Search form

Ugubulo 13

Makala maidi

1Niyo nawona kala dikulaila kwe bahali. Nadina mahembe mlongo na mitwi mfungate, mwe chila hembe dyakwe nakuna chilemba, naho mwe chila mtwi wakwe nakuna mazina yakumhuluta Chohile. 2Kala idyo niwone nadikenga suwi, viga vyakwe ni saviya dubu no mlomo wakwe ni saviya wa simba. Idizoka didinka idikala idyo nguvu zakwe, chigoda chakwe cho uzumbe na udahi wakwe mkulu. 3Umtwi umwenga we idikala idyo uwonekana enga nauna kovu dikulawana na kuchinjwa dikogofya. Wantu wose we isi niyo wadyehelwa idikala idyo niyo waditimila. 4Wantu wose niyo wadivikila diya idizoka kwa viya nadidinka udahi wakwe diya didubu. Naho niyo wadifikila madi diya ididubu wakagamba, “Niyani esavino dino didubu? Naho niyani akudaha kutowana nadyo?”

5Idikala nadinkigwa udahi wa kulonga milosi ya kweduvya na kumhuluta Chohile, naho niyo dyenkigwa udahi kwa chipindi cha miyezi milongo mine na midi. 6Ivyo dyakonga kumhuluta Chohile, na kudihuluta idizina dyakwe na kuhuluta hantu hakwe akwikala na kuwahuluta woseni wakwikala kwembingu. 7Niyo dyenkigwa nguvu za kugomba nkondo na wantu wa Chohile na kuwahuda, naho nadinkigwa udahi mwa chila kabila na chila si na chila longa na chila lukolo. 8Wantu woseni wekazi wa mwe isi nawadifikile madi idyo, ukausa wadya mazina yawo yawandikwe kukongela kumbwa kwe isi mwe chitabu cho ujima cha Mwanangoto achinjigwe.

9“Mta magutwi, netegeleze! 10Uneva yoyose aikiwe kutahwa natahwe, yoyose aikiwe akomwe na bamba nakomwe na bamba. Ino yawalagiza wantu wa Chohile watende na ujijimizi na uzumizi”

11Naho niyo nawona kala tuhu, dikulaila mwe isi. Nadina mahembe maidi enga mahembe ya mwanangoto, nadikalonga saviya diya idizoka. 12Nendile nadikajesa udahi wose kulaila kwe dikala diya dya nkongo. Niyo dyaitenda isi na woseni wakwikala umo wadifikile madi idikala dya nkongo, dyendile na kovu dya kuchinjwa dikogofya. 13Ivyo idikala idyo dyakaidi didamanya mpituko nkulu, seivyo dyadamanyaga moto usele mwe isi kulaila kwembingu kulongozi kwa wantu. 14Kwachausa cho udahi dinkigwe wa kudamanya mpituko hantu he dikala dya nkongo. Diwazaganya wantu wakwikala mwe isi kwa kuwagamba wadamanye tukulu kwa ntunyo ye dikala dyendile ne nkovu ye idibamba mna niyo dyatenda na ujima naho. 15Akaheza diya idikala dya kaidi dyenkigwa udahi wa kuvila muye wa ujima kuditenda iditukulu idyo diya dikala dya nkongo mnyama diheme na kulonga na kuwatenda wantu wadya hewe divikile wakomwe. 16Idikala diwatintisa wantu wose wakulu kwa wadodo na wagoli kwa wachiwa na watumwa na walekeilwe na wafamikwe famiko mwe mikono yawo ya kulume hegu mwe vinengo vyawo. 17Niyo dyalemeza mntu yoyose asekugula hegu kutaga hefamikwe, kugamba zina dya diya idikala hegu namba ye idizina dyakwe.

18Hano haungwa umanyi. Mntu mta fanyanyi adaha kubunkula ichindedi che namba iyo ye idikala, kwaviya ni namba ya mntu. Inamba iyo ni magana mtandatu milongo mtandatu na mtandatu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index