Search form

Ugubulo 14

Mwanangoto na wantu wakwe

1Niyo nawona Lugulu lwa Sayuni na Mwanangoto kachimala mlanga mwake, hamwenga naye nana wantu laki imwenga magana mane milongo mine elufu wadya idizina dya mwanangoto ne idizina dya Tati ywakwe nendile yawandikwa mwe vinengo vyawo. 2Niyo neva izwi kulaila kwembingu, dikuguta saviya izwi dya chibulumo cha mazi saviya izwi kulu dya lubaula. Izwi nivile dyenga dya wavini wakutowa visindamgunda vyawo. 3Wadya wantu magana gana milongo mine na nne elufu nawachimala kulongozi kwe chigoda cho uzumbe, na wadya vyumbe wata ujima wane na wadya wadalahala. Nendile wakachema wila mhya endile wahinile du kwaviya nendile hahana mntu adahile kuhina uwila uwo ukaleka awo wantu wakombolwe mwe isi. 4Wantu awo ni wadya hewechafuwe kwa kugonya wavyele ng'o weika untanda. Awo wamtimila Mwanangoto kokose akwita. Wakombolwa kulaila mwa wantu watuhu watenda saviya malavyo ya ulozo wa nkongo kutoga ukulavigwa kwa Chohile na kwa Mwanangoto. 5Hawamanyize kulonga udanti hawana lema dyodyose.

Wandima wa kwembingu watatu

6Niyo nawona mndima ywa kwembingu mtuhu akapuluka kulanga vidala ko ulanga, akatenda na Mbuli Yedi ya mazuwa yose kulonga kwa wantu wa mwe isi, kwa chila si na kabila na longa. 7Uyo niyo alonga kwa izwi kulu, “Mtunyeni Chohile nakutogola ukulu wakwe! Kwaviya chipindi chakwe cho kukantila chibula. Mvikileni adamanye imbingu ne isi ne bahali na mifajo ya mazi!”

8Mndima ywa kwembingu ywa kaidi katimila ywa nkongo, akagamba, “Ugwa! Ugwa Heye, Babeli Mkulu Ugwa! Kanywesa wantu wa si zose idivai yakwe, divai yakungisa kwakwe ugonyi!”

9Na mndima ywa kwembingu ywa katatu kawatimila wadya awaidi, akalonga kwa izwi kulu, “Yoyose adivikile diya idikala ne ditukulu dyakwe na kuhokela famiko dyakwe mwe chinengo chakwe hegu mwe mikono yakwe, 10naye nanywe divai ya maya ya Chohile, iyo ijuluzwe mwe chikombe cha maya yakwe heihanganywe na mazi. Mntu uyo nasulumile mwe mayuwe ya chola yakulibuka kulongozi kwa wandima wa kwembingu wakukile na kwa Mwanangoto. 11Mosi wo moto ukuwasulumiza wakwela kulanga mazuwa yose. Wantu awo na wakadivikila diya idikala no mliganyo wakwe na wafamikwe ne idizina dyakwe, hawatende na luhulwila lolose chilo na msi.”

12Ivyo yaungwa wantu wa Chohile kugamba ni wadya wevile lagizo dya Chohile na kumzumila Yesu watende na ujijimizi.

13Niyo neva izwi kulaila kwembingu dikagamba, “Wandika vino, mbwedo wi mwa wadya wakubanika wakatenda walungana na Zumbe kukongela haluse!”

Muye naye agamba, “Heye, nawahumule kulawana nezinkuto zawo kwa viya mbuli za ntendwa zawo zatimilana nawo.”

Ulozo we Isi

14Naho niyo nakaula nawona hendanga na ingu ding'aile. Na mlanga mwe idingu idyo nakekala yumwenga endile ekale saviya mwana ywa mntu. Nendile kavala chilemba cha zahabu mo mtwi wakwe na nyengo ikutwa mo mkono wakwe. 15Niyo mndima ywa kwembingu mtuhu alaila mwe nyumba nkulu ya Chohile na kwa kuguta amgambila yudya ekale mwe idingu, “Guha inyengo yako ukasengele ulozo, kwaviya chipindi cho ulozo chibula, ulozo we isi wiva!” 16Yudya ekale mwa maingu adula inyengo yakwe mwe isi na ulozo we isi walozolwa.

17Niyo nawona mndima ywa kwembingu mtuhu akulaila kwe nyumba nkulu ya Chohile ya kwembingu, uyo naye nana nyengo ikutwa.

18Niyo mndima ywa kwembingu mtuhu, mchimaila ywo moto, kalaila kwe nchanja ya kumvikila Chohile. Kaguta kwa izwi kulu kwa mndima ywa kwembingu mta inyengo ikutwa, “Guha inyengo yako, ukante kakungu ka zabibu mwe isi, kwaviya zabibu ziva!” 19Ivyo mndima ywa kwembingu adula inyengo yakwe mwe isi, niyo achisanya zabibu za mwe isi, na kuzijela mwe hantu hakufumbuila maya ya Chohile. 20Zabibu zijatangilwa mndani mwe difumbwilo dikuse ko mzi, sakame niyo yalaila mwe difumbuilo no mjuluziko wakwe utenda chimo cha mita imwenga na nusu na utali wakwe maili magana matatu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index