani, viwagila hulombeze. Natenda vino hata hegu miye ni Paolo mdalahala ywa Kulisito Yesu, naho haluse ni mfungwa ywa Kulisito Yesu. 10Ivyo, namlombezeza Onesimo akwinga mwanangu mwenye mwa Kulisito kwaviya umo nendaga mwe chifungo natendaga tati yakwe ywa chimuye. 11Aho nkongo hakuwagile, mna haluse achiwagila chose miye na weye.

12Namvuza kwako, naho uyo ekale uge umoyo wangu miye mwenye. 13Nahaunga Onesimo ekale na miye hano mwa hantu hako anambize vikaleka weye chipindi hatenda mwe chifungo kwachausa cha Mbuli Yedi. 14Mna sanitende chochose chiya hunigambile. Sikunga hutintise unambize, kwaviya wedi wako waugwa mweviya ukunga weye mwenye siyo kwa kukutintiswa.

15Mafani Onesimo ahalawaga kwako kwa chipindi du, chani udahe naho kutenda naye mazuwa yose. 16Mna haluse uyo suyo mtumwa du, mna ni ywedi kujinka mtumwa, uyo ni mlukolo ywetu ywedi mwa Kulisito. Ni mntu mtana kwangu miye, na kwako natendese mtana, naho enga mlukolo mwa Zumbe.

17Ivyo, uneva wanimanya kugamba miye ni mnyawo, mhokele seiviya wanihokelaga miye mwenye. 18Uneva nakakubalanga chintu, hegu nandile ana liho dyako, nahulihe. 19Miye Paolo siwandika kwa mkono wangu mwenye, miye nanilihe. Sikunga hagamba ujima wako ni dideni ukutigiza kwangu. 20Heye, mlukolo mnyangu, nidamanyiza imbuli ino kwachausa cha zina dya Zumbe, bwedeza moyo wangu enga mlukolo mwa Kulisito.

21Nakuwandikila hatenda na msuhi kugamba nauzumile ukulombeza kwangu, naho simanya kugamba nodamanye vikujinka yano hukulombeza.

22Hamwenga na yano, nikiyani chumba cha kugona kwa viya nina msuhi kugamba mo kulombeza kwenyu, Chohile nanitende niwatalamkileni.

Ndamsa za Nkomelezo

23Epafula, mfungwa mnyangu kwachausa cha kumsankanila Kulisito Yesu, akulamsa, 24Awo wachina Mako, na Alisitaliko na Dema na Luka wandima weyangu wakulamsa.

25Wedi wa Zumbe Yesu Kulisito wikale na nyuwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index