Search form

Ugubulo 15

Wandima wa kwembingu wata nkomano mfungate za uhelo

1Niyo nawona chilagiso chituhu chikwehela chikulu kwembingu. Kwendaga na wandima wa kwembingu mfungate wata nkomano mfungate za udumo. Kwe zinkomano izo mfungate maya ya Chohile yaheza.

2Niyo nawona chintu chikale saviya bahali ya chelole ihanganywe na moto. Naho niyo nawawona wadya wantu wadihudile diya idikala neditukulu yakwe, idyo idizina dyakwe dilongwe kwa idya inamba, nendile wachimala mo lujevu lwe iyo ibahali ye chelole wakatenda ne visindamgunda wenkigwe ni Chohile. 3Nendile wakachema wila wa Musa mndima ywa Chohile, na wa Mwanangoto wakagamba,

“Weye Zumbe Chohile Mkulu mta Udahi,

ntendwa zako ni nkulu na za kwehela vitendese!

Weye Seuta ywa si zose,

sila zako zichuma naho ni chindedi!

4Zumbe ni yuhi hekukogoha weye?

Ni yuhi hekuditunya idizina dyako?

Ni weye ichedu ukukile,

wantu wa si zose na wakwizile

na kukuvikila

kwaviya ntendwa zako zijejeje zigubulwa kwa wantu wose.”

5Vikaheza niyo nawona nyumba nkulu ya Chohile idyo ni Hema dya ukuzi di vugulwe kwembingu. 6Wadya wandima mfungate wa kwembingu nawana nkomano mfungate walaila mwe nyumba nkulu ya Chohile, wakatenda wavala suche zing'aile naho zilenguke zikumwekamweka na misipi ya zahabu inyinyigwe mwe vifuwa vyawo. 7Yumwenga mwa wadya wata ujima wane kawenka wandima wa kwembingu mfungate awo wenkigwe mabakuli mfungate ya zahabu yamemile maya ya Chohile, akwikala mazuwa yose. 8Nyumba ya Chohile naimema mosi ulawane no ukulu na nguvu za Chohile, naho hahana mntu adahile kwingila mwe nyumba nkulu ya Chohile, kubula udumo wa nkomano mfungate za wadya wandima mfungate wa kwembingu zichinte.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index