Search form

Ugubulo 12

Mvyele na zoka

1Kulaila chilagiso chikwehela koulanga. Nakuna mvyele avaligwe zuwa na kweviga vyakwe na kavala mnenge, komtwi nakavala chilemba china ntondo mlongo na mbili. 2Mvyele uyo nendile ni msoka, niyo aguta na kusulumila kwa ulumi wa usungu wa kwefungula.

3Naho niyo kwalaila chilagiso chikwehela chituhu koulanga. Nakuna zoka dinkundu dina mitwi mfungate na mahembe mlongo umwenga, naho chila mtwi nauna chilemba. 4Umchila wakwe nokabuluza fungu dimwenga mwe mafungu matatu yaligane ye izintondo zo ulanga na kuzidula kwe isi. Niyo idizoka idyo nadichimala kulongozi kwa yudya mvyele, chani dimmele umwana ahadya akakwelekwa. 5Yudya mvyele niyo efungula mwana chigosi, amalanywe kulongoza si zose kwa nkome ya chuma. Umwana uyo niyo apempulwa nakwigalwa kwa Chohile na kwe chigoda cha Chohile cho uzumbe. 6Yudya mvyele niyo asumkila kwe nyika, hantu enkigwe ni Chohile, akunga alelwe kwa mazuwa elufu imwenga na magana maidi na milongo mtandatu.

7Niyo kwagwa nkondo kwembingu. Mndima ywa kwembingu Mikaeli na wandima wa kwembingu weyawe na diya idizoka nadyo ditowana hamwenga na wandima wakwe, 8mna idizoka idyo na wandima wakwe wadunduga, idyo na wandima wakwe niyo wabalazwa kwembingu. 9Elo, zoka idyo niyo dyadulwa kuse, zoka idyo ni yudya nyoka ywa kale ikwitangwa Mwavu hegu Shetani akudanta wantu wa si zose. Kadulwa hasi hamwenga na wandima wakwe.

10Niyo neva izwi kwembingu dikagamba, “Haluse wambulwa wa Chohile wiza! Haluse wambulwa ubula na nguvu na useuta wa Chohile ywetu na udahi wa Kulisito asagulwe kutenda mwambula ywakwe! Kwaviya yudya akuwalongeleza walukolo wetu kadulwa hasi. Uyo akuwalongeleza walukolo wetu chilo na msi. 11Walukolo wetu wamhuda kwa nguvu ya sakame ya Mwanangoto na kwa ulosi waukule kwa viya hawatunyize wikazi wawo kugamba ni chintu, wemalanya kubanika. 12Elo mwelelwe, nyuwe ulanga, na nyuwe nyose mkwikala uko! Mna namluwone isi ne bahali! Kwaviya Mwavu kawaseilani, akatenda na maya yakulise, naho kamanya kugamba chipindi chakwe chisigale ni chiguhi.”

13Elo idizoka dize dimanye kugamba didulwa hasi he isi, niyo dyakonga kumgulusa yudya mvyele efungule mwana chilume. 14Mna umvyele uyo nakenkigwa mawawa maidi ya ngwilizi chani apuluke kubula hantu hakwe kwe nyika hale ne idizoka, akunga alelwe kwa chipindi cha mihilimo mitatu na nusu. 15Elo, idizoka idyo niyo dyatahika mazi yalozize kulaila mo mlomo wakwe yakwinga mto, niyo yamtimila uyo mvyele mnyuma chani yamzole. 16Mna isi niyo yamwambiza yudya mvyele yegubula enga mlomo, na kunywa yadya mazi yalaile mo mlomo we dizoka. 17Ivyo idizoka niyo dya mwihiwa yudya mvyele, niyo dyehalaila na kwita kutowana na welekwa watuhu wa uyo mvyele, kugamba wose wakwiva malagizo ya Chohile nakutenda waukuzi wa Yesu. 18Idizoka niyo dyachimala mo lujevu lwe bahali.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index